Zondag 24" December REPETITIÏGCONCERT De Tandmeester Emanuël Huisman, is alle Woens dagen te raadplegen van 9 tot 3 ure, bij Char les Nuytten, schoenmaker (in de Vergulde Pantoefel Boter- straat, 12, Yperen. Philharmonic VRIJDAG29 DECEMBER 1893, IIEM[\G HELST, MARK/miIJZEN 15 franken prijzen dringen? "Wie een gezond oordeel heeft kan dat vatten, dien waarom Wij willen hier geene bijzondere, maar wel werkersmaatschappijën aanstippen, die, als zij aan het redekavelen zijn, zij somwijlen te veel babbelen over politieke of huishoudelijke zaken in tegenwoordig heid van kaloten, en deze laatste vatten het op en gaan alsdan naar/tnnne verstompte hollen en spuwen daar uit wat zij in eene liberale bijeenkomst vernomen hebben. Vele liberalen zijn dan verwonderd hoe hel komt dat alles geweten is bij Henrietje en compagnie, en hoe zij door liefdadig heids genootschappen vergelen of gewei gerd zijn. Zulke zaken zullen veel in de toeko mende tijden gebeuren, en wie tusschen de regels leest, verstaat genoeg wat er ons te wachten staat, door den huidigen toe stand. Dus liberalen, past op uwe gezegdens, in de bijeenkomsten en ziet altijd wat er u te wachten slaat door het groot vertrou wen. die gij stelt in de mannen die mede- geholpen hebben in het zeuraarsspel van den nacht van 1" Februari 1891. Onthoudt deze woorden en past op uwe hoede. BURGERSTAND van den 15" tot den 22" December 1893. Geboorten: Mannelijk geslacht, 6; Vrouwelijk id. 1. Huwelijken: Van Tilborgh, David, daglöoner.en Wael- Irens, FLorencia,kantwerkster. Crock, Ho- noratus, daglooner, en Priem, Philomena, kantwerkster. Notebaert, Henricus. her bergier, en Rubbregt, Amelia, dienstmeid. Sterfgevallen Calmeyn, Carolina, 77 jaren, huishoud ster, weduwe van Ito man us Bauwen, Mee- nenstraat. Coryn, Julia, 57 jaren, kant werkster, echtgenoote van Honoratus Ros- eamp, Cartonstraat, (beluik). Coune, Po- lydoor, SUjaren, bediende aan het Gemeente bestuur van Laeken, echtgenoot van Caroli na Robert, Elverdinghestraat. Rabau, Lu- dovicus,64jaren, meubelmaker, wetuwaar van Sophia Goudezeune, Tegelstraat. Godard, Maria, 70 jaren, zonder beroep.on- gehuwd, Rijsclstraat. Courant, Karolus, 22 jaren, soldaat bij het 1 regiment lanciers, ongehuwd, Vleeschhouwerstraat. Kinderen beneden de 7 jaren: Mannelijk geslacht, 4; Vrouwelijk id. 4. N. B. Dinsdag, 26 December, zal het bureel van den burgerstand alleen open zijn, van 9 tot 11 ure 's morgens, voor de aangif ten van geboorten en sterfgevallen. Maatschappij van Poperinghe, van om 7 ure. PROGRAMMA: 1. La TunaDéfilé Espaguol, (Lacome). 2. Mosaïque sur l Opéra Rigoleito (J. Verdi). 3. Imménsité, Grande Valse, (L.Gregh). Trio de Mozart, execute par MM. Somers, Van Vexem et Decorte Camille. 4. Les Mousquelaires au Cou- vent, Fantaisie, (L.Varney). 5. L' Etoile du Nord ,0\i\crture,(Meyerbeer). den 18 December 1893 Klaverheer op de jacht om den Eksters tonge te pelen, om den smallen weg te ver- breeden, omdat de rechtveerdige olie te ge makkelijker zoude kunnen naar boven ko men, bij en wiste liet niet juiste waar hij woonde, volgens ik gezeid geweest ben moet het hier zijn ik bel en een schoon gekruld vosje doet de deur open en vraagt mij: zoudt gij misschien menheer geerne spreken. Ja, zegt Klaverbeer, als het hier is dat den zwarten Ekster woont? Ja zeker is het hier, antwoordde het vosje, kom maar bin nen als gij wilt zoo goed zijn en zet u daar een beetje in deze zaal ik zoude lief hem gaan zeggen dat liij moet komen. Klaverbeer wacht daar wel een half uur al spelen met zijne vingers optafel al met een oogslag ziet liij den Ekster in de verte opkomen al dansen en spriDgt de zaal binnen en geeft de hand aan Klaverheer en zegt Ah dag Wistje, en wat voor nieuws Ik en weet van niets anders als dan die twee jonge dochters het zoo kort. getrokken hebben in de straat. Ekster, Och God, zeker heb ben zij het kort gemaakt. Wisten, ik heb hooren zeggen dat die twee jonghedekens het al gehad hebben