Nog altijd de erfeniszaak fti 'fis STADSNIEUWS. £;e/ü»r. <3 N™%Vtf fandboi van den Mannelijk Zondag, 15» April 1894. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: *-£0 fr. jnar* r««r de slad; 3 fr. voer Belgle. Builenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 centiehen het Kennen. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Beklanten: SS id. id. iel. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. *e wa (T - ««id. verkl V oert te zijn e y onvoorwaarde/1 Gulden Spore^Ü. 2ÉM2P d/« het Arrondissement YPEREN. fe~l 'Liu wm voor allen. ATg /Si""s" 1 ."Aga (Tering der leden op Zondag 15 April aanstaande, des avonds ten 8 uren in het lokaal het Zilveren Hoofd. Het Comiteit. Welk verschil bestaat er tussehen COLLECTIVISME INDIVIDUALISME •j o r> VOORBEELD. M. Godtschalck geeft zijne fortuin aan de burgerlijke godshuizen van Ypereninet liet inzicht het onderwijs te bevorderen tot nut van 't algemeen; ZEd. pleegt eene daad van Collectivisme. M. deschepene Colaert, pleit als advo- kaat tegen de godshuizen en vermeerderd alzoo merkelijk zijne persoonlijke fortuin; ZEd. pleegt eene daad van Individualis medie volgens de bekentenis van den Journal d'Ypres zelf, leid tot Anarchis me. Democraat. Yperen, 14" April 1894. GODTSCHALCK. De Toekomst, die de gewoonte heeft van zonder omwegen de waarheid te zeg gen, is alweer genoodzaakt zijne lezers te waarschuwen tegen hetgeen den minder nauwgezetten Journald' Ypres hem zoude willen doen zeggen. Neen.M. Colaert door zich teonthouden van stemmen, heeft niet gedaan hetgeen zijne voorgangers altijd deden. Den altijd rond den pot draaiende sche- pene, vergeet, ofbegaart te vergeten, dat, zoo hij al niet gestemd heeft, hij echter en het voorstel van den burgemeester met klein verdedigde door aan de overige ge meenteraadsleden te doen gelooven dat er met den meesten spoed tot eene beslissing moest worden overgegaan. Welnu, 't is juist daarin, dat schepenc Colaert wal al te cavalièrement afgeweken is van de gebruiken en tradiliën welke door zijne voorgangers steeds in acht ge nomen werden. Wij willen wel dat dezen, wanneer liet gebeurde dat zij eenig belang in de behan delde kwestie hadden, hunne zeiels daarom niet verlieten, maarten minsten, zij zwegen. Bovendien was hel nagenoeg altijd in hoedanigheid van bestuurlid der Gods huizen, of van lid van het bureel van weldadigheid, of wel van raadsheer eener kerkfabriek dat zij zich onthielden in gevolge dus van intresten waarin zij per soonlijk NIET GEMENGD WAREN. Zal schepenc Colaert nu willen beweren dat hij absoluut in 't zelfde geval verkeert dat hij even als zij, geen ander dan een moreel belang heeft in de kwestie en voor het overige geheel vreemd blijft aan de direkte persoonlijke voordeden welke uit de transactie in de zaak der erfenis Godt schalck kunnen voortspruiten. Neen, niet waar Doch daar is het geval van M. Brun- faut, waarop men telkeus terugkeert, ge lukkig als ze zijn een middel, zij liet ook een wanhopig middel gevonden te hebben om de aandacht ai' te leiden. Ehwel wij herhalen het nogmaals, wat bewijst dat? Omdat M. Brunfuut on gelijk gehad beeft, volgt daaruit dat M. Colaert gelijk heeft Hij heeft bovendien gestemd, doel men opmerken. Ja, 'tis waar en onder dat op zicht is hij verdergegaan dan M. Colaert maar voor M. Brunfaul was er ten minste Daar is 't verschil en dat verschil is groot, zeer groot. Voegen wij hier nog bij dat het niet waar is, dat M. Fraipont be noemd werd dank aan de stem van zijnen bloedverwant. Ziellier 't bewijs tegen die gezochte leu genachtige bewering. Er waren op de vergadering van 27 September 1884, elf (11) raadsleden tegenwoordig. Dus de meerderheid was 6. Bij de eerste stemming bekwam M. Fraipont 5 stemmen M. Boudry 3 M. Terrier 2 en er was één wit briefje. Bij de tweede stemming bekwam M. Fraipont 8 stemmen en M. Boudry 2 daarbij nogmaals 't zelfde wit briefje. Dal is het ware der zaak en aangezien dat zoo gemakkelijk voor de chefs der XXI redacteurs van den ongelukkigen Journal d' Ypres te beslatigcn was, hoe komt het dan toch dat zij het hebben dur ven vvagtn, geheel het tegenovergestelde te beweren van iets dat door iedereen kan geverifieerd worden Schaamlelooze vermetelheid, mislerie en jesuïlisme!...Aangezien wij nu een maal bezig zijn die allerkrislelijkste waar- heidverdraaiers te logenstraffen, voegen wij, aan hetgeen voorafgaat, nog een paar andere ongerijmdheden van die rootnsche leeuwen. M. den burgemeester na al het moge lijke gedaan te hebben om den Raad naar zijn zin te doen stemmen en tevens sche- pene Colaert plezier te doen eindigde roet de bewering 1° Dat er met den meesten spoed een besluit moest genomen worden, om reden dat de Bank waar een aanzienlijk gedeelte der nalatenschap Godtschalck belegd was, gevaar liep den een of anderen dag te sprin gen 2* DatM. Demot, advokanten schepenc te Brussel, heel en al 't zelfde deed van hetgeen M. Colaert hier gedaan had, 't is te zeggen dat hij ofschoon schepeiie, zonder scrupuul pleitte tegen de welda- digheidsbesturen der hoofdstad. Ehwel er is ons na genomen inlichting gebleken, dat er van die twee bewerin gen alweer geen woord waar is. Men moet sakkerbleu toupet hebben om zoo te durven liegen De Bank in kwestie was zoo weinig in gevaar van zijne betalingen Ie moeten staken, dat het hollegie van kommissarissen bestaande uit de heeren /tug. Beernaert, 4. Mes dag de Terktele en Karei Thiebauld, in hun verslag over den flnancieelen toe stand der inrichting, voorstelden den aan^ geboden bilan in alle vertrouwen goed te keuren. n. .jX _x. liEKOMST EEK OVERWEGEND DEEL HAM AAN DE DISCUTIE GEENE PERSOONLIJKE GELDKWESTIE IN SPEL. I

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1