MengeSnieuws. W- SMmssJm NAKKTIMII.JZ.O peren n. aocquet, Apotheker. dat vaart, gij weet het, eerzame lezers van Eeninghelst, dat wij op een van de deugd zaamste parochiën wonen van geheel de we reld, vroeger en nu, och God, dat wij voor u eene rekening kunnen maken dat er hier meer dan twintig op den pot zitten, indien het zoo moeilijk zoude zijn voor ons om in den hemel te geraken gelijk of zij zoggen, Jan verzekerd u, lezers, dat er eenen hemel expres gaat moeten zijn voor baas Keninghelst zou baas goeroe weg hebben, maar Jan zoude hem liever houden, hij is eenen goeden kalant en indien hij van hier vertrekt wij en zullen nooit geen zulk eenen meer hebben die Jan zooveel werk gaat ge ven om artikels te schrijven. .Nu, baasje, schept goeden moed en het is tot Zondag. JAN STRAAL. ©e Hianp de* kinderen. - Ziehier eenen uitmuntenden raad voor de huismoeders. Laat de kinderen lang slapen. Uit het on derzoek, dat eene Zweedsche Commissie in de scholen gedaan heeft, blijkt dat de scho lieren, die niet lang genoeg slapen,door twee vijfden per honderd meer ziekten zijn aange daan dan degenen, die den vereischten tijd aan de rust besteden kunnen. Het middengetal van de uren,dia kinderen welke naar school gaan, slapen moeten is: Voor de kinderen van 4 jaar, 12 uren. 9 10 Voor die van 12 tot 14 jaar 9 tot 10 uren. Bloedgebrek, verarming van het bloed, zwakheid, moederkwaal zijn dikwijls het ge volg van eenen onvoldoenden slaap. o Ongelukkige Tontlaoen.Van ze ven en zestig Koninginnen van Frankrijk zijn er maar dertien gestorvon, zonder dat hare levensgeschiedenis eene treurige herinnering nalaat. Elf werden door echtscheiding ver- stooten, twee ter dood gebracht, negen stier ven jong, zeven werden weduwe, drie wer den wreed behandeld, drie verbannen; de overigen werden vergiftigd of stierven van hartzeer. o In de omstreken van Doornijk woont een heerschap, die op wonderbare en ganscli nieuwe wijze de tandpijn geneest. Hij steekt eenvoudig zijn groeten teen in den mond des lijders, terwijl hij devotelijk een Vaderonsen Weesgegroet prevelt en onmiddelijk is de pijn verdwenen. Wie 't met geloolt kan 't probeeren. o Fortuintjes. Weet men hoeveel hei; kapitaal der twee machtige banken, die van Frankrijk en die van Engeland bedraagt? Die van Frankrijk staat aangegeven voor tien millards 900 millioen frank. Die van Engeland bezit tweeëntwintig milliard, 730 millioen frank. In stukken van éénen frank zou men 160 treinen van 100 wagons, van 10,000 kilos ieder, noodig hebben om dit gewicht te ver voeren. IJ PEK EN. 17 Maart 10 Maart Tarwe 8.500 i 15-00 11.400 15-12 Rogge 2.3O0 I 12-62 3.000 13-00 Haver 400 1 17-50 '2.200 18-25 Krweten l.*2"0 19-00 3.300 19-'2o Koontjes ■J.800 18-00 2.800 21-25 Aardap. 3.000 5-êo 1.201» 5-50 Heter 9.846 308-00 0000. 3-10 Fiers, 25 1 -68 1 1-65 \U et is rol3n 2 - VlL dat al ft- t Ehi i- V l, 7/ i, tWJJ - fy/oili." ,,cien den hccr te» «eteel»»: Vn s Urvste*1 Voor cleze redens.de pt&j^ en middelen, het openbar advies overeenkomstig, alle te^^Cfebruari 1894. werpende, spreekt de rechtbank uitn^ (Ilioooltide de beste chocolade^'l^P^^*.^' iodereeu geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januarij 189e. In t klein 51, Magdalena-straat, Brussel, en bij alle verkoopers van koloniale waren. 7 11 ii GfUNF.M enz. 1 k wontft<»it. vrr&ucruie midden- pnis p. lOOküo. hlle k v% un titelt j IlilUUr - *>r. s Jp. H.0 k l i r-. d <v-y AV

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 4