Nogmaals de erfeniszaak ^^Sff$SSSS! 33© Jaar, Zondag, 22" April 1S94. ..er Stad en hel Arrondissement YPEREN. Eene openbare MEE TING ten voordeefe der Evenredige vertegen woordiging, melde mede werking der onzijdige vereéniging voor E. V. van Brussel^^busten allen partijgeest b i j e e n g e i*o e - pens, zal plaats hebben te Yperen, op Zondag, 2f$n dezer. Degene die wenschen deel te nemen aan het in- richten dier meeting zijn verzocht de voorloopige vergadering bij te wonen van Zondag morgen, ten II ore, in het koffijhuis den Sultan Groote Markt, te Yperen. GODTSCH ALCK SAMENSPRAAK na den Mathol keken Gouwdag, iusseherr, twee boeren postbtireeJeu, «5>}, pi^nncibaV* ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: '■5# fr. '«jaar» voor de atad; 3 fr.toor Delgte. Builenlandsche verzendingen, 't port daarboven. Aankondigingen: JO centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. 24MkJ t a 1894. De klerikale bende van den katholieken kring was verleden week in rep en roer over een artikel van liet socialistisch week blad Het Volksrecht dat alhier in den vorm van een strooibriof werdt rond gedeeld Behalve eenige overdrijvingen behelsde dat artikel vele harde waarheden betrek kelijk den fameuzen millioenendaus in de geruchtmakende erfeniszaak Godtsehalck. De gewijde penneknechten van den Journal d' Ypres in hunne woede niet wetende waar den gezegenden pijpekop te wenden, nocmtn beurtelings den Volks bond, M. Vermeulen en MBrunfaut als de daders van dat gevloekte alles uit brengend papiertje. Wat jammer hé, o godvruchtige wie- rooksnuivers,datgij die vermaledijde wel- weters niet zoo als ten tijde der inkwisi- tie onder duizend folteringen tol bekente nis van den dader kunt dwingen. En hoe gaarne zoudt gij u, bij gebreke daarvan, voorheden nog wei willen ver genoegen met eene tot meerdere eer en glorie Godslievende broodrooving en uit hongering, is 't niet waar? Maar o gij, gezalfden des Heeren, is het dan toch deschuldvan den volksbond, is het de schuld van MVermeulen of die van M. Brunfaut, bijaldien de onwettige handelingen van een burgemeester Sur- mont en een schepen Colaert de veront waardiging wekken van de werkende klas, van de socialisten zelf wien men altijd verwijt dat zij den eigendom van anderen niet eerbiedigen? Den Journal d'Ypres om zich te wre ken zoude eens in een volgend nummer doen zien hoe de socialisten het beheer voeren in de steden St-Denis en Roubaix. In zijn nummer van 14 April 1.1. komt het slavenbladje werkelijk tot de uitvoe ring zijner bedreiging met een overgeno men uittreksel uiteen ongenoemd dagblad, waaruit zoude moeten blijken dat het so cialistisch bestuur dier stede» niet geeft wat het aan zijne kiezers beloofde. Eh wel! Journal d"Ypresindien het waar is wat gij daar geschreven hebt, hetgeen wij mogen betwijfelen omdat gij nog al gaarne dc waarheid verdraaitals dat waar is: dan bewijst dat alweer niets, hoegenaamd niets in het voordeel der kle rikale meerderheid van den Yperschen Gemeenteraad. Indien deons gegeven inlichtingen juist zijn dan heeft noch te St-Denis, noch te Roubaix.nog nooit een bestuurlid van den municipalen raad gepleit legen de burger lijke godsbuizen zijner stad. Hel woord is aan schepen Colaert. Democraat. Karei. Tiens Louis, zijt ge ook naar Yperen gekomen. Louis. Tegen mijn goesting, ja Ka- rel, ge moet weten ik ben naar de meeting gekomen. Karei. Naar den Gouwdag. Louis. Nu enfin trekt er op. Karei. En hoe hebt ge dien gouwdag gevonden. Louis.Zwijg Karei, ik heb bijna een attaque gekregen van kolere. Karei. Hoe zoo dat Louis? Louis. Hewel non de keu, men doet u van Langemark komen, om u le zeggen dat ge moet vlaamseh spreken, en wij kunnen niet anders dan vlaamseh. Karei. Doe gelijk ik en gaat daar niet, 't is altijd van kaloten dat ge gek!... zijt. Louis. 't Is al wel Karei, g'hebt gij schoon klappen maar wij waren alten ver plicht le komen. Karei. Nu tot daar, en wie heeft er daar zoo al het woord genomen. Louis. Het was een onden metstee- kelachtigen grijsden baard die eerst het woord nam, en die ons al blaffende toe sprak, ik en heb geen drie woorden van dezen spreker verstaan. Karet, En wie was dien kerel. Louis. lk vroeg het aan een brijkke. r( *0r(U 3 CENTIEMEN UET NUMMER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1