Pol de Moot, Oud-Pompiers. ti STADSNIEUWS. 11 J aar, /zondag, 21 n Jaimari 1894. er Süid en het Arrondissement r 'al de postbnreelen. W'dad gedrukt, worden ^n dag der verkooping. artikelsuiterlijktegen Kt'keiid toe te zenden. aanderen. zich te Magdeleinestr., bfB Zondagsblad ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: *-50 fr. s jaar» roor de stad; a fr.voor Belgte. Buitenlamische verzendingen, 't port daarboven. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id id id Rechterlijke eerherstellingen 1 frank' id. id. Akkoord per maand of per jaar. De ministeriëele Alle moeilijkheden zijn vereffend 't Akkoord is gesloten 1 Beernaert blijft 1 De groote minister m°ende er van onder te trekken hij dreigde den jap in zijn vet te laten stikken hij zwaaide met zijne porte- foelie om ze naar Woeste's ravenkop te slin geren, kortom, hij zou en hij wilde kost wat kost weggaan llauwskens, niets dan flauwskens Beernaert blijft De evenredige vertegenwoordiging is het et ikköpaardje van onzen premier die wij ze maatregel moet gestemd worden hij, de eerste minister wil het, en het zal zoo gebeu ren! Enwil men zijne goesting niet doen, wil men hem niet involgen, wil men niet vliegen als hij spreekt, dan, ja dan Wel dan geeft hij zijn ontslag! Hurlututututuu 1... Gemaakte mannekens vodden en beenen Beernaert blijft 1 Woeste, de wereldlijke paus, was die frat sen van zijn besten 1 vriend al lang moede. Hij ging het hoofd van het kabinet eens een dans leeren. Watdachtdieneus Beernaert wel. Zooveel complimenten verkoopen Hem, Karei Woeste, als eensimpel jefke doen mar- cheéren d la baguette. O maar dat spelletje moest ophouden. De eerste minister zou deze maal zijnen troef niet 't huis halen hij zou plooien, deze maal, plooien als een riet. En, staat het u zoo niet aan, snauwde bij zijnen boezemvriend toe trekt er dan maar uit hoe eer hoe liever Brrr wat een vreeselijke vent Och neen, lezers, 't was voor de f'rim de galerie moest geamuseerd worden. Juist in tijds trok de galgroene Woeste zijne vuisten terug, zette een vriendelijk mondje pruim, lachte het kabinetshoofd minzaam toe, reikte hem de broedershand, en de poets was gebak ken Beernaert blijft Dat comediespelhebben we in delaatsfe da genzien afloopen tot zulke ellendige klucht hebben de hoofden der Belgische clericalen zich geleend. Welk is het geheim dezer verzoening Waarom hebben de vijandelijkheden als bij toove< slag opgehouden Hoe komt het toch, dat in de klerikale partij, alle ruzie, alle twist stelselmatig en onveranderlijk op eenen sisser uitdraaien Wat geheim daarachter schuilt Hoe dat komt Wel, doodeenvoudig, omdat de leiders der kalotepartij geeneu vrijen wil hebben om dat zij, op politiek terrein, het recht niet bezitten bun doelwit na te streven, hunne meening door te drijven omdat zij volledige en algeheele gehoorzaamheid aan hunne meesters verschuldigd zijn omdat zij dansen moeten volgens 't airke dat hun wordt voor genoten kortom omdat ze slechts als lakeien, als knechten der bisschoppen kun nen optreden omdat ze de marionetten, de poesjenellen zijn, waarvan zijne Eminente Excellentie, zijne doorluchtigheid de kardi- nael-aart3bisschop van Mechelen de koorde kens trekt Ziedaar dat groote secreet onmiddelijk opgehelderd. Deklerikalen, den dag vandaag, zijn noch tans zoo erg verdeeld als de liberalen. Ze schelden op malkander als vischwijven ze bersten van nijd afgunst en jaloezie ze zouden eikander graag een beentje lichten. Woeste zou Beernaert met plezier zien den tuimelaar maken. Ze verachten, bekladden, belagen en verwenscben elkander, en ze dur ven het wel toonen, zeggen en schrijven o ja maar het uitwerken dat nietdat nooit 1 Peer Goossens immers is hun baas, hun meester, hun aller autocraatDoor hem worden zij op het voorplan geduwd, van hem hebben ze hun mandaat ontvangen, aan hem zijn ze alles verschuldigd. Ten allen tijde kan hij ze dan ook breken als glas, wegblazen als liet stof voor den wind. En dat weten de fiere kleppers en omdat ze er tot in hun diepste diep van overtuigd ziju daarom vliegen ze als Peerke Goos sens een teeken doet daarom bukken zij het hoofd en plooien ze den nek; juist daar om staakten ze nu ook weer hunne kwajon gensruzie. Monseigneur heeft gesproken dat woordje heeft nogmaals zijn tooveruitwerkseL getoond Yperen, 20" Januari 1894. I'oi de Mont komt eene Voordracht geven in de stedelijke afdeeling van het Willems-Fonds.op 28 Januari aanstaande. t Mag zeker een gelukkig gedacht hee- ten een der grootste nederlandsctie dich ters, een onzer beste sprekers, onmis kenbaar een der electishsle werkers op alle veld, uit te noodigen naar leperen af te zakken, om ons te onderhouden over eene dier kwesties welke den begaafden scbrijver aan 't hart liggen. Is het noodig,, u den ge\ierden kunste naar voor te stellen, bekend en besproken en verhaald in alle landen van Europa; "van Engeland tot Bohemen, van Italië tot Zweden Te leperen, ja. Ook zuilen wij 't doen aanslaande weekyy* p MAATSCHAPPIJ Op Maandag 22 Januari, om 8 1/2 ure s avonds, algemeene vergadering in het lokaal. Dagorde: 1. Rekeningen en begrooting. 2. Benaming vaneen kommissarisdooi de eereleden. 3. Benaming van een kommissaris door de oud-pompiers. 4. Herziening van bet reglement. Op Zondag, 4 Februari, om 9 ure 's avonds, in t lokaal, geeft de maatschappij Oud-Pompiers, een gemaskerd bal, aan geboden aan hare leden De personen, gemaskerd en gekleed n lustrine domino, alsook de kinderen 1 5 CENTIEMEN HET NUMMER. :fc 1:1 j j j

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1