Boerenbede. f y IVèo.., itr% Heer, Gij zorgt ervoor, V ~Vis en dokter _/£5 Wel rond zich mesten; ydbibliotheek S -'s de molenbeek r\ jjhet puik des besten. dat die menschen feesten; •s»k, o Heer den boer O Heer, die in den hemel leeft, men zegt, dat Gij zoo mildlijk geeft, "wat ieder schepsel heeft van noode; dat uit Uw hand de vogel snoept, dat Gij het wild ter kermis roept in knollenloof en klaverzode... 'k Mag lijden,dat die kerels feesten; maar gun dan ook, o Heer, den boer. een buik pataten daags, een voêr voor zijn beesten. DësJuiK uw de spreke l Aanj^zien er nu be' L„ om op den verfac 3. Afe-I 'Ultlcn Spar 5Tal der Oud-Pom- -ui rich ten, bestaande uit: een puik Concert gevolgd van een Bal met bui tengewoon groot orkest die er niets dan de nieuwste dansen zal uitvoeren. Alle liberalen zullen het zich een plicht rekenen hunne genegenheid te bewijzen voor onze moedige en onvermoeibare muziekan ten, door met hunne familje dit feest bij te wonen. Er zijn kaarten voor HeerenenDamenaan 1 fr. en familjekaarten aan 2 fr. welke men van heden af bij al de muziekanten kan be komen. Het moet op 25n Maart in het Huis der Oud-Pompiers, nogeons stroomen. ZONDAG, 18 MAART, algemeene ver gadering van den Vrijzinnigen Volks bond, 's avonds ten 8 uren, in hel lokaal Zilceren Hoofd, in de Rijselstraat. BURGERSTAND van den 9" tot den 16" Maart 1S94. Geboorten: Mannelijk geslacht, 6; Vrouwelijk id. 3. Huwelijken Pierloot, August, daglooner, en Moynié, Hortensia, kantwerkster. Sterfgevallen Hessel, Martinus, 68 jaren,zonder beroep, echtgenoot van Anna Spinnewyn, Meenen- straat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht 4; Vrouwelijk id. 2. DcTandmeester Einanncl Huisman lsalle Woensdagen tc raadplegen van tot 3 ure, bij Mr Charles Nnytten, schoenmaker (in de Vergulde Pan- tocfel n), Boterstraat, 12,Vpercn. rik, en voêr zijn beesten. Gij waakt erom, .„..uleldom 'oor de wereld stappen; «£^'cle paden, waar zij gaan, hun vleuglen langs de baan, fjfireidt tapijten op hun trappen. k Mag lijden dat die pachas feesten; aar gun dan ook, o Heer, den boer \a\n klompen vol met stroo, en voêr voor zijn beesten. O Heer, die in den hemel leeft, men zegt, dat Gij zoo rijklijk geeft wat ieder schepsel heeft van noode: dat Gij, die veld en vuglen tooit, ook weeldrig fat en juffer ploo t, in prulwerk naar de gekste mode. 'k mag lijden dat slechts andren feesten; maar gun dan toch, o Heer, den boer een sterken broekriem steeds, en voêr voor zijn beesten. Jlan Pachter. den 14 Maart 1894. Lezers van Reninghelst, gij weet het nog wel dat baas in den nacht van 10 en 11 Fe bruari laatst, elf hennen cn zijne spanlippe vier konijnenmoeren genomen geweest zijn. Het is algelijk wel schoon, hé lezers, gelijk of gij allen gezien hebt in den artikel van Zondag, dat baas eene bel heeft doen placee- ren expres om de dieven te verjagen en als den dag gekomen is dat hij ze kan gebruiken dan sliep hij toen gelijk eene rooze. Wij z.en dat nu schoon dat die iieerea die hier de zen ding hebben komen preken mannen zijn die in armoede leven, gelijk of krijscher onszeide dat hij geheel zijne fortuin vrijwillig verlaten had omin den kerker te gaan leven. O neen, lezers, zij geven dat beestje zulk eene naam, zij verlaten eenen tafel waarop er alles staat welkeen buikje wenschenkan, maar zij gaan waar eenen tafel is dienog beter gestoffeerd is, derven zij een spijs, zij nemen een van ren anderen kant die veel straffer is, gelijk of wij gehoord hebben, vijftien hennen eten op tien dagen en dieheeren en eten maar henne- vleesch wanneer zij beu zijn van ander vette brokken binnen te draaien