..Oo anddaad. «ZhsèPF* Willeais-Foiids. Pol de Moot. ier KALOTEN. fir STADSNIEUWS. Zondag, 28» Januari 1894. ondagsblad <wer Stad en het Arrondissement YFERÈft. Groote Vergadering op al d« postbnreelen. laji gedrukt, worden tlag der verkooping. 33® Jaar, c artikels uiterlijk tegen derteekend toe te zenden. st-Vlaanderen, zich te isj>2, Slagdeleinestr., ais. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-50 fr. 's jaar» voor de stad; 3 fr.voor Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 i:k\th;mi;.v het nummer. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Rek la men: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Zo. ^^oordigers r, G jrdeeld werd tot eene maand"gTWff^verliHst zijn kiesrecht tot in 1898; voor 6 maanden tot in 1903 en voor eetiige maanden meer straf, verliest liet voor altijd. Die veroordeeling mag uitgesproken ge weest zijn voor diefstal of werkstaking, voor kinderverkrachting of drukpersmisdrijf,voor vadermoord of voor het uitspreken eeuer re devoering, om 't even. Do wetgevers hebben geen onderscheid gemaakt Zij, die jaren en jaren hébben gezeteld en nog zetelen met heeren door de correction- neele rechtbank voor afpersing van handtee- keus, tot maanden gevang veroordeeld met barons, graven en financiers, in de zaak Lan grand voor aftropgelarij in 't groot gebrand merkt, Zij, die een gekende dief tot gouverneur van een onzer provincies wilden maken en daarom door het verontwaardigd volk van 't bewind werden gekegeld. Zij, die, tijdens den schoolstrijd, in honderd voordrachten, meetings en gazetten de katho lieke bevolking tot den opstand, tot den koningsmoord aanhitsten, en in zekere dor pen talrijke brandstichtingen deden plegen. Zij, die als minister in 1887. Pourbaix be taalden om dynamietaanslagen te plegen, de werklieden tot plundering op te jagen, om de gelegenheid tot volksmoord te hebben. Zij, die openlijk hebben bekend, valsche kiezers met duizenden te hebben gemaakt en in alle kiezingen te hebben geknoeid, zij komen nu het stemrecht te weigeren 'aan werklieden, die, om de vrijheid en de rech ten des volks met het woord en de pen, of hun brood door werkstaking te hebben ver dedigd, door rechters uit de burgersklas werden veroordeeld. Meer dan veertig duizend werklieden zijn daardoor van hun kiesrecht beroofd, en 't is juist aan de werkzaamheid van die moedige strijdlustige minderheid dat voor een groot deel de kolossale beweging te danken is, die de regeering verplichtte toe te geven. Er is nog meer. Verleden Donderdag, zul len waarschijnlijk, ook de soldaten uit den dienst ontslagen, van hun kiesrecht beroofd geworden zijn. Wordt het niet wraakroepend? Werklieden en werkjongens worden als de ergste boosdoeners hun kiesrecht ontnomen, maat' kiezer zullen blijven de spekulauten op de levensmiddelen de rijke misdadigers, die de wet op vrouwen- en kinderarbeid overtreden en in de uitbuiting van zwakke kindereu een groot fortuin gaan zoeken. Kiezer zullen blijven, al wie steelt en leeft op den arbeid van werkman en boer. Maar zij, die strijden voor eeu bete broods en voor hun menschenrecht; zij, die de gedachten van maatschappelijke hervorming verspreiden, om uit de wereld het onrecht en de volks- armoede te bannen, die hem tot eene hel maakt, die eerlijke huisvaders en edel moedige denkers, zij worden als boosdoeners buiten de wet gesloten. Hoe moeten zij zich misdadig gevoelen, die schurken uit den hooge, om zoo voor arinè, eerlijke mannen te vreezen. Werklieden Tot wat denkwijze gij ook behoort; gij, die weet hoe rechtvaardig elke werkstaking is hoe ligt men in die oogenbl kken een proces heeft! Gij, die weet,hoe gewevtigd de eischen en den strijd der socialisten zijn, gij zult die rechtberoovingen brandmerken als eene po litieke misdaad en haar bestraffen, .door u allen als een man, onder de roode vlag te scharen. Knoeit, sluit uit, vervolgt, heeren, dit al les zijn de teekenen van uwen schrik en uwer razernij, en van den nakenden, dui zendmaal gewettigden triomf der werkers op kapitalisten en burgerregeerdêrs! Vóóruit Yperen, 27n Januari 1894. Morgen Zondag namiddag, om 3 ure, geeft de Ypersche Afdeeling van het Willems-Fonds een luisterTijk concert voordracht waarvan wij hier het pro gramma laten volgen 1. Pique-Dame, opening>tuk voor symphonie. 2. Geeu spek voor mijnen bek, spreek woord te zingen door den heer V. Wilde. Janssens. 3. Air varié voor piston, door den heer L. Tancré. 4. Het Zwitsersch Herderinnetje,te zin gen door Mej. Devers. K. Miry. Voordracht door den heer Onderwerpttuze Dichters. G. Wals voor Symphonie. 7. Vergeet den arme niet, romance te zingen door M. Delmotte. Mechelaere. 8. Stuk voor Bandonium en Viool, dooi de heeren Ygódt en Tasseel. 9. Durfde ik 't haar eens zeggen, alleen spraak met zang, door M. Aernout, Gregoir. Zijn tegenwoordig: Surmont, voorzitter der vergadering, Colaert, Begeremtje, pa ter Struye, Baus, Brouwers, Ceriez, Mor tier, Henrietje, Angillis, Carcasson, Sui- kerslande, Debuygne. Henrietje. - Mijnheeren üt verklaar Surmont. - Voor liet oogenblik Hen rietje bebt gij niets te verklaren, gij zijt mijnen onderdaan, ik ben burgemeester en zetel hier als voorzitter. Debuygne.- Mijnheer Henri heeft bijna burgemeester geweest. Henrietje (kwaad.) - Ik pretendeer dat gij mij respecteert, anders neem ik een ander schrijver. Angillis. - Hewel potverdikke, denkt gij dat gij bij de natte kazakken zijt. Pater Struye. - M. Alfons en vloekt toch zoo niet (in den naam des Vaders). Colaert. - Gij hebt Ongelijk te lachen met Henrielje, 't is pijnelijk genoeg voor hem geen burgemeester te zijn. Ceriez. - Hij is immers zoowel geleerd en zoo verstandig. Surmont. - Hewel hadt gij de plaats van eerste schepen aan hem gelalen. Colaert. - Oh la piero, ik hield te veel aan deze plaats. Surmont. - Gij moet dan niet spreken, dat hel spijtig voor hem is. Suikerstande. - Ten purgemeester heet gelik. Allen. - Laat ons daarvan zwijgen. Begeremtje. - Ik versmacht hier van den dorst. Surmont. - In hoedanigheid van Angillis. - van brijke Surmont. - Gij inlerompeert mij, laat mij zeggen. Carcasson. - Silence, messieurs. Pcc KOMST «z W? A A ar

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1