Nnïge volksbond op ZONDAG 4" FEBRUARI 1894, om 3 ure namiddag. Werklieden, Medeburgers en Buitenlieden Zondag, 4« Februari 1894. 83e Jaai der Stad en het Arrondissement YPEREft. van het arrondissement Yperen. IN DE NIEUWE ZAAL DER OUD-POMPIERS, SEMINARIESTRAAT, zullen zij bereiken omdat het schoon en edel is, omdat hunne eischen ge grond en rechtvaardig zijn, omdat de stem van het volk de stem van God is. NtJitlIHEB ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-30 fr. jaar» voor dc »tad; 3 fr.voor Belgis. Builenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CEN.T1K4IEN HET Aankondigingen: 10 Reklamen: 25 id. Rechterlijke eerherstellingen -1 frank Akkoord per maand of Wij zijn eenjaarvan groote beteekenis ingetreden. Dank aan de volhardende propagande door de werkliedenpartij en de vooruitstrevende burgers sinds eenige jaren gemaakt, werd in 1893 de Belgische Grondwet herzien en gewijzigd. Het volk eischte zijne politieke rechten, niet ten voordeele eener partij, maar in naam der rechtveerdigheid. De Regeering en de wetgevende machten^ al was het ook bij velen onder hun met tegenzin, MOESTEN toe geven aan het rechtmatig verlangen van het'volk. En zoo niet alles verkregen werd wat men van een meer rechtvaardig landsbestier hadde mogen verwachten, zoo zijn de tijden evenwel gansch veranderd. Het oude kiesstelsel, waarbij hij alleen die betalen kon het recht van kiezen bezat, heeft uitgeleefd. Elkeen, hetzij hij werkman of burger of edelman zij; elkeen rijk of arm zonder onderscheid die den ouderdom van 25 jaren bereikt heeft, zal bij de aanstaande kiezingen voor de gemeente, de provincie of Kamer van volksver tegenwoordiging tot de stembus worden opgeroepen. Eencn kring onlangs in Yperen gesticht onder den naam van VRIJZINNIGE VOLKSBOND voor kenspreuk dragende het motto RECHT VOOR allen heeft zijnen vasten wil betuigd, werklieden en burgers tesamen te zien stre ven naar de lang vertrapte gelijkheid voor de wet, waardoor alleen verbetering in het lot der arbeidende klasse zal te bekomen zijn. De denkbeelden over politiek en samenleven hebben zelfs in onze stad sinds een drietal jaren eene hoogere vlucht genomen; bijna niemand blijft onverschillig voor den politieken en staathuishoudkundigen toestand van ons land. Mede te werken tot de vreedzame hervorming der thans bestaande misbruiken, is een plicht die op al len rust. Tot heden werd er voor den werkman op politiek en maatschappelijk gebied weinig of niets gedaan; hij be proefde ook niet ernstig iets te bekomen in de overtuiging dat al zijne pogingen nutteloos zouden zijn en al zijne eischen van de hand zouden gewezen worden. Doch thans is hij vereenigd, vereenigd met zijne lotgenooten, ver- eenigd met de vrijzinnige burgerij die evenzeer lijdt onder de zelfde plagen die de werklieden teisteren. Onafhankelijke burgers en arbeiders streven naar een doel, namelijk de VRIJZINNIGE VOLKSBOND van het arrondissement Yperen groot en machtig te maken, dat hij in de politieke beweging eene richting volge, welke onze arbeidersbevolking tot de bemeestering harer rechten en de verbetering van haar lotbrenge. Wat doel GROOT EÜTËE TING,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1