4 - °P al de smsNicum^ Min politiek beter bestier Schoolpenning. Willems-Fonds. Schermersfeest. der lotelingen van Yperen. %>Aj* 33e Jaar. Zondag, 14" Januari 1894. der Stad en het Arrondissement YPEREA. Earna vaïfeesten. LIJST '«o /?--•< dit b/ad «edrntt j ^anderen, zich te ^'-«'"agdeleinestr., ■te P> ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-SO fr. 's jaar» voor de stad; 3 fr.voor Belde Buitenlandsche verzendingen, port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel Reklamen: 25 id. id ld Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id'. Akkoord per maand of per jaar Jk Yperen -, 'Xki* xS •v 13" Januari 1894. (Programma der kalolen). In zijne geheime vergadering van Woensdag 3 Januari, heeft de gemeente raad overgegaan tot de benoeming van een Disch meester en van een Lid der Hospicen. Iïet armbestuur bad aan de stad voor gesteld als eerste kandidaat M. Eug. Van Daelc zijnen verdienstelijken voorzitter en bel goclsbuizenbestuur, M. C. Cardinael- Snick, beide uittredende en herkiesbare leden. Deze heeren hebben met zelfverloo chening, verstand en kennis, de belangen van de behoeftige klas waargenomende eerste, gedurende 20 jaren en de tweede, binst 7 jaren, en verdienden'dus herkozen te worden. Ehwel! de slaafsche meerder heid van onzen gemeenteraad, in baren blinden partijhaat, heeft hel anders ge schikt; zij heeft de mannen van verdien sten afgesteld. M. Eug. Van Daele is vervaugen geweest door zekeren M. Leo Vandenpeereboom (een onbekende) en M. ^ardinael-Snick door M. Iweins d'Eeck- houtte, twee nienwelingen in bestuurlijke zaken om er niet meer van te zeggen. Het bureel van weldadigheid had aan geboden als tweede kandidaat .VI. E. Lie- baert, gewezen dischmeester die over een jaar door de klerikalen afgesteld is ge weest. De commissie ven de burgerlijke godshuizen had voor baren tweeden kan didaat voorgesteld M. Alfred Tyberghein, vrederechter, een allezins ernstig en be kwaam man. Onze meesters hebben ook noch van den eenennoch van den anderen gewildM. Liebaert omdat bij liberaal is en M. Tyberghein omdat bij te onpartijdig en teonafhankelijk van karakter is en daar door alle waarborg van goed beheer van het armgoed aanbood. Wat M. Iweins d'Eeckhoulte betreft; wie herinnere zich niet dat hij in de tref felijke vergadering der klerikalen, over een drietal jaren, den onwetenden Seys toejuichte, wanneer deze in eene zoo domme als belachelijke redevoering voor hiel, dat met het inkomen van de hos picen te verdeel en tusscben alleD, er geene arme menscben in Yperen meer zouden te vinden zijn Of nu M. Iweins d'Eeckr houtte, dit schoon droombeeld van den communist uit de katholieke wacht, zijnen besten vriend, zal trachten te* doen aan nemen door het bestuur der godshuizen waai bij geroepen is deel van te maken, dat is de kwestie Men verneemt uit goede bron dat het comiteit der wereldlijke schoolpenning, van dit jaar twee gemaskerde balen geeft: de eerste den Dinsdag 6 Februari en de tweede op Halfvasten, telkens om 9 ure 's av»nds, in het Huis der Oud-Pompiers», lngangsprijs: Cavalier -1 fr. Dame30 c. Bureel: -1-50 fr. Kaarten te bekomen bij MINNEKEER, drukker, Dixmudestraat, en bij de leden van de commissie. De liefhebbers van dansen zullen onge twijfeld niet nalaten deze balen bij te wo nen, te meer dat het een groot orkest zal zijn en den opstel van bet balorder veran derd is naar keus der ware dansers, waar over iedereen tevreden zal zijn. Op 28 dezer, geeft de Ypersche-Afdee- Jing van het fVillems-Fonds in het «Huis der Oud-Pompiers een Concert- Voordracht aan hare leden aangeboden, dewelke hunne vrienden en kennissen zullen mogen uitnoodigen bij middel van ingangkaartea. Wij komen nog daarover terug. Verleden Zondag had het feest plaats gegeven door de maatschappij De Onver- moeibaren in de zaal der Beurs. De heer Carlos Dewael alsmede de com missie hebben nogmaals de eer verworven van het publiek. Men moet bekennen voor zulke feesten in het bijzonder dat de schouwburgzaal er over best geschikt is. De zaal der Beurs heeft geene zijdeuren noch gordijnen en daardoor gaf het een min of meer drollig uitzicht. Doch de uitvoering liet daarom niets te wenschen en bieden onze geluk- wenscheil aan die onvermoeibare jonge lingen. Het bal, welk volgde, was meer be zocht. De zaal kwam vol door dansers en danseressen. Men heeft het reeds ondervonden, hoe meer het volk geknoeid, gebonden en geslaafd is, boe meer het naar de vrijheid zucht. De kaloten willen van geene danspartijen, daarom geniet het volk de geestdrift bij de liberalen. 26 Januari 1894. 1 Accou. Albert, pastij bakker, o Adenoi, Arthur, felegraafist. 6 Alleman, Henri, coiffeerder. 4 Angloo, Nestor, zonder beroep 5 Becelaere, AAmé, onder-koster.' 6 Beddeleeai, Maurice, behanger Beirnaert, Henri, schilder o ST; Crhfirles> klokkenmaker. ia Lilliet, Leon, meubelmaker 10 Bossaert, Leon, slachter. JTft» m z'ci) te MST V* -

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1