bij testament, zou dat waar zijn Ekster, zeker is het waar en was liet niet van mij zij en hadden niet gekregt-n. Ik zag dat zij bezig waren met dood gaan en ik zegde hoor het is tijd dat wij zorgen ot' te wel zijt thj ale twee buitpn, ik en boer slokker met Bachus hebben met geweld er op gevallen en in één twee drij hadden wij een testament gedraait, Tiens maar kijkt nu hoe ik bedrogen ben ik peisdc dat liet Wisten melk was. Klaverheer, dat en maakt mijne reke ning niet niette min' dat zijnschoone trek ken vooreenen zwanen man die aangesteld is als garde en de wacht moet houden omdat er niemand de pooten van de tien geboden gods en zoude afknippelen, in plaatse van te waken speelt gij den haan van de bende en steekt het vuur in de stoppe in plaatse van het te verbieden waar men te weeg is zulke trekken te doen, men zaaid twist in de fami lie men doet ze vloeken op de dooden dat zij verzinken tot in den afgrond van de hel en wat gebeurt er nog van die schoone daden: een erfgenaam die te Meteren woont als hij het hoorde zeggen dat zij het al weg gegeven hadde heeft dienen man van verdriet hem op gehangen is er daar geen verantwoordelijk heid aan vast menheer den Ekster Voor de schouwvagers en is hetmaar een komplimen- tje, weet gij manuege wat men ai zegge in Frankrijk, dat de Belgische schouwvagers oprechte geldduivels zijn en dat zij zelve aan God noch aan zijne geboden niet meer en ge- looven. Vosje, die den Ekster niet meer en hoort kraaien doet voorzichtig de deur van de zaal met een spleetje open en ziet hem daar zitten zoo pijnelijk met zijn kopje neer hangen en beven schier gereed om in zijn potje te kak ken van benauwdheid. Vosje met de traantjes in de oogen van droefheid omdat zij de Ekster daar zoo tristig zag zitten deed de duur een weinig meer open en den Ekster vloog de zaal uit, Vosje gaat de zaal binnen en zet haar op den Eksters stoel en vraagt: maar vriendje gij ziet er zoo kwaad uit hebt gij niet effen uitgekomen met menheer? Kiaverheer, gij en moet u zoo onnoozel niet houden gij hebt gedurende den tijd aan de deur gestaan en gij weet zoowel als ik, meisje,en gij meugt proper mijn numero kus sen en daarmede vertiek ik en vaart wel. Vosje die gelijk op distels zat was zoo blij dat klaverheer het zoo kort maakte en ging seffens op zoex achter den Ekster, doorliep het huis onder en boven en vond hem niet,al in de achterdeur staande ziet zij dat de deur van het koolkot met een spleet open staat loopt er naartoe en ziet hem zitten in eenen hoek met zijnen kop tusschen zijne pooten gedraait en klagen en zij roept maar kotje maar kotje helt uw koptje op het is uwe meesteres die het a vraagt en gauw mede binnen, Vosje schiet den kelder in en bomt boven met eenen grooten kó langleven en zegt da trekt dat binnen en daarmede gaan wij te zamen naar boven en Vosje doet den Ekster in het bed en draait hem tot over den kop in de sargien, zoo rust u goed uit mijn braaf ventje. JAN STRAAL. IJ PEREN. 23 Dceember 16 Dacember Tarwe 13.500 13-50 15.200 15-50 Rogge 1.400 13-00 2.S00 13-25 Haver 500 17-00 1.600 17-75 Erweten 0,0<)0 00-00 900 19-25 Roontjes 0.000 00-00 200 19-50 Aardap. 3.500 O-50 3.000 5-00 Beter 11.379 288-00 13.596 280-00 Eiers,25 3-20 3-50 STAD YPEREN. - BOTERMARKT. LUISTERRIJKE gegeven door de Maatschappij DE GEBUBEBI, gevestigd in dé herberg A. B. C. bewoond door E. Del fosse, op 1893. 1° pi\, 7 fr. - pr., 5 fr. - 3° pr., 3 fr. Twee schoone prijzen zullen voor de afge- slagene mannen van de eerste ronde gegeven worden. De inleg is bepaald op 15 cent. per speler. Een Eermetaal zal geschonken worden aan de maatschappij, ten minste uit 12 mannen bestaande vertegenwoordigd op het spel. Inschrijving van 5 tot 6 ure, daarna loting. Voor verdere voorwaarden, men zie de plak brieven. GRANEN enz. kwantiteit, verkocntie midden- p. looillo. rerkochlte kwantiteit midden - prils p. lórt kil g

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1893 | | pagina 3