m..esp^ °p ee" Zondag, 4n Maait 1894 ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: *-50 Tr. 'n jntip» voor de stad; 3 fr.voor Belgle Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklarnen: 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. aar lor Stad en het Arrondissement YPÈREW stichtelijk artikel van het katholiek Kieuwsblad van Yperen. In het katholiek leugen Nieuwsblad van Yper, staat alweer een van die krank zinnige artikels bij wier lezing men zich afvraagt of de redactie hare abonnenlen voor den zot wil houden of wel dat het oer pensionnairen van het gesticht in de Thouroulstraat. Voor onze lezers die van dat pracht stuk du plus pur crétinisme kennis willen nemen, verwijzen wij naar het nummer van 24 Februari 11. getiteld Gevolg van slechte lezingen waar zij zich kunnen stichten mei hel verhaal van de jonge dochter, die ingenomen teas door de wondere en verrukkende geheimen van den godsdienstdie ge lijk de II. Theresia overvol was van lief de lol U. L. Heere die langen tijd naar hel klooster ter scliole was ge weest en die ten slotte tochon- CELOOviG werd Den formidabelen onzin waarmede dat artikel doorspekt is, moet natuurlijk we derom dienst doen als een van die vuile middels die de Ypersche kaloten gebrui ken, om allen die niet willen buigen voor hunne alleenheerschappij voor Godlooche naars ea schelmen uit te maken. Wij zijn niet van voornemens om die fanatieke parlijslaven in dat oneerlijk werk ongemoeid te laten. Wij stellen ons inte gendeel voor om iederen keer dat het Nieuwsblad ons met dergelijke argumen ten zal willen bestrijden een pendant ar tikel mede te deelen waaruit voortdurend zal blijken dat de klerikalen hoegenaamd geen recht hebben van zich te beroepen op de voorschriften van een kristelijken godsdienst, ten einde op gemakkelijke manier de lichtgeloovige menigte de cen ten uit den zak te kloppen en overal waar zij aan of bij kunnen den baas te spelen. Het eerste pendant artikel dat wij 't genoegen hebben onze lezers aan te bie den is de droevige maar leerrijke historie van pater Raymond, geboren Campens wiens zaak op vrijdag '16 februari 11. voor de rechtbank van Gent werd behandeld. Een slachtoffer van 't kloosterleven. Het is een roerend roman,waarvan de held eengefwezen preekheer is, Raymond genaamd die in 't klooster der Hoogstraat, te Gent, 600 frank beeft gestolen om aan denijpendste armoede te ontkomen, de broeders bedrei gende met belangrijke onthullingen, indien zij hem aan het gerecht dierveo overleveren. Raymond werd toch vervolgd, en het ia me 'ner ypieaJöoi van zijir— vet «tediger, M. Hallet, dat wij Je volgende bijzonderhe den uit zijne levensgeschiedenis overnemen De preekheer heette in de wereld Campens en behoorde tot eene welstellende familie van Gent, die, verblind zijnde door haar godsdienstigfanatismus, denjongelingdwong pater te worden. De vader vooral speelde daarbij de hoofd rol. Campens werd kloosterbroeder. Hij onderwierp zich in den beginne aan het kloosterleven met al de verduldigheid vaneen christen mensch werkzaam en leer gierig als hij was, onderscheidde hij zich weldra en hij werd priester gewijd. Maar hij was niet lang gelukkig. Hoe hij ook studeerde, hij kon zich het bestaan van een God niet duidelijk maken hij begon te twijfelen. Hij eindigde met hot bestaan der Godheid te ontkennen en het kloosterkleed werd hem een overdraaglijken lasthij beschouwde zichzelf als een huiche laar. Eene andere bekoring vervolgde hem nog erger. De belofte van zuiverheid was hem onmogelijk en de liefde, die hij voor een meisje, eene gezellin zijner jeugd gevoelde, behaalde de overhand. Het was eene heilige zuivere liefde, deze door Jesus aangepredikt. Broeder Raymond wil Ie het klooster ver laten en trouwen, met het meisje wier beeld hem gedurig vergezelde. Hij opende zijn hart aan zijnen overste, aan zijne ouders, maar men dwingt hem deze menschelijke gevoelens te onderdrukken. Hij bad den heer, maar te vergeefsch er bestond geen rust voor hem. Eindelijk bezweken in dezen strijd tegen zichzelf en de natuur, wilde de man het klooster verlaten, maar daartoe moest hij geld hebben. Hij vroeg zijn deel der moeder lijke erfenis, raadpleegde den burgemeester van Gent, een notaris, een advokaat, maar daar men zijne inzichten kende in het kloos ter, deed men hem door de geneesheeren V... en B... zot verklaren, waarna bij naar Liet en van daar naar liet zothuis van Bouchout gebracht werd, waar niemand bem mocht zien noch spreken. Een procureur vernam de zaak, deed een raad van geneesheeren komen, en Campens werd zoo min zot bevonden dan wij het zijn. Intusschen was de man uit het gesticht ontvlucht en naar Rijsel gegaan, van waar hij naar Gent kwam. Hij werd door de zijnen verstooten. Toch trouwde hij met het meisje zijner keuze. Maar de ongelukkige verkeerde weldra in de diepste ellende, daar Campens, geen stiel kennende, niet werken kon. Nog geruimen tijd ging hij bij zijne ontaarde ouders hulp afbedelen, maar deze wilden hem niet eens aanhooren, laat daar van hem eenig geld te geven. Eindelijk spande de ongelukkige een pro ces in om aan zijn deel der moederlijke erfenis te geraken hij won dit proces, maar de va der giDg in beroep. Terwijl deze zaak hangend was, was de grootste armoede in de woning gedrongen en de vrouw van denongelukkigeschonk het leven aan een tweeling. Er was geen cent in huis De geburen moesten bijspringen en-de vroedvrouw zelf gaf eenige centen om melk te koopen... Toch streed Campens voort. Maar de twee lievelingen stierven zij stierven van gebrek aan de uitgedroogde borst der moeder... 't Was in dit "reeselijk oogenblik dat Cam pens den moed opdeed om te gaan stelen, to gaan stelen in het klooster, de oorzaak van zijn ongeluk. Hij drong er ongemerkt binnen ea nam 500 frank. Een broeder betrapte hem bij het weggaan en zoo kwam Campens voor- het gerecht, dat hem voorwaardelijk tot drie maanden gevang veroordeelde. Arme vader Ziedaar nog eene geschiedenis welke be wijst waarheen de godsdienstijver voert eo wat er achter die sombere kloostermuren zoo aliemaal gebeurt. Wij vernemen uit goede bron dat de Yper sche Afdeeling van het Willems Fonds, haar laatste Com-ei t, gevolgd van Bal. zal geven op Zondag 8 April, om 7 ure 's avonds» V V: gwuii?rcvv/u dfior ÜQü

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1