Alfred Smits £2 Jt s ZEKERE GENEZING IN 48 UREN WERD DUIZEND GETUIGSCHRIFTEN IET BEWYSSTIM! 1,25 DE DOOS 1,25 Tanden ■S—l s *2 o SS OD-ai s O SQ 3 a 1 J\\j van Hoest, Zinking, Ontsteking der Luchtpijptakken, Keelpijn, Asthma, Influenza, Kinkhoest, enz. RIJSELSTRA AT, 11, Y PEREN. opvolger. BRUSSEL. Lombaardstraat, 19,Yper kloeke Speelkaarten Kortrijk, Moskroenstraat, 2, Kortrijk. Sm 91 S3 s s a s a «J3 a s Z1 VERVAARDIGT MET PYNSAP Eere diploma en goude medailles in de tentoonstellingen S OUD HUIS E. GADEYNE, Bijzondere keus van Meubelpapier in alle slach, te beginnen van 0-13 cent. de rol. Sravrnas, Aubusson en Doornijksche tapijten, Tapestrys vanaf 1-C5 fr. de meter. Hollandsch tapijt aan 1-35 fr. de vierkante meter. Linoleum. Tapijten en verniste toilen aan 1-73 fr. de meter. Groote keus van Meubelstoffen en Tafeltapijten. Wolle, Crin.Zeegras, Pluimen in alle slach voor beddingen, aan zeer genadigen prijs. Stoors en Gordijnen, Guipure gordijnen, 3mS0 hoog aan 2-75 fr.; Gordijnen aan 't stuk, 2 ellen breed aan 0-30 cent. Het huis gelast zich met het vervaardigen van al de werken den behangerstiel betreffende en onderneemt ook 't plaatsen Yan rouwversieringen en rouwkamers, aan zeer geringen prijs. WISSELAAR en WISSELAGENT SS, Augustus Ortsstraat, SS, AANKOOP en VERKOOP van publieke fondsen mits kommissie van één frank per duizend. Kostelooze inlichtingen inkasseering van bel- gische en vreemde intrest koepons, uitverkeering en uitgeving vao titels. Wisseling van vreemde gelden en baakbiljetten. Bet kuis heeft betrekkingen met Londen Parij s, Berlin, Weenen en Amsterdam en is direkt per telephoondraad met Parijs ver bonden. Van 's middags tot 4 ure namiddag, kan men er dagelijks kennis nemen der grmaaktr prijzen in Fransche rent en andere waar dens welke zich te Parijs verbandelen. GEDIPLOMEERDEN CHIRURGIJN-TANDMMbSTER, tandmeester van het koninglijkgesticht van Meesseti behalve den Zondag. Inzetting van tanden en kunstige gebiten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van. ongeregelde tanden, volgens da beste stelsels Verkrijgbaar ten bureele van dit blad: aan 10, 13, 20 en 23 centiemen. Belangrijk bericht. M. M. M. MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeestersgediplomeerd door de Belgisch Gezondheids-Commissiegebreveteerd bij Koninklijk besluit, kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmacbien (gaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen- seheo over het gemak,de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstop- Dder holle tanden, kunstmalig-emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de eren van beneden de twaalf jaar. Behandeling eu genezing van pijne gevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uitbating1 der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schooue parende, dienen deze tanden tet het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is beider en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder, daatdoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 3 fr. eo volledig gebijt aai 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en M"" MEIER trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur: m«n aou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte, stukken en hermaken ze als nieuwe, volgos bun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van Mr en M*" Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. 9f. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere Werk te raadplegen, vao 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, teu huize van M. w* Van Kemmel, Groote Markt, 3, te IJperen. De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak van Dolacre-Chocolade eiecher, tegen Alleman verweerder, - 3} -d *-» ft S a tm CS 'CS es u* O es es "O u L es Aangezien de Uelaere- Choeolade zuiver, smaakvol, goed koop is; Overwegende dat die chocolade al de andere overtreft; Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluitselen en middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de Delacre- <Oisoeola.de de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den I Januarij 1892, In 't klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij all® verkoopers van koloniale waren. *%%%»%*-'«« ta s 5/3 os .0 o a ïr. e Ca mille De Salmon EmileY an Aerde Recht over dk Stbrrestr.at. Te raadplegen all* dagen van 9 tot 5 uren, <0 lm mm mwrn —i «M Sm CC 'mm 1WW y ?AV.% C/3 N "O 53 WS-t O rv1 CU T- «25 SU <L> "O W BB I -5 H O 55 K PASTILLEN MORAN FABBIER-MIRK FABBIEK-MERK vmw».vv«.\V\VVkV\Vt.%%V

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 6