11 Camille LEZERS «or BORSTPi LLENf. verbauwen !e»iet55de Tanden f Eugel If. MINNEKEER, La Constitution Beige, De herziene Grondwet, 1830-1893. UIJSELSTRA AT, Kortrijk, Moskroenstraat, 2, Kortrijk. «V Te bekomen bij GRAVEERDER, ROEK- EN STEENDRUKKER, BOEKBINDER, BOEKHANDELAAR en UITGEVER, Dixmudeslraalnv 18. Ie Yperen 1000 MENGELINGEN, door Engel V. E. Een boekwerk van 520 bladzijden druk, en oevat 1000 verschillige soorten van kluchten; het boek, door de aangenaamheid zijner le zing, verdiend ieder huisgezin te bezitten om de lange winteravonden lachende door te brengen. De prijs is zeer gering volgens de merkweerdigheid van den boek. o— DE HALLE VAN YPEREN, steendruk, prijs 50 centiemen, o KEUKENBOEK, in het fransch en in het vlaamsch, door den vermaarden kokmeester Cauderlier. Iemand die het koken wilt ken nen is het voor hem onontbeerlijk. Prijs: groot boek 5 fr. klein 1 fr. o DE VERSTANDIGE HOVENIER, onderrich tende hoe men gedurende de twaalf maanden van het jaar op de beste manier de hoven, tuinen, lusthoven en boomgaarden,zal schik ken, bereiden, beplanten, bezaaien, enz. enz. alsmede hoe men allerhande ooft of fruit, wortelen, zaden, bloemen, kruiden, enz. op hunnen behoorlijken tijd zal vergaderen en bewaren en van hare natuur, deugd, kracht en werking, noodig tot het gebruik van ge neesmiddelen. Prijs: 1 fr. o REGLEMENTEN op het Klaverjassen en Piketspelis onmisbaar in alle maatschap pijen en bij de liefhebbers van het kaartspel. Prijs 25 centiemen. o WERKMANSBOEKJES, gekartonneerd met lustrine overtreksel. Prijs: 0-25 cent. o— NIEUW KLEIN WOORDENBOEK fransch- vlaamsch; der meest gebruikte woorden, spreekwoorden, over de welgemanierd heid. Brievenstijl. enz. enz. o— NIEUWE BELGISCHE NEGOCIANT in franks en centiemen of algemeene tarief van al de koopmans-rekeningen; zoo voor het bereke nen der geldspeciën, interesten, verdeelingen enz; als voor den koop en verkoop van aller hande koopwaren in't groot en in't klein, o— Prijs 1 fr. GESCHIEDKUNDIGE ONDERZOEKINGEN op de aloude aanstellinge van den voogd en van de schepenen en raden der stad Yperen, ver rijkt met geloofweerdige Bescheeden, de wetten aan de Yperlingen gegevendoor Phi lip van Elsatien, Graaf van Vlaanderen, en de naamlijst van de voogden van Yperen van 'tjaar 1208 tot 1791. Prijs: 1 fr. o— Abonnementen op al de illustratiën, de mode-journaals, enz. enz. Registers, calpins, cahiers, inkt, pennen, kortom al wat men noodig heeft voor scholen en bureele». o— in bladen; Prijs: 10 centiemen. in Prijs: 2ê centiemen OUD HUIS Bijzondere keus van Meubelpapier iinalle s^iCfP%irys va Sruyrhas, Aubusson en DoornijkscheL'aP^te.'!. I* beddi Holiandsch tapijt aan 1-35 de vierkat; Litnoleum. Tapijten «n verniste toilen Groote keus van Meubelstoffen en Tafeltap' Wolle, Crin, Zeegras, Pluimen inalleslach Stoors en Gordijnen. Guipure gordijnen, 3m50 2 ellen breed aan 0-50 cent. Het huis gelast zich met het vervaardigen van al de onderneemt ook 't plaatsen van rouwversieringen en rou "T'rV.w E, GADE*»* te begin-r' •s Belangrijk bericht. A ebruari 1Ö04. M.& M.M.MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd bij Koninklijk besluit. kiiDuen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaatUittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachien (gaze protoxyde d'azole) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geeue pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wec- schen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheidgoudstop ping der holle tanden, kunstmatig-emailleeriog; rechtzetting der ongeregelde taoden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende tanden. Bijzon dere werkplaats voor hel vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden eo volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veereu of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en ver wekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het scboone parende, dienen deze tanden tot bet vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitge vonden en bestaat in België' alleen bij den uitvinder, daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mme MEIER, trotseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der tanden, of hel natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stuk ken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van 31r en Mme Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag, ten huize van M. w* Van Kemmel, Groote Markt, 5, te Yperen. aagt aan al uwe kennissen welke de beste remedie is tegon HOEST, VERKOUDHEIDBRONCHIET, ONTSTEKINGEN DER LUCHT PIJPEN, ASTHMA, enz. Elkeen zal u antwoorden Apotheker te «HUSSEL Neemt niets anders dan de eclite BORSTPILIO tan F. TERtiAliTO EISCHT WEL DEN NAAM VAN F. VERGAUWEN EN HET FABRIEKMERK NIERNEVEN. 1 ft*. öO tie doos In al de goede Apotheken van 't land. Franco verzonden tegen 16 postzegels van 10 cent6* door M. F. Vergau wen'zelf, apotheker Ansp&chl&an, 160, Bnissel. Te Poperinghe, bij Artb. MONTEYNE, apotheker. Groote Markt. Te Yperen. bij R. SOCQUET, AG1LLES LIBOTTE en BECUWE, apothekers. Bouk- en Steendrukkerij ran E.-H. MINNEKEER, Dixmudestraat, 18, Yperea. 11 j k K ,v r.™ nv-, B n! t fï ï)ll tCfl 1 ,vyuv Z.j alleen geno on. 3 gcuds medaiien en een eer© dlplcmu IJK NAMAKERS ZULLEN STRENG VERVOLGD WORDEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1