jkheid 1 1 I I Tl STADSNIEUWS. Zondag, Iln Februari 1804. der Stad en het Arrondissement YPEKK.Y 113® Jaar, op al de posibtircelen. blad gedrukt, worden dag der verkooping. likels uiterlijk tegen kend toe ie zenden en, zich le Jlagdeleinestr., ^ondagsb ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 2-50 fr. 1s jnars voor de slad; 3 fr voor Belgle. Builenlandschc verzendingen^ 't port daarboven. 5 CENTIEIIEN HET IIIMIIER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Terwijl de Kamermeerderheid alles doet wat maar mogelijk is om duizenden en dui zenden van het kiesrecht te berooven, hun door het nieuw artikel 47 toegestaan, en al- zoo de politieke gelijkheid met voeten treedt, gaan de clericalen op den buiten voor nretde vrijheid te miskenuen en de propagandisten der Werkliedenpartij af te ranselen en half dood te slaan. Het niet kunnende winnen met redeneeren nemen zij hunnen toevlucht tot geweld, en men ziet kasteelheeren en geestelijken de on gelukkige boetenmenschen tot gewelddaden ophitsen. Men herinnere zich Zonnebeke en -Jjöoiïumi, waar onder het oog der overheden de lafhartigste daden voorvielen, zonder dat de Regeering het noodig oordeelde die over heden tot den eerbied der wet te roepen en zonder dat het gerecht die overtreders der grondwettelijke rechten, naar behooren strafte. In België is alles toegelaten tegen de werk- lieaenjartij. Preekt een pastoor dat de socialisten op stokslagen moeten onthaald wordennie mand vraagt hem rekening voor die snoode daad Wapent een burgemeester zijne knechten met stokken om de propagandisten halfdood te slaan de brave burgervader wordt niet eens verontrust. En staat er eindelijk iemand in de Kamer op om al die lafheden, rechts- en wetsover tredingen aan te klagen, dan ontkent de re geering het gebeurde of verschoont de om ploegde misdrijven; en de lieve Kamermeer derheid gaat eenvoudig tot de dagorde over alsof er niets gebeurd ware, alsof de Grond wet, niet ware overtreden geworden, alsofde vrijheid van den burger en de persoonlijke vrijheid niet waren geschonden, alsofde vrij heid van vereeniging en vergadering niet waren miskend geworden door overheden aangesteld om over dezelve te waken. Wie niet tot de clericale partij behoort is vogelvrij verklaard zoodra hij den voet op den buiten zet; de priester mag hem belaste ren, de overheid mag hem zonder bescher ming laten, de opgehitste boeren mogen hem mishandelen; en durft hij zich verweren,dan komen veldwachters en gendarmen nog een handje toesteken opdat hij maargoed gevoel en zich lang herinnere dat geestelijkheid, burgerlijke overheid, rusthandhavers en soortgelijken, allemaal samenspannen tegen hem,tegen het goede recht,tegen de vrijheid. En dan klinkt het in de Kamer, uit den mond des ministers, dat de mishandelden al leen de schuldigden zijn. Wat verbeelden die liberalen, progressis ten en socialisten zich toch! Zij zouden naar den buiten mogen gaan propagande maken en ongedeerd terugkeeren! Zij zouden, onder 'toog van den kasteelheer en den priester, de boeren over rechten en plichten komen onderhouden! Zooveel vermetelheid mag niet geduld worden. Priesters, en burgemeesters, en kasteelheeren,en veldwachters,enschool meesters. en klokkeluiders, heel de bend,die op den rug van den boer leeft, weet dc partij driften op te wekken en de gemoederen op te hitsen, en wanneer de stedeling op den bui ten verschijnt om er wat licht te brengen en over broederlijkheiden vooruitgang te spro ken, dan klinkt liet ordewoord uit den mond der gezalfden en der overheid; «Klopt er op! Klopt er op en dronken lummels, ge wapend met stokken, leggen zich in hinder laag en vallen onverwachts den niet kwaad vermoedende op het lijf, totgrootere eereen glorie... Gods! Zoo worden de vrijheid en de gelijkheid voor de wet in ons godzalig België onder de voeten getrapt onder het ministerie van M. Beeruaert en met- de medehulp van priesters rijken en heeren van de wet. (Strijd.) Yperen, 10" Februari 1894. In het Volksrecht van 4 Februari, le zen wij in anlwoord op een artikel van hel godvruchtig maar zeer onmensch tierend Nieuwsblad van Yperen liet volgende: We zijn van dezen, zoo als immers alle werklieden, die altijd gedacht hebben dat \van neer d e 1 evens mid de Ien goed k oo p z ij n dit een geluk mag heulen voor ons, vooral nu er zooveel vvcrkeloozen zijn. Eh wel, dat is totaal verkeerd, dat is juist ons ongeluk, on wie aldus redeneert is een eenvoudige domkop, en die zulks aa n li e t v ol k wijs maa k t een. s o l k sbedrieger 't Is juist omdat deputation maar oen 6 centiemen den kilo koslen en hel brood maar 20 centiemen daterzooveel armoede en werkgebrek is. Ge lacht, 't is omdat gij daar niets van kent. Koslen de aardappelen 12 a -15 centie men en hel brood 28 lol 30, ehwel,weest zeker dal we veel gelukkiger waren. Wij zouden wel wat boterhammen min der kunnen eten, maar dal doel niels aan de kwestie, we zouden maar onze buik riem wal meer moeten toesnoeren. Ik hoor al zeggen wat slechterik is dat nu, neen ge zegt dat uit reden dal ge gij niels kent van den landbouw. Dat men b. v, inkomende rechten op de granen stelle, het graan zou verhoogen in prijs, het brood zou veel duurder kosten, wij zouden wel is waar onze kinderen wat meer hooren schreeuwen om een boterham maar daar is do kwestie niet. Ilier is dc knoop. Den boer zou meer geld maken van zijne granen, hij zou beter zijnen pocht kunnen betalen, de proprietaris zou zijne pachtprijzen niet moeten verminderen, zooals hij nu welhaast verplicht zou zijn, hij zou zelf binnen kort die nog wat ver hoogen, den boer zou er wel niets bij winnen, de werklieden nog veel minder, maar Mijnheer den proprietaris zou kun nen voort een goed leven leiden, paarden en maitressenenz., houden. Maar men moet schurk zijn om aldus te spreken, hoor ik uitroepen. Zoo is het ook, schurk moet men zijn om dit te durven schrijven,men moctaarts nieuwaard zijn een slechterik in den vol len zin des woords. En wie is dien schurk, wie durft er alzoo den spot drijven met dc arme werk lieden De schrijvers van het katholiek Nieuwsblad van Yperen, zij die heele dagen hunnen mondvol hebben van liefde voor den arme, die altijd schimpen en las teren op alwie voor den vooruitgang is. Ah slccliterikken gij zouöt onze boter hammen willen belasten om gij voort te kunnen brassen, nooit hebt gij u beter ontmaskerd, nu kennen de werklieden u nog eens te meer, nu hebben zij nog eens te meer reden om wanneer gij hunne stem zult gaan bedelen u te roepen: A LA PORTE! A LA PORTE! G. Faim. '1 I ear 11MB --™ -T— EKOMST lIcTiiiKiiucrstci' Ëiu.'tiiucS SltiSsinaii isnllc Wot'iisiliiseiiic ratidglrgcu vn» 9 lot :i ure, l>3j B' UhnrlcN ftaiyltCM, McSinfiiuialicr (in «5c Vergulde l'an- tocfel 13,ïpereo, 1 i fi ff Ijl

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1