^1, De Koude. Feest. m*~ 00p"e 33e Jaar Zondag, 7** januari 18p4. id der Stad en het Arrondissement YI'ERO. -f." °P 31 P0Slb, 'J:' tart j ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: ?-i0 t>. 's|i»ar» voor de stftd; 3 fr.voor ^elgle^ Buiienlandsche verzendingen, 't port daafboven. Aankondigingen: 10 centiemen den regei. Rektamen; 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. ook, zooals de Uw j vervlogen gelijk rook. Nog een jaar voorbij die wij onze tegenstrevers met een verkroppend hart hebben moeten zien regeeren, dank aan hunne omkooperij en bedrog door alle middels welke iedereen kent. In het jaar '93 moest het kiezing zijn voor de gemeenten, en nogmaals door de schamoteeringen der kaloten, is deze kiezing verzet tot dees jaar of "Toekomend jaar, volgens beliefte van monseigneur den aartsbisschop van Mechelen, die al de belangen der ge meenten in banden heeft en de mo- nopool is van de orders. Dus, verwachten wij ons vroeg of iaat aan onze gemeentekiezing, en voortdurend, zooals het verleden, zullen wij onophoudelijk strijden ten voordeele van het liberalism, voor de belangen van alle ware voorstanders van vrijheid. Ja, onophoudelijk, zullen wij kampen voor de verdel ging van dwingelandij, van brood- rooverij der kaloten, die ons de rechtvaardigheid ten allen tijde wil len betrappelen; onophoudelijk en altijd streven wij ten voordeele van den werkman, welke de kaloten wil len onder den voet houden en brood- rooven zooveel het in hunne macht is; hunne daden mogen gekend zijn; zij die altijd met het woord Gods op de lippen staan om de broederlijke liefde te verspreiden; raden aan té bevelen, goede voorbeelden töonen om hunne navolgers te leeren goede daden te verrichten. Wij zien van hier welke gezichten zij trekken om die manieren uit te oefenen, en zien op hun wezen welke verraders trekken zij hebben om zulks te kun nen verrichten; maar! ongelukkiglijk als zij in hunne gebenedijde kluizen terug kruipen,beraadslagen zij welke daden zij zullen uitmeten om dezen of gene werkman te benadeeligen, of gene patroon zijn werk te berooven, of gene arme man te broödrooven en te duivelen. Zoo bestaan de kaloten, zoo mogen wij en alle man, op zulke rechtzinnigheid steunen En om deze rechtveerdige mannen hunne belooning naar waarde te ge ven, wenschen wij, ter gelegenheid van het nieuwjaar, dat zij in de toe komende kiezing eene buis mochten dragen, zoo zwaar, dat Henrietje eene wagen moge laden, welke 8 ezels noodig zijn, om hem voort te krijgen. Dus, geachte lezers en lezeressen, gij ziet dat onze wenschen niet groot zijn, omdat wij medelijden hebben met deze kristelijke mannen,die voor alle Yperlingen zorgen voor werk, voor onderwijs en voor al hetgeen noodig is om een Ygerling zoo een aardig voedsel te geven welke mees- tendeel verplicht zijn de stad te ver laten Voor bet sluiten van onze wen schen, moeten wij nog onze lezers en lezeressen een gelukkig, voorspoe dig jaar wenschen, en dat zij het genot mogen hebben van eene goede gezondheid te bewaren, een lang le ven te genieten en een handje met ons toe te steken tot de verdelging van liet kalotegespuis. üe Toekomst zal niet nalaten te doen wat z>'j kan, om het doel van 't liberalismus te overwinnen. Reeds heeft zij 32 jaren gestreden,en wij ver- hoopen nog lange jaren het juk van het klerikalisme te mogen bestrijden. Eene hevige vors! heerscht in onze slreken. Sedert een 4tal dagen maakt het zoo geweldig koud dat alles door de vorst moet begeven. Vele boomen, vruchten, planten, en al wat in dees jaargetijde zijn leven moet behouden zullen veel te lijden hebben. Wij spreken enkel van planten, maar wat moeten wij zeggen van de menschen of dieren? In kleine huizen binnen stad, inde hutten op den buiten, waar de kou de door en door binnen dringt, dat het vuur de geweldige koude niet .kan over meesteren of door gebrek aan hout of ko len zich niet kunnen verwarmen. Daar moet het zure tijden te doorstaan hebben, en niemand aan hun ongeluk denken :voor degene die hun klagensnood niet durven bekend maken. Het zijn zulke stonden waaraan iedereen, zich in deze gelegen heid bevinden, bitter te beklagen zijn. Daarenboven zijn zij niet genoeg voor zien van beddekkingén, en niet kunnende slapen van koude, wat moet een armen man le lijden hebben? Wat moet eene moeder met kinderen te betreuren zijn, die in zulk een ramp zaligen slaat zich bevinden? Voor degene die in zulk weder werke loos zijn, wat moet het ook verdrietig zijn? Daarop roepen wij de aandacht op de licfdadigheids-commissien om feesten in te richten, en hel geld ervan besteden aan huisgezinnen waar de nood waarlijk heerscht. Zulke werken, alsook de giften die niet gekend zijn, zijn degelijk IVerken van Bernihertigliëid De maatschappij De Onvermoeid baren», geeft morgen Zondag avond, 5 CE.\T!E5IESI HET XÏ1SMEK

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1