Uit onzer teekeningen. CHRYSANTHEMEN PRIJ S KA AETING BORSTPILL mm l— JICHT ZenwMten KWALEN MELROSE Jlêïêcija Model fabriek van Brandkaste» HAAR HERSTELLER, \RkTRRIJZEN Tentoonstelling opZondagI9,Maandag2t) en Dinsdag 21 November IN DE HALLEN TE YPEREN. HOOFDPIJN oMerSriBtortii-üii.^ïtekliati' 39, Voortilgangslraal, .Ti) Wezentlijke goeflkeope prijzen Zondag 5 j^lovemb. 1893,. bij Mr Raymok® Ommeslaqii, Mercer ie- eo Reukhandel, I\ r kas-zon over boord geworpen. IJPEREN. 28 October 21 October Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardap. Boter Eiers, 25 14.400 16-75 43.300 16-00 4((0 13-75 1.700 13-00 00,00 00-00 200 16-00 00,00 00-00 200 20-75 400 18-25 200 18-75 4.000 5-50 6.000 5-50 22.382 .290-00 15.202 285-00 2-7 2-85 Ilofbouwmaatschappij van het arrondissement Yperen. van Men kan programmen van de Tentoon stelling bekomen bij den Algemeenen Schrijver, A. Provoost, te Viamerlinghe. 1s AAN Fiflen koopt rechtstreeks Stad Yperen. (GEHUCHT POTYZE). gegeven door de maatschappijën: in de berbergen: De Nieuwe Potyze en De Linde. 50 fr. PRIJZEN, fr. 50, 10 fr. 8 fr. 6 fr. 5 fr. 4 fr. 6" prijs: 76 8" 9e 10° 3 fr. 2-50fr. 2-50fr. 2 fr. 2 fr. Premie vaü 5 fr. aan de maatschappij van minstens 14 mededingers die het grootste ge tal spelers zal doen inschrijven. De inschrijving zal plaats hebben in de herberg De Nieuwe Potyzebij Emiel Vas- seur, van 4 tot 6 ure 's namiddags, om on middellijk daarna te beginnen spelen. De prijsdeeling en bekorting in de herberg De Lindebij Karei Vanwynsberghe. De inleg is bepaald op 25 cent. per man. De maatschappijën welke zullen mededin gen voor de premie van 5 fr., zullen moeten voorzien zijn van een geldig certificaat. Verdere voorwaarden als naar gewoonte. MEEST GEZOCHTE te bekomen te Yperen a» u-J r 1 ff van F is E8SCHT WEL OEM NA ASH. VAK F, VERSAUWEN EN HET FABRIEKMERK HSER^EVEIH. 1 ft*. «ie doos - a>ia*wg GRAN! en? b wantit^it. vrrkocntte midden- prijs p. 100 kilo verkochlte midden- prijs kwantiteit (p. 400 kilo ingericht aiiet de welwallrndc mcdeïsolp van het atadabestnur van ïperen. EN AAN ALLE IN 'T ALGEMEEN StMIÉIILIE j Het beste gekends geneesmiddel ter wereld. Is te verkrigen bij al de apothekers. Pharmacia Anglaise j de G. A. Deiacbe, Bruxelles, agence pour la Belgique. (tegenover het viémek der reizigers») BRUSSEL (NOORD) VAN DF. FAT. KI EK Gratia verzending van het geillustreercla catalogus ^LICHTINGEN&CONDITIES ZONDER K0STENTE-HU1S LUISTERRIJKE DE WAEE VRIENDEN VRIJE VLOERBOLDERS l9 29 3° 4e 50 prijs: herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron» kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve flesschen, door Coiffeurs en Parf Hoofd Dépot—26 Rue Etienne Marcel, Parijs; London en New York. 55, Gpoote Markt Vi-aagt'aan al uwe kennissen welke do beste remedie is tegen HOEST, VERKOUDHEIDBElONCHiET, ONTSTEKINGEN DER LUCHT PIJPEN, ASTHMA, enz. Elkeen zal u antwoorden Apotbettüi* te SÏ-Ï8HJS.SEL Neemt niets anders dan de echte CORSTPi LI.EA5 van F. YERGAUYVEN 7 ij alleen genezen. 3 geude medalien en een eer© diploma DE NAMAKERS ZULLEN STRENG VERVOLGD WORDEN In al de goede Apotheken van 't land. Franco verzonden tegen 16 postzegels van 10 centen door M. F. Vergauwen zelf, apotheker, Anspachlaan, 160, Brussel. Te Yperen, bij R. SOCQUET, ANGILLES en BECUWE, apotheker. Te Poperingbe, bij Artb. MONTEYNE, apotheker, Groote Markt. NEEMT GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. DE PILLEN Zuiveren bel Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, ENINGEW ANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beencn, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten, Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissementen 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533, OXFORD STREET, En woiden verkocht in Potten en Doozen van Is. I 1/2d., 2s. 9d., 4s. lid., Us., 22s. 35s.'en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 4