Leest en oordeelt. Algemeene Vergadering Sterfgeval. Vlaamsche Ster. STADSNIEUWS. JVr 417. 32e Janr. Zondag, 24n December 1S93. Zondagsblad Liberale Associatie ZONDAG 24 DECEMBER 1893, der Stad en het Arrondiss YFEREA. Men schrijft in: te Tperen,Dixmudestra.it, 18,en op al de postbureelen. Alle affichen bij den drukker van dit blad gedrukt, worden onvorgeldin hetzelve geplaatst tot deu dag der verkooping. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag namiddag, vrachtvrij en onderteekend toe te zenden. Voor de aankondigingen buiten West-Vlaanderen, zich te wenden te Brussel' bij l'Agence IIavas,oi, Magdeleinestr., te Parijs, 8, Beursplaats. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-50 fr. 'et jaar» voor de stad; 3 fp.voor Belgic, Builenlandsehe verzendingen, 't port daarboven^ A CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. La Cour des qomptes (de rekenkamer) die de inkomsten en uitgaven van liet gou vernement moet controleeren, heeft heden in een groen boekdeel van 100 bladz. verslag ingeleverd aan de kamers. Op bladz. 90 lezen wij Er blijkt uit de hier bijgaande tabel der openbare schuld op 1 Januari 1893, in verge lijking met den toestand van 1892 dat de uit gaven 71,693,150 fp. mcep bcloopcn. Dus werd in 1892 bijna 75 millioen fr. meer verteerd door ons klerikaal ministerie. Leest en oordeelt De onderwijzer» komen dan toch in de kamer eene zegepraal te behalen... door het ■toedoen dei- liberale representanten en on danks den weêrstand van het gouvernement. Het drievoudig stemrecht zal hun worden toegekend van ambtswege, op voorwaarde dat zij vijfjaren dienst hebben in het officiëel of vrij onderwijs. De klerikale minister De Burlet had ge tracht de oud-koewachters die in sommige scholen den scolastersplak zwaaien, zonder diploma, door een goocheltoer daar insgelijks tusschente moffelen, doch de toer is mislukt. Een zengende kaakslag voor M. De Burlet Yperen, 23" December 1893. der stad en van het Arrondissement YPEREN. van ten 3 ure namiddag in het Lokaal DEN ZALM, De leden van het Comiteit verzoe ken vuriglijk hunne politieke vrien den in groot getal deze vergadering- bij te wonen. De Liberale Associatie van Yperen, daarin het voorbeeld volgende der andere liberale Asso ciation van 't land, moet zich op eene breede en democratische basis her vormen. Het is noodig dat al de schakeeringen der liberale partij zich bijeen scharen en zich verstaan. De Toekomst doet dus eenen war men oproep, aan al de liberalen voor de vergadering van 24 Decem ber. Laatstleden Donderdag, om 2 1/2 ure heeft de plechtige begraving plaats gehad van den heer Louis RABAU, oud-ser- gent-majorvan hetstads Pompiers-korps, gedecoreerd met het burgerkruis van 2® klas, Kommissaris der maatschappij Oud- Pompiers; overleden den 19 December, laatst, in den ouderdom van 04 jaren. Het muziek en de leden derOud-Pom- piers alsmede een groot getal leden der maatschappij hebben de eer bewezen door hare tegenwoordigheid. Hetmuziekspeel- de opvolgentlijk dood-marchenlotop zijne laatste rustplaats. Ziehier de redevoering welke de heer Arthur Gryffon uitgesproken heeft op het graf van den betreurden heer Rabau: Mijnheeren, Hetzij mij vergund U eenige oogenblikken bij dit graf op te houden, rond welke eene gèmeene droefheid ons heeft vereenigd. Laat mij eenen laatsten plicht vervullen, met een uiterst droevig vaarwel te zeggen aan den makker, aan den vriend wiens stof felijke overblijfsels de aarde weldra zal dek ken. Dit vaarwel, mijnheeren, welke ik in naam dermaatschappij Oud-Pompiers kom zeggen, kunnen wij maar met onzedroefheid uitdruk ken, want na zijn huisgezin, waren wij deze welke hij oprecht als eene andere familie be minde. Louis RABAU, geboren den 5 Oogst 1829, wasin dienst getreden bij het korps Pompiers den 1 Oogst 1853;zijn voorbeeldig gedrag en zijne zelfverloochening deden hem opmerken door zijne oversten, hij wierd benoemd tot brigadier den 14 Januari I860 en wachtmees ter den 1 December 18(37. Louis RABAU ontving ook weldra de herinneringsmedai Ion door 't stadsbestuur ingesteld voor 25 en 30 jaren goeden dienst. Gedurende deze lange reeks jaren zien wij steeds onzen makker, overal waarhet brand gevaar zich vertoonde, met denzelfden iever en moed bezield zijne medeburgers ter hulp snellen, onverschrokken tegen het vernielend vuur worstelen en zijne minderen met broe derlijke woorden aanwakkeren. Het gemeentebestuur willende zooveel zelfopoffering; beloonen, schonk hem de eer- teekens en den titel van opperwachtmeester, terzelfdertijd dat een koninklijk besluit van 28 April 1891 hem het burgerkruis van 2d"n rang vergunde, voor meer dan 3d jaren d ienst. Ongelukkiglijk, Mijnheeren, kwamen de on uitlegbare woorden van eenen stadsmagis traat deze loopbaan bij het korps Pompiers afsnijden, Louis RABAU, omringd van zijne makkers,gaf zijn ontslagen vormde met de zelfde eene maatschappij van welks bestuur hij deelmaakte. De onverzoenlijke dood heeft hem uit ons midden gerukt. Vaarwel Louis, vaarwel duurbare vriend, rust in vrede, moge uwe ziel in eene betere wereld hare belooning ontvangen en moge onze droefheid de smart lenigen van uw tal rijk huisgezin. Vaarwel vaarwel Verleden Zondag en Maandag gaf de dramatische tooneelmaatschappij De Vlaamsche Ster bare tweede ver tooning van het tooneeljaar 1893-94 De Maandag zoowel als de Zondag was de schouwburgzaal proppens vol. Het was een goed initiatief van twee navol gende dagen te spelen, en, zooals men nu ondervonden heeftzal men voortdu rend, voor iedere vertooning twee dagen spelen omdat de abonnenlen niet meer zouden geweigerd worden door plaatsge brek. Dit is eene proefneming dat iedereen goedkeurd, en hel is ook maar juist, zoo wel voor de maatschappij De Vlaam sche Ster als voor degene die inschrij ven en helpen het Ypersch vlaamscb tooneel ondersteunen. Iedereen is niet altijd gezind ondersteuning te verleenen en geen genieten ervan te bekomen, bij zonderlijk in zulke omstandigheden, daar de slerrelingen onvermoeibaar streven, zelfs dagelijks na hun slavelijk werken, zich naar liet lokaal begeven om de rollen te leeren. Te meer is liet een edel gedacht twee dagen verlooning te geven, voor alwie bezield is om de vlaamsche taal op het ME TOEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 1