Mge vertegen woordiging te Yperen. M. Colaert, de Socialisten, d'erfeniszaak Godtschalck stMSNIEI£. 1 ft ;Trr"kt; won<™ Zondag, 29" April 1894. Rrfy^ te V JS<leleinestr. ^oagsblnd der Stad en het Arrondissement YPEHEiY. eene tweede bijeenkomst te houden op Zondag 29 April, ten 11 ure 's mor gens, in den Sultan Uroote Markt, alhier, ten einde te kunnen overgaan tot de samenstelling van het definitief komiteit. en het VOLKSRECHT. 33e Jaar, l,e Pmhnree!en. —SJ!' r looping. f uiterlijk loten >00 ,e Inlen ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 3-50 fp. 'gjaar# voor de stad; 3 fr.voor Belgis. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven; 5 CCKTIEMCN HET SllinmER Aankondigingen: dO centiemen den regeL. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank idv id. Akkoord per maand of per jaar. 'peren, 21V r* - t ftieaik aril 1894. Een zeer voldoend aantal parlikulieren en maatschappijen hebben Zondag 1.1. aan den oproep beantwoord der plaatselijke pers en hunne medewerking aan de zaak toegezegd Den heer baron Surmont de Volsberghe, voorzitter der Behoudsgezinde Vereeni- ging. heeft ner telegram doen weten dat hij verhinderd was de vergadering bij te wonen. M. Ernest Seys, voorzitter der Katho- lijke Wacht, heeft insgelijks per brief zijn leedwezen te kennen gegeven, dat het hem onmogelijk was aan de zitting deel te nemen. Geen enkel katholiek was op de verga dering tegenwoordig en dat heeft ons ge speten. Men heeft toen beslist de voor lopige commissie te volledigen met katho lieke bijtrederswanneer dezen zich mochten aanbieden. De vergadering drukte den wensch uit dat in dit hoogst belangrijk nationaal vraagstuk alle partijen zich mochten de hand reiken. Hetgeen elders in ons land geschied, geeft ons recht le verhopen dat zulks insgelijks in Yperen mogelijk is. De vergadering heeft bovendien nog besloten een nieuwen oproep te doen aan de vele voorstaanders der evenredige ver tegenwoordiging in de katholieke partij en Na beraadslaging werd voorloopig overeengekomen eene groote openbare meeting in een onzijdig lokaal te houden, op Zondag, 6 Mei a. s. 's achternoens ten drie uren. De heeren Théodorc (katholiek), Ni- nauve (katholiek), Lepoutre (vooruitstre- ver), Desmei (demokraat), Alb. Thooris (liberaal), hebben vaa nu reeds hunne medewerking beloofd. Den goeden uitslag dézer betooging is dus zoo goed als verzekerd. Den properen Journal d'Ypres die verleden week als den duivel in een wij watervat te keer ging over bet artikel van het socialistisch weekblad lid Volks recht betrekkelijk de geruchtmakende erfeniszaak Godtschalck. dat alhier in den vorm van een slrooibrief werd rondge deeld; zoude aan de werklieden van Ype ren doen zien hoe slecht de socialisten het beheer voeren in de steden St-Denis en Roubaix. Met dat inzicht verscheen in zijn num mer van 14 April 1.1. een artikel geiiteld: Si nous avions des Social isles waaruit zoude moeten blijken dal de so cialisten veel te kort gebleven zijn aan de beloften die zij tegenover hunne kiezers gedaan hadden. Dat li ij (den Journal d'Ypres) het bewijs zou leveren wie de ware vrienden van den werkman zijn en aan het slot van zijn factum calolin eindigende met de laffe beschuldiging als volgtEn résumé, les socialistes ont fait le contraire de ce qu'ils avaient promis. Le résullat le plus clair de leur administration est la désorgani- sation des services, Vaugmentation des taxes, le désordre des finances, 1 aban don de la rue d tous les mauvais gueux et la vie plus chère. In een zaakrijk en afdoend antwoord heeft het Volksrecht van 23 April 1.1. op waardige wijze de leugens van de Yper- sche kalolenschrijvers wederlegd. Wij vragen onze lezers verlof hun den inhoud van dat kloek antwoord der werk liedenpartij aan de roomsche kerkslaven van den Journal dYpres in zijn geheel mede te deelen. Zij zullen daaruit leeren 1° Dat de socialisten van Roubaix met een budjet van ongeveer 8 1/2 millioen francs zich vrij wat trcffelijker uit den slag wisten te trekken dan de kaloten van Yperen. met een budjet van nauwelijks 300,000 francs 2° dal nog nooit een bestuurlid van den socialisten Gemeenteraad van Roubaix gedaan heeft zoo als schepen Colaert te Yperen, die de eenvoudigste beginselen van welvoeglijkheid met voeten tredend pleit legen een bestuur van iveldadig- heid waar ran h ij den eersten zoude moeten zijn om de belangen le verde digen, en 3" dal de eerloozen die zich door de mannen van den nacht van 1" Februari lieten uitknopen, voor den zooveelsten keer mogen ondervinden dat juist bet de kaloten zijn die nogmaals en altijd het tegenovergestelde doen van hetgeen zij beloven!Democraat. Wij laten het woord aan het Volks recht: «t W'aiwr men hond om pen en inkt hoort schreeuw! u, clan is het dat hij een treit I 'I III fi 1 m Iff S/rAI til. ImjI ii'. i

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1