Ca mille Be Sa T W E T A. B'Haey er-Gry ff on DOODKISTEN BORST PILLEK vam F. vergadvee 3l KIJSELSTRA4t 4 NB EN k.oitrijk, Mosik roerstraat, 2, Rortrijk. Engel IS. NlNREkEEIl, openbare dronkenschap. Lombaardstraat, 19, Yper Cartoiistraat, *58, peren. DE sakakers zullen streng vervolgd wok dsn EHoiït- en Uccr ■c\befcen- belangrijk berichtl^s- e.gadeyne- M. &M- M. MEIER betrekkelijk de CHIRURGIJN-TANDMEESTER, NEEMT Neem! «iets ,;tid«rs dan de eek te BORSTPillEN van F. VERGA UWEN I fr. tie (loos Februari lorna"-*1* OGD HCIS Bijzondere keus van MeubelpapierfePa--,en 'fapes"'ïs Smyrnas, Aubusson en Doornijksche! A- Hollandsch tapijt aan 1-35 de vierkarnjt,e l\ (.75 de mele Limoleura. Tapijten «n verniste toilen aan cn. eBi Groote leus van Meubelstoffen en TafeltapijpeA -jbeontn® j Wolle, Grin, Zeegras, Pluimen in alle slack vöS, boog Stoors en Gordijnen. Guipure gordijnen, 3m30 1°^ ,b 2 ellen breed aan 0-50 cent. ^\NvelJ Het huis gelast zich met het vervaardigen van al de^e ""sji onderneemt ook 't plaatsen van rouwversieringen en röf Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissiegebreveleerd bij Koninklijk besluit. kunnen gi-raadphegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaatUiltri kking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze .protoxyde d'azotc) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geeue pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen- schen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstop ping der holle tanden, kunstmatig-emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijoe gevende tanden. Bijzon dere werkplaats voor het vervaardigen van landen en gebijlen (stelsel M. MEiEn). De gemaakte tanden en volledige gebijlen worden ingezet zonder haken, platen, veereu of banden van welken aard het ook wezm moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en ver wekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het verraaien der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitge vonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder, daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en M,n# MEIER, iroisecren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkunnen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of hel natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stuk ken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van Jlr en Mme Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, ten huize van M. we Van Kruimel, Groote Markt, 5, teYperen. Te bekomen bij GRAVEERDER, BOEK- EN STEENDRUKKER, BOEKBINDER, BOEKHANDELAAR en UITGEVER, Dixmudestraatri' 18. te Yperen, 1000 MENGELINGEN, door Engel V. E. Een boekwerk van 520 bladzijde» druk, en Gevat 1000 verschillige soorten van kluchten; het boek, door de aangenaamheid zijner le zing, verdiend ieder huisgezin te bezitten om de lange winteravonden lachende door te brengen. De prijs is zeer gering volgens de merkweerdigheid van den boek. —o DE H ALLE VAN YPEREN, steendruk, prijs 50 centiemen, Q KEUKENBOEK, in het fransch en in het vlaamsch, door den vermaarden kokmeester Cauderlier. Iemand die het koken wilt ken nen is het voor hem onontbeerlijk. Prijs: groot boek 5 fr. klein j> 1 fr. o DE VERSTANDIGE HOVENIER, onderrich tende hoe men gedu-rende de twaalf maanden van het jaar op de beste manier de hoven, tuinen, lusthoven en boomgaarden,zal schik ken, bereiden, beplanten, bezaaien, enz. enz. alsmede hoe men allerhande ooft of fruit, wortelen, zaden, bloemen, kruiden, enz. op hunnen behoorlijken tijd zal vergaderen en bewaren en van hare natuur, deugd, kracht en werking, noodig tot het gebruik van ge neesmiddelen. Prijs: 1 fr. Te bekomen ten bureele van dit blad GEDIPLOMEERDE tandmeester van het honinglijk gesticht van Meessen Recht oveb de Stehrestkaat, Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren, behalve den Zondag. Inzetting van tanden en kunstige gebitten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde lauden, volgens de beste stelsels. heeft de eer 'tpubliek kenbaar te maken,dat men bij hem, ten allen tijde, eene groote sorteering kan bekomen aan zeer genadige prijzen en op alle grootten. SBagaziJn A. D'Baeyer-CrjfPa», Schrijnwerkeren Meubelmakei Emile Van A erde mxsBm^.Af^i-Mmasssis»L jgaa Vraagl.iun al uwe kennissen Vy'elko f» do ties Ui remedie is tegtm HOEST, IvtWv W.-. VERKOUDHEID, BRONCHI ET, ONTSTEKINGEN DER LUCHT PIJPEN, ASTHiflA, enz. --Wi Elkeen aal u antwoorden Apotheker te BRUSSEL lij sTlreo fiyne'wq. 3 s'oucfe metfaiien «r> eer* «tere diploma EISCHT WEL DEW NAAM VAN F. VÉRQAÜWEN EN ff ET FAKSIEKMERK HSERNEVEN. In al de goede Apotheken van 't land. Franco verzonden tegen 16 postzegels van 10 cent'* door M. F. Vergauwen zelf, apotheker, Anspachlaan, 160, Brussel. SBSIKEffiSfSSi ïe Poperinghe, bij Artb. MONTEYNE, apotheker. Groote Markt. TeYperen, bij R. SOCQUET, AG1LLES LIBOTTE en BECUWE, apothekers. Boek- en Steendrukkerij van E.-H. MINNEKEER, Dixmudestraat, 18, Yperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 6