KIEZERSLIJSTEN. m «ï- 33e Jaar, Zondag, 20" Mei 1894. P«stbureelen. worden els uiterlijk iepen 'oe te zenden. Recht voor b. liberale kiezers worden verwittigd dat de olïieiëele luezersïijsten van heden af aangeplakt zijn in de ZAAL DER OUD-POM PIERS, Semi nariestraat, alhier. Gij wordt dringend uit genood 5gd dezelve te ko men nazien, om in geval gij vermeent recht te heb ben aan meer stemmen dan u op de kiezerslijst zijn toegewezen, dit aan het Comiteit der LIBE RALE ASSOCIATIE kenbaar te maken. Twee leden van het Co miteit zullen alle dagen in de zaal aanwezig zijn, van 's morgens 9 uren tot 12 uren 's middags rn van 2 tot 5 uren 's namiddags. De werklieden die daar toe in de week belet zijn kunnen dat doen des Zon dags van 8 tot 11 uren voormiddag. Eene bus zal insgelijks in het lokaal geplaatst worden voor hen die hun ne reklamatiën schrifte lijk wenschen te doen. Het Comiteit der Liberale Associatie. cu rn kt kooi )in zich weleinest het Stad en ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: f«*. '«jaar® voor de «lad; 3 fr.voor België. Buitenlandschc verzendingen, 't port daarboven, fff tpyf. H CENTIEMEN HET NUMMER. c Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id.v id. Akkoord per maand of per jaar. id. Arrondissement YPEREA. p. s. Alle reclame»-» moeien vóór den Sn Juni ingediend zijn. Na dit tijdstip zijn ze niet meer geldig. De nieuwe kiezerslijsten zullen voorloopig vastgesteld worden door de gemeenteraden den 8 Mei. Zij moeten Ier inzage aan het pu bliek voorgelegd worden in het se cretariaat der gemeente, van af den 12 Mei. De opmerkingen welke door de voorioopige lijsten zouden kunnen ontstaan, moeten gericht worden, vóór den SnJuni, en schriftelijk, tot het gemeentebestuur, afzonderlijk voor eiken kiezer. Algemeeue voorwaarden van het stemrecht. Om algemeene kiezer te zijn is het noodig l°Belg zijn of wel genaturaliseerd. 2° Geboren zijn vóór 1" September 1869 om te mogen stemmen voor de Kamer der Volksvertegenwoordigers (vóór 1 September 1864 om te mogen stemmen voor den Senaat). 3° Zijne woonplaats genomen heb ben in de gemeente vóór 1" October 1892. Bijzondere In het opzicht van het toestaan der bijgevoegde stemmen, plaatst de wet drie afdeelingen van burgers in een bijzonderen toestand: 1° De GEDIPLOMEERDEN die minstens volledige studiën gedaan hebben in het middelbaar onderwijs van den hoogsten graad (Athenceum). Met deze gediplomeerden zijn gelijk gesteld: deonderwijzers.deofficieren, en in 't algemeen de personen die een functie of beroep uitoefenen of eene plaats bekleeden die hoogere studiën vergen. (Deze functies worden opge somd in artikel 19 der kieswet). 2° De EIGENAARS hetzij van onroerende goederen met een kadas- k bepalingen. traal inkomen van minstens 48 fr. (fr. 3-36 grondbelastingen), hetzij van eene inschrijving op het Groot Boek, of een renteboek op de spaar kas van minstens 100 franks rente, die dezen eigendom verkregen heb ben vóór den 1 October 1892. 3° De GEHUWDEN, met of zon der kinderen, en de weduwenaars hebbende één of meer wettige kinde ren, indien deze gehuwden of we duwnaars, vóór het jaar 1892 en vóór den 1 October, 1893, minstens 5 fr. persoonlijke belasting aan den Staat betaald hebben, en indien zij aange slagen zijn voor de zelfde sommin 1893. Zijn gelijk gesteld met de voorgaanden degene die aangeslagen zijn voor dergelijke belasting, maar van de betaling zijn ontslagen uit hoofde van hun beroep. Beambten gratis gehuisvest en werklieden). Meervoudig stemrecht. De bijgevoegde stemmen worden aan de woor- eigenaars en verdeeld zooals volgt: den gediplomeerden, gehuwden, de hierboven gemelde be- teekenis gevende: Op 25 jarigen ouderdom. Hebben 3 «temmen De gediplomeerden, Hebben 2 «temmen: De niet gediplomeerden die eige naars zijn. Hebben 1 «tem De burgers die noch gediplomeer den, noch eigenaars zijn. Op 35 jarigen ouderdom. nebbeu 3 «temmen: De gediplomeerden; De niet gediplomeerden die tevens eigenaar en gehuwd zijn. Hebben '2 «temmen: De niet gediplomeerden die ge huwd zijn, doch geen eigenaars; De niet gediplomeerden die eiger naars zijn, doch niet gehuwd. Hebben 1 «tem: Ite burgers die noch gediplomeerd, noch gehuwd, noch eigenaars zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1