Van alles wat. MENGELINGEN Engel H. MINNEKEER, M u n t a 1 m a n a k k e u voor 1894. La Constitution Beige, 1830-1893. mannen zijn met een voorbeeldig gedrag en vooruitgaig om Westouter te doen herleven. Het menschdom, heer paterdag, gij zijt uwe naam en uwe plaatse waard en daarbij zijt gij eenen man met veel verstand die ge paard gaat met goede zeden, zoo lang als on zen raad zal bestaan zult gij wel getrouwig bi ij ven aan uwe belofte. Paterjood, nooit en heb ik een blijdere oogenblik gehad, wanueer ik hoorde dat Pa terdag geheffend was tot voorzitter van den raad, hij is eenen uitverlezene vent voor het welzijn van de katoentjes en is'de bloem van Westouter in deugden hij is ook regelmatig in het spreken en weemoedig in zijn gedrag en het menschdom is eenen man die uitver koren is in het geven van voorbeelden hij is straf van geesten heeft een geheugen zonder weerga hij heeft eene borst zoo hart als een en steen en eene stem die klinkt gelijk eene klok, het bloed danst in zijne aderen en ook onvermoeibaar is hij en zonde tweemaal vier en twintig uren klappen zooder rusten, dat zal eenen man zijn die zijne rol zal doen draaien. Gcplekten beenhouwer, als eenen heer eenen garde-Chasse neemt om voor zijne jacht te zorgen neemt hij gewoonlijk eenen wildstrooper, op dit voorbeeld zult Pé been houwer op zijnen post staan om de valscbe kiezers te stroppen. Pé beenhouwer, hewel kameraad ik be dank u wel voor uw schoon kompliment,dat en zal mij nooit meer gebeuren. Beurzesnijder, onze ovenkoeke en kan niet meer loopen, dat is waar.maar hij heeft eenetonge die ijzer en staal slaat, het is een veinig ventje hij zoude eenen ijzeren duiver door eene stalen heize trekken. Den gekruldenezeikop, de beurzesnijder is eenen vizen doorne die eene tonge heeft die slaat op de maat voor iemand plezier te doen is hij altijd gereed, en hij heeft daarbij eene bijzondere bekwaamheid voor de namen te doopen. Potloot, de gekruldenezeikop is eenen gezetene vent en straf geleerd alhoewel hij de huize van Gent draagt; niet te min, zoude ik willen dat paterdag ons wilde paren. Ovenkoeke, potloot is een stil en een voudig manege die weinig klapt en vele peist hij is een oud-soldaat die op den krekel stap gaat en heeft daarbij eene bijzondere gave dat hij zijnen naam onder de neuze draagt. Paterdag, de herziening van artikel 47 van de grondwet is gedaan en zullen nu allen mogen stemmen die 25 jaar oud zijn. Wij moeten het gelooven dat de herziening aan ons landeke zijne verloren naam van vrijheid zoude weder geven, het is een eerste begrip dat wij moeten aannemen en hetgeen wij zul len uitoefen is het volk wakker schudden hunne oogen open trekken en die onnoozel poeier uitblazen die sedert vele jaren inzit. 't Menschdom, dat is van het mijne, voorzitter, bij voorbeeld zegt men dikwijls dat het volk te dom is om hooi te eten het is nu alzoo. Paterdag, dat'is waar, ons werk isbe- gonnen, en den tijd is gekomen dat ik de zit ting sluite tot later. JAN STRAAL. Oorlogstuig. Weet gij hoeveei waarde het oorlogstuig van Frankrijk vertegenwoor digt 't Is vreeselijk Twee en balf milliards Twee milliards als volgt verdeeld De artillerie fr. 1,543,000,000 Kleederen en veld tuig fr. 468,000,000 Paardentuig enz. fr. 124,000,000 Voorraad aan proviand fr. 88,000,000 Paardenvoeder fr. 20,000,000 Tuig der genie fr. 62,000,000 Gezondheidsdienst fr. 56,000,000 Buskruit en kogels fr, 28,000,000 Zijn ze niet vreeselijk die cijfers Wal al arbeidskracht vertegenwoordigen dergelijke sommen niet Wat al goeds kon daarmede in de wereld verricht worden V Hij had zijn eetlust verioreu. Dezer dagen kwam een kloek en rijk man een geneesheer raadplegen. Wat scheelt er dan