Kerstfeest. Schermersfeest. Diseh. Liberaal en Kaloot. tooneel Ie liooren, daar zij den eersten dag geene plaats kunnen nemen des anderendaags nog de gelegenheid vinden om de sterrelingen te hooren. Wij hebben bemerkt, niettegenstaande deze twee dagen vermakelijkheden, nog vele personen zijn die de twee dagen tegenwoordig waren, bijzonderlijk in de derde plaats, hetgeen te meer beproefd dat de sterrelingen weerdig zijn aanhoord te worden en nooit geene vermoeinissen of verveling bijbrengt bij het Ypersch volk noch bij den vreemde; ten andere, zij verdienen het ook, want de vertooningen van Zondag en Maandag hebben uitermate wel gespeeld geweest: Vooreerst was het de operette in één bedrijf: Adda het Herderinnetje door Alix Dandois, muziek van J. Van Loo. Bij het opgaan der gordijn zagen wij Mej. Zulma Devers,die de rol vervulde van Adda; wij mogen wel onze lof bijvoe gen bij deze van laalstmaal, en wij heb ben niet bedrogen geweest als wij zegden dat deze juffer wel bekwaam was de ac trice der Ster te zijn en te blijven hare stem was nogmaals melodieus, aangenaam en juist in toon, aan hare uitspraak zou men gezegd hebben dat zij reeds menige koeren het stuk gespeeld had nooit falen of tegenhouden, en alles liep af gelijk eene bobijn. Wij wenschen Mej. Devers veel geluk en dat zij moge in de toekomst eene schitterende loopbaan ge meten.' In hetzelfde stuk traden nog op als ge kende tooneelspelers, de heeren K. en E. Deweerdt en A. Delmotte; van die heeren moeten wij iedermaal onze lof uiten, en daarbij 't zijn alom gekende goede acteurs. Dat stuk was bovenal wel vertolkt, zoowel in 't gezang als in de uitvoering der rollen. Het tweede tooneelstuk Elena in vier bedrijven door Napoleon Destan- berg, muziek van K. Miry, was daarna uitgevoerd. In het eerste bedrijf, dood van Nonkel Freê, heeft de heer G. Maillard bijna al de personen in tranen doen losbarsten door eene nabolsing der natuurlijke dood; ja, men zou waarlijk gezegd hebben dal Maillard's zijne laatste uur was gesla gen; zoo wonderwel heeft hij gespeeld en wij bieden hem onze gelukwenschen er over. Wij hebben nog melding te maken over bet goed sukces des heeren P. Aernout, die zoo kluchtig zijne rol vervulde als Waasche boerde toeschouwers hebben wel hun hartje deugd gedaan van lachen; want waarlijk mag P. Aernout er zijn om zijn koddig gospel, zijne kluchtige spreu ken en zijne gepaste gebaren. De andere looneelisten K. Deweerdt, A. Delmotte, V. Wilde, L. Tancré en de bijspelers heb ben ook goed hunne rol vervuld. Mej. Z. Devers, heeftin bovengenoemd stuk nogmaals doen onderscheiden in de rol van een landmeisje, waarover Petrus den Waaschen boer, verliefd was, Wij mogen Mej. Louisa Creus niet ver geten te melden want, door haar komt al de eer toe. Nogmaals zooals verleden jaar, heeft zij hare rol meesterlijk vertolkt. In het stuk Elena speelde zij de hoofd rol. Niettegenstaande zij eene gansche dramatische rol vervulde is dit iets van haar vak, en zooveel te meer heeft zij de uitvoering ervan opperbest weergegeven. Het is niet gelooflijk hoeveel goeds het volk van haar zegt, en dit bewijst eens te meer dat zij eene actrice is die op de eer ste rang mag geplaatst worden. Wi;, wen schen haar ook, uit ganscher harte, eene veelbelovende toekomst. Het orkest, onder het bestuur van den heer M. Tasseel, heeft ook goed muziek gemaakt. De heer Tasseel doet al wat in zijne macht is om het publiek te veraan genamen door mooie stukken. Wij sturen hem, alsook den heer Voor zitter en al zijne medewerkers, veel geluk over 'l goed sukces van Zondag en Maan dag avondde Toekomst wenscht, van haren '1 wege, dat IJe Flaamsche Ster voortdurend en altijd de ecrekroon blijve dragen, die zij, sedert het jaar 1857, ge