en zij noemen dat boetveerdigheid doen, een oud spreekwoord zegt ons, lezers, gelooft dat gij ziet, maar gelooft nog meer dat die mannen de armoede preken en de wilde op eten, dat zoude Jan voorhouden en gij, lezers Dat en is niet te verwonderen of slapen die manneu zoo vaste en dat zij niet en hooren, want zij vullen hunne buikjes op hun gemak zoo rond als eenen appel en als zij in hun bedde geraken dan liggen zij daar juiste gelijk eenen steen, dat het alzoo nieten ware, gelijk of baas geen last en doet hij ging dat moeten hooren de dieven inbreker., dat ging toen een heel anderen zin hebben. Lowij ging kunnen zijn gedaan werk prijzen en nu moet hij zwijgen en baas nog veel meer. Acht dagen later in het begin van de laatste vorst was het koud en baas bleef afloopen in zijnen zaligen graander dat het volk begon te vervelen, zij vielen aan het hoesten en het stampen om hunne voeten te verwarmen al zeggende hadden de dieven hem mede ge nomen in plaatse van zijn hennen dat ging al beter zijn. Ah! Reninghelstnaars, gij zijt hem moede maar gij en zijt hem daarmede niet kwijt zulle, Jan weet het dat gij klaagt en dat het niet en is zonder reden, gij hebt veel gedaan voor dienen schoonen heer, niet waar, als hij hier kwam om in uw midden te wonen, maar nu dat hij wilde oprollen, gij zoudt nog vele meer doen, dat weet Jan ook, want hij en heeft nog weinig goed ge daan voor u en het is nu bijkan twee jaar dat dienen schoonen baas zijn werk niet meer en kan doen, zoo het behoort, vroeger ging hij nog ten besten mogelijk achterwaarts do leer op tot in de kuip maar nu blijft hij ach ter den pilaar en den trap van de kuip dat de helft van het volk hem niet en kan hooren, en de parochie blijft hem voort houden en betalen b. v. eenen boerenwerkman die acht dagen zijn werk niet meer kan doen krijgt den zak en mag gaan reizen, of eenen anderen bediende van den staat wanneer hij een jaar ziek of kreupel is wordt afgedankt met een pensioen en Reninghelst geduld dat en blijft zulk eenen baas houden. O welk voor een verantwoordelijkheid voor u, hee- ren van den raad, die benauwd zijn voor eenen vreemden schuifelaar, gij hoort en ziet het nochtans zeker wel, welk voor eene ellendige parochie dat Reninghelst gekomen is sedert een jaar van hier, gij weet het ze ker ook wanneer de kat ziek of afwezig is dat de muizen aan het dansen gaan. dan gaat het ook zoo wanneer de herders of de hoof den van de zedelijke politie ziek of kreupel zijn dat hunne schaapjes door de koorden loopen, is dat niet een schande voor God, menheerden baas Dat hij van zijne dienaars nevens het eten en drinken moet gesteld worden, en dat zij al es laten varen, vaart GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. de pillin Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, EN INGEWANDEN 'Zii geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar (er ge nezing aaa alle Kwalen eigen aan't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezingvan JichtR humat.ek e^n onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEsr. Ter e ent-zing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverendsamengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Hoi.loway's Etablissementen 8, NEW OXFORD STREET, LONDEN, voorheen 533, OXFORD STREET, En worden verkocht in Pot.ten.en Doozen ran Is. I l|2d., 2s. 9d., 4». üd., I Is 22». 3ös..,pn verkrijgbaar bij alle medecijneo verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiqnet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. m I Li ik i -<t JLP KLé m i. -Jg A. I1 lij! f

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 3