Het Belgisch Leger. «HÉL STADSNIEUWS. I Discipels van don armen Christus. ■B— Het onderste van den boom, met het boven staande opschrift er op, heeft vijf-en-twintig jaren lang aan den zuidvleugel van Marcel- lins huis met eene keten vastgebonden gele gen, waar duizende en duizende menschen het gezien hebben. Als men het voorgaandè'gelezen heeft,ziet men wat dat de oude Heerlijke rechten kon den voortbrengen. De schrijver haalt nog andere voorbeel den aan. Elke landbouwer kent die overi gens en de pachtkontrakten dragen er nog den stempel van, De schrijver bedriegt zich als hij meent dat de Fransche Revolutie de slavernij heeft afgeschaft. Deze bestaat nog, vervormd, verfijnd, maar in betrekking met den tegenwoordi- gen graad van beschaving even erg. Maar dit belet niet dat de papen zwijgen moeten over hunne hervormingen, over den weldoenden invloed van den gods dienst in 'l bestuur der volkeren, want nooit waren dwang, armoede en bar- baarschheid grooter dan in de tijden dal zij onbeperkt meester waren. Dezer dagen verscheen er eene brochuur onder den titel vande nationale ver dediging en de sociale kwestie. Daar de militaire kwestie aan de ordre van den dag is, deelen wij hier eenige bij zonderheden uit dat vlugschrift mede, overtuigd als we zijn, dat zij met genoe gen zullen gelezen worden. Alle aangehaalde cijfers zijn geput uit liet oorlogs budjet van 1893, hunne echt heid kan dus niet in twijfel getrokken worden. Het Belgisch leger telt bij vredestijd een gemiddeld getal van 46,219 onderofficiers en soldaten, door 3390 officiers gecomman deerd; ergo, 1 officier voor 13 a 14 sol daten! ic De 46,219 onderofficiers en soldaten be vatten 10667 vrijwilligers, 5452 vrijwilli gers met premie en plaatsvervangers en 30ln0 soldaten, die dienen voor hun lot. Sinds '1884 bedraagt dejaarlijksche lich ting 13300 manschappen. Van dat getal moeten er ongeveer 500 afgetrokken wor den, die ontslagen zijn van den werkuadi- gen dienst, zoodat men zejgen mag, dat alle jaren 12800 militianen onder de wapens geroepen worden, nagenoeg het vierde ge deelte der ingeschreven lotelingen. De gewone uitgaven van bet budjet van oorlog bedragen ongeveer 50 millioen. Deduur van den diensttijd der milicianen is als volgt vastgesteld: 28 maanden voor de linietroepen, de jagers te voet en den trein; .36 maanden voor de grenadiers, de carabi- niers, de vestingartillerie en de genie; 48 maanden voor de caval-rie en de veldartille rie. Zij, die maar 28 maanden gediend heb ben kunnen het derde jaar voor twee maan den en het vierde voor ééne maand binnen geroepen worden. Ac/ft i aar lang kunnen de milicianen terug opgeroepen worden. Na dien tijd blijveu zij twee jaar aangegeven voor de reserve en na die twee jaar zoo hebben het de clerica- len in 1889 beslistkunnen er, in tijd van nood, nog drij andere klassen binnen geroepen worden, zo r dat de krijgsdienst in België 13 volle jaren duurt! En van die kolossale ware verphc van dien hoogen tol aan 't vaderland te len kan men zich voor 1509 frank» vlll O w pen... als men ze bezit wel te verstaan. r...cu Vijftien honderd franks voor een» c°qO o v~J J lange jaren—aai ïsiege» .is centiemen per jaar betaald. En die sen Aj lige instelling vindt nog steeds verdedig -, p v»- De klassen der vijf laatste jaren, de huwde milicianen eraf gerekecd, geven totaal van zon wat 350U0 manschapp nl- Bij oorlogstijd zou België dusU00,000 werkda iige troepen eu 3ö,U((U iWn resei op voet kunnen brengen. V. «Hetgetal officiers en militairebeanm^-1 \f soldaten in dezelfde m^e\Ac „Kw' aan in ons leg ,;euASUcrV0 f'loih den heer -- bedienden groeit gedurij terwijl het getal soldata vermindert. Minstens de helft van'tj zendt het gouvernement het vierde der t date i in verlof om besparingen te makeh 0 y kriste' De bureaucratie in 't leger slurpt a. y^w ^schrijft dn op. 