De wet Zeven duizend drijduhbele stemmers. Arme menseden Willems-Fonds. STADSNIEUWS. 410. 32e Jaar. Zondag, 5» November 1893. yn wwoo Zondagsblad der Stad en bet Arrondissement YPEREN. Men schrijft in: te Yperoo,Discmudestraat, 18,en op al de postbureelen. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvergeldin hetzelve geplaatst tot den dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaarade artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag, vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. buiten West-Vlaanderen, zich te ence Havas,52, Magdeleinestr., Beursplaats. Voor de a ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-5© li', 'sjaars voor «le stad; 3 ïr.voor Belgie Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET AdlIDIEB. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. kd. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. OP DE OPENBARE DRONKENSCHAP. Volgens het ontwerp der nieuwe kieswet zullen al dezen die, in den loop van vijf opvolgende jaren, ten minsten drij veroordeelingen onder gaan hebben, in toepassing van art. 1, 5, 6 en 8 der wet op de openbare dronkenschap, voor tien jaren van het kiesrecht beroofd worden. De wet op de openbare dronken schap zal geen doode letter meer blij ven, kemaar een gemakkelijk politiek middel zijn om een onaangenaam kiezer de burgerlijke dood te doen sterven. Dat de herbergiers ook op passen dranken te schenken aan be- schonkene personen. Wat al grappen, op de dagen der kiezingen zal men geen glaasje meer mogen drinken zonder gevaar te loo- pen voor tien jaren het kiesrecht te verliezen. Wat al grappen, goede God. Hoeveel zijn de geestelijken in ge tal in Belgie die, volgens de nieuwe kieswet, het drijdubbel stemrecht zullenbezitten. Zeker ten minste van 6000 tot 7000, als rnen de paters, professors en de gepensienneerde pas toors er bij rekent. Dat is 21,000 zwarte stemmen in de kiesweegschaal. 't Is een geheel leger, waarvan niet een man te huis zal blijven wanneer zij ten strijde zullen geroepen worden. Yperen, 4" November 1893. Verheug u, arme menschen De klerikale meerderheid van den gemeenteraad heeft besloten eene som van fr, 2,853-90 te besteden om de bestrating van de Sl Jacobsstraat te vernieuwen. De straat waar de heer Colaert en de schatrijke M. Struye wonen. Die heeren hebben gereklameerd dat de oneffenheden in hunne straat oorzaak waren van het breken dor' ressorts van hunne rijtuigen. Om die interessante troetelkinderen der kaioten le believen, zal men op verzoek van M. Colaert, nieuwe groots langwerpige kalsijsleenen leggen; omdat den heer Struye daarover zachtjes en zonder schokken zoude kunnen vervoerd worden Zoude men niet oneindig meer nut stichten, door eerst en vooral de kleine wijken der arme bevolking in behoor lijken slaat le brengen? Is het waar of niet, dat de meeste dezer kleine straatjes ziel» in eenen ellen- digen toestand bevinden? Is bet geene schande voor ons bestuur, wanneer den vreemdeling die bij toeval in diestegen verdwaalt geraakt,in gevaar van over de bulten en gaten de beenen te bre ken; het aan zijne reukorganen maar al te zeer moet bestatigen, hoe hel vuile wa ter overal ligt te rotten en te stinken in slecht aangelegde rioolen? Is dat niet een voortdurend gevaar voor de openbare gezondheid en een staat van zaken die den afkeer moet opwekken, zelfs van de arme lieden die tegen wil en dank gedwongen zijn in zulke verpestende wijken een verblijf te zoeken? Doch daarmede bekommeren zich de verkwezelde stadhuisbazen van Yperen al heel weinig. Het voornaamste is wel, dat de ressorts van M. Struye heel blijven, dat M. Colaert, als gewoonlijk zijn eenmaal opgevat voorstel heeft kunnen doordrijven en dat Surmont die aan zijne boezemvrien den niets kan weigeren, de met goud be slagen domperskliek nogmaals heeft kun nen voldoen. En als dan misschien later de puntige en versletene kalseisleenen, waarvan MM. Colaert en Slruye niet meer willen, zullen dienen om de ongezonde stegen der arme menschen min of meer in "t droge te leg gen; dan sullen die onmenschlievende ver- waarloozers van de bijzonderste belangen der behoeftige bevolking nog de onbe schaamde pretentie hebben van te komen beweren dat zij veel, zeer veel gedaan hebben voor den werkman, dot-zij alleen de ware vrienden van den armen zijn. Arme menschen van Yperen, geef u de moeite hierover na te denken. Herinner u de beloften die dc kaloten gedaan hebben en vraag aan u zeiven of die gewetenlooze stemmenkoopers niet bezig zijn u op schandalige manier voor den aap te hou den. Democraat. Wij herinneren de leden derYpersche- Afdeeling van het Willems-Fonds, dat dezen avond, Zaterdag, om 8 ure, de Algemeene Vergadering plaats heeft in de bovenzaal der Oud-Pompiers. Gezien de belangrijkheid van 't dagorde, twijfelen wij niet of een groot getal leden zal er tegenwoordig zijn. Ter zelfder gelegenheid brengen wij ter kennis aan de leden dat de bibliotheek van het IVillems Fonds van heden af alle Zondagen zal open zijn van 11 '/a tot 12 u. TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 1