wonnen heeft. Maandag, Kerstdag, 25" dezer, in het Huis der Oud-Pompiers geeft de Yperscbe Afdeeling van het IVillems- Fonds een groot Kerstfeest, aangeboden aan den kinderen der leden der afdeeling. Volgens wij uil goede bron vernemen, zal er niets gespaard worden om het feest nog meer luister bij te brengen dan verle den jaren. Morgen Zondag, 24" dezer, biedt de Schermersmaatschappij Les I n fa t i- y n ah les haren leden en huisgezin een puik schormfeesl aan in den stads schouwburg. Die moedige en jonge scher mers zijn reeds voldoende gekend, opdat iedereen overtuigd zij dat het feest heel puik en genoeglijk zijn zal. Ook zal het aan geen toeschouwers ontbreken. Ziehier het programma: 1. Marclie Hongroise, ouverture pour symphonie. 2. Entree et marclie par les membres élèves et effectifs. 3. Mouvements d'ensemble iibre, par les membres élèves. 4. Mouvements a la Barre de fer de la XXV" fête fédérale d'Amsterdam, par les membres effectifs. f>. Chceur: L'orphéon eest le peuple, execute par la société chorale La Lyre Ouvrière G. Bam-es Parallèles,travail d'ensemble. 7. Mireilleromance chantée par M. Alph. Delmotte. 8. Ballet des matelots, par les membres effectifs. 1, Duo pour flütes, avec accompagnement pour symphonie. 2. Mouvements d'ensemble libre de la XIVfête fédérale de Toulouse par les membres effectifs. 3. Souvenir, grande valse pour symphonie. 4. Barre fixe, travail d'ensemble. 5. Assaut de fleurets, travail d'ensemble. t>. Canne royaletravail d'ensemble. 7. Botte, a la contre-pointe. 8. Chansonnette dite par M. G. Maillard. APOTHÉOSE. N. I!. Chaque exercice sera termiaée par une pyramide. In geheime zitting van zaterdag laatst, heeft de klerikale meerderheid van den ge meenteraad benaamd als dischmeester, M. E. Rabau de Rorif, in vervanging van den zoon van Henritje, ontslaggever, een nieuwgebakken edelmanneken die, gedu rende een ganschjaar, slechts eenmaal gezeten heeft in den Armkamer en er dan zijne botten aan vaagd, om in Holland zijn verstandig ras te gaan vermenigvuldi gen. M. Emiel Rabau de Rorif is dezoon van M. L. Rabau, die door dezelfde klerikale kliek, over een jaar uit de Hospicen ge stemd is geweest. Zonderlinge benoeming voorwaar Men ziet dat met de gehoorzame en ka- rakterlooze kinderen van onze moeder de IIKerk de klerikale meesters al doen wat zij willen Onze leeuwkens ofte kalolebcnde, gaat maar volop aan het zwanzen zonder om zien zooals naar gewoonte. Zij alléén wil len meester zijn, zij alléén willen deheer- schap of overhand hebben in al wat ge beurd, 't zij in openbare of gepriveerde maatschappijen, 't zij in bestuurzaken; en 't is ook een groot gedeelte van dien reden dat vele maatschappijen smelten gelijk de sneeuw voor de zon. Men weet genoeg dat, als een kaloot binnen dringt in een gepriveerde sociëteit dat hel maar is om le spionneeren en alles over te dragen in het middenkomiteit van de kalolen. Niettegenstaande dat er alles mag gezien en gehoord worden, maar ten is maar omdat men weet dat zulk volk niette betrouwen is, want hoe klei nigheid er gebeurd, 't zij uit welkereden, een kaloot zal het veertiendubbclen. Daar om zijn er vele liberalen vijandig en daar om ook moet men alle venijn uit een goed huishouden gebannen worden. En vele andere roepen nog uit: hij zal zieh bekeeren, hij heeft misstappen be gaan zonder weten, ja, onwetens-vrijwil- lig,gelijk de uitgekochte kiezers in 1891; zij waren ook te betrouwen, en zulks is nochtans gebeurd, niettegenstaande bette laat was. YVaarom schreeuwen de kaloten dat de liberalen slecht volk is? Waarom schrij ven zij al wat niet deugt tegen een liberaal? En doch waarom willen zij in alles door- 1® DEEL. 2° DKEL.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 2