~"-4r i 1 Vrijzinnigen Volksbond, '«<v STADSNIEUWS. "jjffllérs SrïïTgd wordt. ''kek '"pi/1. •Werl/Jj, zenden. zich te :amI van£ ^leC "»»fe M&r\l n' '"m - bfoemiuji S^jr ^V, eeke"m^ anngebori^Zondagsblad ,er - **A Lp ,4 c^,ef ,-^reJfV *- B< er »u bp /(ondagj 25n Februari 1894. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR; 50 fr. 's jaar» voor de stad; 3 fr.voor Belgie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den jegei. Reklamen: 25 id. id./ id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. i^. Akkoord per maand of per jaaii 'iclUt Slad en het Arrondissement YPEREN. om- o'p cien ver' De kamerleden te Brussel, die zetelen zon der het minste mandaat, zonder het minste gezag, afgevaardigd door een verworpen, verrot kiezerskorps, zijn bezig met een vuil reactionnair werk te verrichten. Het meervoudig stemrecht, werd hen af gedwongen, onder den invloed van den schrik, omdat de volksbeer vervaarlijk grolde. 't "VVas niet alles wat wij vroegen, maar eerlijk toegepast, was het toch iets, een over gangsmiddel tot beter. Eenige jaren vrede of wapenstilstand waren verzekerd, op't ge bied dar ,'itemr echt kwestie. Nu niet meer In de 'aatste weken heeft de kamer geen ander v-nrk gedaan, dan het meervoudig stemrecht, waarmede de rijken, twee en drie stemmen hebben, tegen de armen eene, nog meer verknoeid tegen het volk. In elke zitting worden regelmatig eenige duizonde Belgen over boord geworpen en van hun kiesrecht beroofd. De minste correctionneele veroordeeling, de wegzending uit het leger, die alles wel ingezien, niet erger is, dan de wegzending uit welkdanige fabriek, mijn of werkhuis, een failliet, kortom de minste feiten, beroo- ven iemand voor 10, 20 jaren van het kies recht als onwaardig. Onwaardig Het publiek zal er niets van gelooven, omdat het leeft met duizenden dier uitgeslotenen, die brave echtgenooten, goede vaders, eerlijke werkgezellen zijn. Er zijn er onder de uitgeslotenen, die eene wezenlijke fout bedreven, zij hebben er voor geboet. De wet zelve, voorzag dit zoo goed, dat men die personen, eens de boete gedaan, hun misstap niet meer verwijten mocht. Dat was rechtvaardig en menschelijk. En nu komeneenige blinde reactionnairen die schoone der wet, die in de zeden was ge drongen en deze uit vernachtte, vernietingen, uit schrik en haat voor het volk. Meer nog, eenige rijke zoogenaamde men- schenvric.iden met den minister van justicie Lejeune aan 't hoofd, stichten sedert jaren beschermingscomiteiten om de vrijkomende gevangenen aan de pqprten van 't prison af te wachten, hen werk en onderstand te bezor gen. Dat was edel en grootsch, want daardoor redde men eenige ongelukkigen van 't verval en schonk men hen de middelen om terug met opgeheven hoofd in de samenleving te treden. Dit alles wordt vernietigd, verloochend doordiehatelijke maatregelen vanuitsluiting. Eens uit het gevang, blijft ge tién, twintig jaar een onwaardige, al werkt ge de nagels van uwe handen, al voedt ge uwe kinderen op in eer en deugd, al redt ge tien menschen- levens, al droegen uwe werken de palmen weg van tien wereldexpositiën. Dit is laag, gemeen en onvoorzichtig. Laag omdat het ingegeven wordt, door deze ikzuchtige beweegreden houdt de ar men buiten de wetgeving. Onvoorzichtig, omdat dergelijke bepalin gen, niet duizeinie personen, maar duizende familiën zullen treffen en kwetsen in hunne eer omdat het publiek ze niet zal goedkeu ren en omdat elke wet die geen wortel schiet in de openbare opinie een verobtdüélih wet is. Maar weg met die wet is ook Weg met die wetgevers En liet eerste punt dat in de aanstaande kiezingen aan de dagorde moet komen is Herziening dar vuile volksvijandige grondwet Democraat. Yperen, 24" Februari 1894. De J OCR'S AL d'YpRES C!) liet Nieuwsblad in hun oordeel over de meeting van den van 4" Februari 1.1. Dat de fanatieke penneknechten van de (wee genoemde lasterbladjes. hunnen gal uitspuwen over allen die niet zooals zij, aan den leiband loopen van de geestelijk heid is sedert lang gekend en verwonderd niemand. De belangen van de werkerspartij, die behalve door de vooruitstrevende libera len erkend en verdedigd werden door meer dan een katholiek van naam en re putatie, gaan liet verstand van die dwee- pers te boven. Als men die apostels van de duisternis op hun geweten afvraagt wat zij zoo al legen de ware of vermeende grieven van den werkersstand hebben in te brengen, dan antwoorden zij u met laster en schimp en weten niet hoe rap hunne ezelsooren te verschuilen achter den dekmantel van religie en huichelarij. Oudergewoonte hebben zij wederom niet kunnen nalaten op laffe en vuile ma nier de inrichters van de volksmeeling van 4 Februari 1.1. met bun venijn te bekladden. Volgens aankondiging was den ingang tot die meeting met voordracht voor iedereen vrij en stond voor elkeen de ge legenheid open het aldaar verhandelde te weerleggen en zijne eigene meening er voor in de plaats to stellen. Vrije discutie dus, waar het publiek als beoordeelaar was opgeroepen. Het Nieuwsblad van Yperen was door een zijner slimste redakteurs op de mee ting vertegenwoordigd. Toen de voordrachtgever zijne rede ge ëindigd had en den dienstdoenden voor zitter aan de aanwezigen gevraagd had of niemand iets op het gesprokene had aan te merken, bleef de zeer geleerde redak- teur van 't Nieuwsblad van Yperen stom als een visch. Dat stilzwijgen was natuurlijk te ver wachten om reden, dat tol nu toe nog geen kalool van Yperen den moed gehad heeft in liet openbaar de beginsels van de werkerspartij te komen weèrleggen. De uitgezonden kerel van liet Nieuws blad is misschien wat timide van aard en durft er zich niet aan wagen in het open baar hel woord te voeren. In de veronderstelling dat zulks de te verontschuldigende rede» was van zijn stilzwijgen op de meeting, mocht men verwachten dat hij ten minsten in zijn godvruchtig Nieuwsblad de verkondigde leering van den werkman-redenaar op schitterende manier punt voor punt zoude wederlegd hebben. Niemendalle. Den diöpgeleerden reporter van de Ypersclie kwezelgazet maakt zich van de zaak af met een meer dan oppervlakkig résumé van liet besprokene waaruit zijne vroome lezers nog eens te meer de over tuiging moeten putten dat die meelingislen iP eO C' 'pr- 'JEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1