71 i de Suikerstande op zoek aan de Karnaval te Yperen lioiidag, 18« Februari 1894. der Stad en het Arrondissement YPEREN. Gorl ogs verk I ariiig J aar, ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: Mfr janr» roer de stad; I fr.vaar Bcigle. Buitcnlandsche verzendingen, 't port daarboven. 1 CEWTIEHeW MET NIJIItMER. Aankondigingen: to centiemen den regeil Reklanien: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. ri 1894. HISTORIE NAAR ZIJNE WELBEMINDE. 't Was Zondag laatst, Suikerstande kreeg op eens ne danige goeste om, niet tegenstaande liet streng verbod van zijn biechtvader, eens te maskeren en leute te maken. Dc rede van zulk een plotseling opge komen verlangen, op gevaar af van zijne reine en vlekkelooze ziel met eene dood zonde te besmeuren is, dat Suikerstande in eene herberg van de Dixmudestraat voor liefje eene knappe jonge meid heeft aan wier voetjes hij hart en verstand heeft neergelegd. Nu dat is nogal natuurlijk en kan zoowel met een kaloot als met elk ander menschenkind gebeuren. Doch luister: Suikerstande was dan met zijn harte- liefje gaan maskeren, zij in 't kostuum van Gretchen uit de Faust en hij ais cu pido met een bundel pijlen op den rug. Aanvankelijk ging alles wel men danste en sprong, men intrigeerde de matjes, men zong en men dronk en aan de leute scheen geen einde te komen. Maar helaas! Den onnoozelen Suikerstande zou maar al te spoedig ondervinden dat in dit on- dermaansch tranendal het geluk en óe vreugde van onbestemden duur zijn. In het gewoel van de menigte, in een onbewaakt ooger.blik misschien, wellicht na eene verstrooïng uit gewetensvroe- ging als hij aan zijne ongelukkig gede railleerde ziel dacht, bemerkte Suiker stande met schrik dal zi,n uitverkoren Gretchen, zijn aangebeden engel plotse ling van zijne zijde weg en verdwenen was De ontsteltenis van cupido alias Sui kerstande kende geene grenztn.Hij stond daar ais aan den muur genageld. Weihoe! zijne aangebedene, zijne dier bare hartvriendin, zijne zoo teergeliefde pelronelle zou hem ontrouw geworden zijn Neen, dat was onmogelijk. Neen, duizendmaal neen, van de stand vastigheid van zijne pelronella was hij meer dan verzekerd. Hadden zij niet elkander eeuwige liefde gezworen Had zij hem niet onlangs nog een ring gege ven als een onderpand der teedere gevoe lens waarmede zij bezield was jegens haren snellen, verstandigen, godvreezen- den, kruisbraven, honingzoeten Suiker stande En zoude hij nu voor de rest van den avond moeten afzien van het gelukzalig samen zijn met het voorwerp zijner droo- men, om alleen te blijven met zijn naar wederliefde smachtend gemoed Om den bliksem neen, dat zou geen waar zijn. Suikerstande ging op zoek en dwaalde vruchtloos vele uren langs 's lieeren we gen zonder iets van zijn ontsnapt liefje te kunnen ontdekken. Rond 4 uren in den morgend meende hij eindelijk zijne zoo zeer gewenschle dulcinée te herkennen en o wee 1 o schande aan den arm van een anderen cupido eene herberg binnentreden!.,. Met den sprong als van een tijger was hij de ontrouwe op de hielen, stormde achter het niets kwaadsvermoedende paar de herberg binnen en daar begonnen de poppen te dansen. Aan verwijtingen geen gebrek en in zijne woede trok Suiker stande den van haar gekregen ring varj den vinger eu verbrijzelde dien onder da zolen van zijn schoenen. Het paar iu kwestie te recht bevreesd voor de woede van dien razenden Roe- lant, was wel genoodzaakt zich door de vlucht in veiligheid te stellen hetgeen Suikerstande nog razender maakte zoodat hij zich de haren uit het hoofd trok en zijn horlogie met keten zoodanig tegen de steenen smeet dat de brokken tot in de geburen vlogen.De geheele scene eindigde daarmee dat Suikerstande verder iu het bierglas vertroosting zocht voor zijn ge broken hart en met een ferm stuk in den kraag tegen klaar lichten dag huiswaarts keerde. MORAAL Als de kaloten zelf, juist diegene zijn die van de Karnacaldagen profi teer en om schandaal te makendan zouden zij veel voorzichtiger doen met wat meer in achtneming der goede ze den onder hun eigen volk te prediken dan door afschaffing de geheele stad te willen doen boeten voor de balda digheidvan eenige bezopeneflambeeuw- lekkers. Demokkaat., Den fanalieken Journal d'Ypres van Zaterdag 1.1., na met geheele kolommeu zijne lezers verveeld te hehben met de tot op den draad verslelene vastenhistorie stelt zijn godvruchtig lasterorgaantje ten dienste van een zwartgalligen pilaarbijter om eene charge d fond te doen tegen den Karnaval en de daaraan verbondene leute. Aous coudrions voir abolir le car- KOMST van het Journal der Pijpekoppe.v

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1