Och, waarde dokter, ik ben ongelukkig, 'k heb mijnen eetlust verloren. Het is te hopen, dat het geen arme man is, die hem gevonden heeft, die zou er veel last kunnen van hebben. Het beste deel. Wel, Frits, wat moei ge worden? Soldaat, juffrouw! Maar weet ge wel, dat ze de soldaten dik wijls op de slagvelden doodschieten Wie schiet hen dan dood? De vijand! Nu, dan word ik vijand! Ook een rond cijfer. Kunt ge me ook met ronde cijfers zeggen wat Wiliëms voor dat bundeltje gedichten als honorarium beeft ge kregen? O ja,'t cijfer was zelfs bijzonder rond, 0! De rechtbanken. Deze week hoorden wij door eenen werkman eene opmerking ma ken, dit in den grond nog al waar is, voor die met de gewoonten der rechtbank niet bekend is. De deurwaarder en na hem de gendarmen riepen dat men hoeden en mutsen in de zaal moest afdoen. 't Is aardig zegde de werkman, op het oogen blik dat wij ons het hoofd moeten ontdekken, zetten deurwaarders en rechters hunne zwarte muts op. 't Is de verkeerde wereld. Zij had het noodig. De man gaat voor eenige dagen op reis en neemt afscheid van zij ne vrouw. Gij zult mij toch schrijven,niet waar, lou- loutje? Zekerlijk, mijn lieven engel. Gij zult mij alle dagen schrijven! Ja, alle avonden. Dat is goed, want ik zal zeggen, dat ik uwen brief noodig heb, om in slaap le kunnen vallen! Te bekomen bij GRAVEERDER, BOEK- EN STEENDRUKKER, BOEKBINDER, BOEKHANDELAAR en UITGEVER, Dixmudeslraat, nr 18, te Yperen, 1000 MENGELINGEN, door Engel V. E. Een boekwerk van 520 bladzijden druk, en oevat 1000 verschillige soorten van kluchten; het boek, door de aangenaamheid zijner le zing, verdiend ieder huisgezin te bezitten om de lange winteravonden lachende door te brengen. De prijs is zeer gering volgens de merkweerdigheid van den boek. —o DE IIALLE VAN YPEREN, steendruk, prijs 50 centiemen, o REGLEMENTEN op het Klaverjassen en Piketspel, is onmisbaar in alle maatschap pijen en bij de liefhebbers van het kaartspel. Prijs25 centiemen, —o KEUKENBOEK, in het fransch en in het vlaamsch, door den vermaarden kokmeester Cauderlier. Iemand die het koken wilt ken nen is het voor hem onontbeerlijk. Prijs: groot boek 5 fr. klein 1 fr. —o DE VERSTANDIGE HOVENIER, onderrich tende hoe men gedurende de twaalf maanden van het jaar op de beste manier de hoven, tuinen, lusthoven en boomgaarden,zal schik ken, bereiden, beplanten, bezaaien, enz. enz. alsmede hoe men allerhande ooft of fruit, wortelen, zaden, bloemen, kruiden, enz. op hunnen behoorlijken tijd zal vergaderen en bewaren en van hare natuur, deugd, kracht en werking, noodig tot het gebruik van ge neesmiddelen. Prijs: 1 fr. o WERKMANSBOEKJES, gekartonneerd met lustrine overtreksel. Prijs: 0-25 cent. o— NIEUW7 KLEIN WOORDENBOEK fransch- vlaamsch; der meest gebruikte woorden, spreekwoorden, overdo welgemanierd heid. Brievenstijl. enz. enz. o— NIEUWE BELGISCHE NEGOCIANTinfranks en centiemen of algemeene tarief van al de koopmans-rekeningen; zoo voor het bereke nen der geldspeciën, interesten, verdeelingen enz; als voor den koop en verkoop van aller hande koopwaren in't groot en in t klein. Prijs 1 fr. o GESCHIEDKUNDIGE ONDERZOEKINGEN op do aloude aanstellinge van den voogd on van dc schepenen en raden der stad Yperen, ver rijkt met geloofweerdige Bescheédeu, dc wetten aan de Yperlingen gegevendoor Phi lip van Elsatien, Graaf van Vlaanderen, en de naamlijst van de voogden van Yperen van 't jaar 12Ó8 tot 1791. Prijs: L fr. o Abonnementen op al de illustratiën, de mode-journaals, enz. enz. Registers, calpins, cahiers, inkt, pennen, kortom al watmennoodig heeft voor scholen en bureelen. o— Trijs 10 centiemen. o— Prijs10 centiemen,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 3