't Schijnt ongelooflijk en't is nochtans liP ne. ^ye'-i l' de zuivere waarheid: ii W»»« n5ïiBaJ«(«-r5e vail oorlog t< It «asrr bui'i-tdi'iiltea daas dal vat» IBer- 1 '5 si Yperen, 17" Maart 1894. Ile kathoiijkc drukpers van peren en de zaak Campens. De twee godvruchtige lasterpapierljes van den k. k. geven in hun laatste num mer elk een artikeltje waarin zij hun mis noegen le kennen geven over de vrijmoe digheid waarmede den ex-pater Campens zijne lotgevallen aan bel publiek kenbaar maakte. In koor met de meeste kalotebladen van ons land spuwen zij vuur en vlam op den gewezen dominikaan, die den moed had te breken met de valsche leerstellin gen yan een slecht begrepen godsdienst ijver en zich trots allen tegenstand aan de dwingelandij van zijne onverbiddelijke meesiers beeft welen te onttrekken. liet A icuwsblad deelt o. a. een brief mede van den heer C. Porlmans, overste der Predikheerenorde van het kloosler waarin Campens verscheidene jaren ver bleef. Daarin wordt geprotesteerd legen eenige uitdrukkingen door Campens gebe zigd toen hij zijne onthullingen deed over liet kloosterleven. Den brief van den Pater-overste Port- mans is gedagleekend van 3 Maart 1.1. en werd door vele liberale gazetten overge nomen. In dato van 4 Maart, zond Campens op zidne beurt een brief aan de dagbladen waarin hij ten volle bevestigd hetgeen bij aan de pers omtrent zijne lotgevallen had bekend gemaakt. Dien brief luidt als volgt: Mijnheer de Redacteur van de Etoile Beige Men heeft de waarheid durven betwis- ten van sommige gedeelten van het artikel dat ten mijnen opzichte in uw blad ver- scheen. Zekere openbar'ngen, die ik aan uwen medewerker medegedeeld heb, heet men leugen en la ter. gevang, CamT!H^~y-T,ebruari 1804. den ezelsiu^^v^-wffier voor Uti ex-momt" gazel je, gui a jete^x^^w^^mn' se mar ie r et qui ment dèlre condamné pour vol après avoir menace de chantage ceux quil volait, a jeter les plus odieuses di/famations sur ses anciens confreres. Men ztet dal voor dezen keer den Jour nal d 'Ypres maar weinige regels noodig heefl om Campens le vonnissen en men zou denken dat dien ex-pater voor zijn vergrijp tegen de maatschappij met min sten eenige jaren gevangenis gestraft werd? Ware zulks werkelijk 't geval geweest, den Journald'Ypres en het A ieuwsblacl zouden niet nagelaten hebben dat aan hun ne fanatieke lezers tfiede te deelen ;MAAR Niettegenstaande dien ex-moine diefstal pleegde, niettegenstaande er van zijnent wege poging tol chantage bestond werd Campens slechts VOORWAARDELIJK veroordeeld tot drie maanden eene veroordeeling die nagenoeg staat met VRIJSPRAAK. Wij noodigen den Journal d'Ypres uil, aan zijne lezers wat meer uitvoerige uillegging te geven van de rédens die de rechters bewogen hebben om dien ex- moine, niettegenstaande zijue begane fou ten, ongestraft naar huis te zenden. Zal er onder de 21 redacteurs van dat onfeilbare papenblad een gevonden wor den die genoeg eergevoel bezit om aan ons redelijk verlangen te voldoen Misschien Espérons et aftendons. Democraat. Den Journal d'Ypres neemt uit de Palriole bet artikel over, waarin de be schrijving gegeven wordt van het nieuwe wapenschild dal mijnheer de Brabander voor zich uitgekozen heeftin zijne hoeda nigheid van nieuwbenoemden bisschop van Brugge. Den gewezen kapelaan van St-Pioter ,lD' lid S'i (t/i rnQflrr

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 2