^ïp^ra,^,b^- ünze Kamer-Regeeriiig. c klerikale werkmansliefde. Een lesje aan de kaloten ",,nien STADSNIEUWS. - y%i cH«>en Zpik 33e Jaar. Zondag, 17» Juni 1894. 3ai% -^ZL^^teekenui'er,iJk 'egea endt0e'benden deren, zich te $agdeleinestr., verkooping. vlwSs#«" ;V" '--5" r a HP 9 ^6» l f M "c- 7? c>„, yfeV= v 4>. agsblad ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: *-50 fr. 'sjanr» voor de stad; 3 fr.vour Belgle. Buitenlandsche verzendingen, 't part daarboven. A CEVTIEMEN BET KUMflEB. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen I frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Stad en het Arrondissement YPEREN. üe Regeeiing heeft^tf^' ..afzien dus intavo~ van haar plan om door eene Kamer wier mandaat vervallen is, hare uithongeraars- wetten te doen stemmen. De houding der libera le linkerzijde was kranig en verstandig. De Antwerpsche katho lieken volgden uittaktiek Wat bewijst deze ne derlaag der regeering? Dat, hadden de libera len het algemeen stern- reeht gewild en zich even krachtig gedragen door de Kamer te verlaten en zich langs de zijde des volks tescharen,het gauw zou opgeschept geweest zijn met alle knoeistel- sels, te beginnen van het oceupatiestelsel van M. De Smet de Nayer, tot de meervoudige opflesschen- trekkerij van Ml. Nyssens. Ik beken dat hetgeue ik van Alp. Morel, die bij mijn vader werkt, ge zegd heb geen waar was. P. VAN CAPPEL. Yperen, 16" Juni 1894. Nogmaals een staaltje van Een helper-metselaar, Tbeophiel D werkte in een katholiek geslicht alhier aan het oprichten van een nieuw gebouw. Een hoofdman der klerikale partij kwam, onder voorwendsel van de werken te bezichtigen, inspectie doen over het werkvolk. Wie zijt gij? was de vraag aan bo venbedoelden metselaar. De andere noem de zijn naam en gaf tevens aanduiding zijner woonplaats. Ik ken u niet, was het antwoord. Gij zijt in geenePatronagie en maakt ook geen deel van de katholieke Wacht Neen, antwoorde de metselaar, ik houd mij niet bezig met politiek. Gij zult nochtans op zijn minst deel moeten maken van de katholieke Wacht, wedervoer dengodvruchligen inkwisiteur, zoo niet zal ik mij genoodzaakt zien u het werk te doen ontnemen. Ik zal mij hierop nog eens beden ken, mijnheer Eenige dagen nadien, kwam den on- barmhartigen partijslaafnaar het antwoord vernemen Theophiel Dgaf te kennen dat zijne waardigheid als mensch hem ver bood toe te geven aan gewetensdwang, dat zijne vrijheid van denken niet le koop was en hij liever zijn land zoude verlaten om in Frankrijk werk te zoeken, dan zich als een hond te laten muilbanden voor eene bete broods. Dat moedig antwoord werd gestraft door eene onmiddelijke wegzending. WERKLIEDEN VAN YPEREN, Dat is er alweer een van die klerikale dwingelanden die nu zij weten dat gij het kiesrecht verkregen hebt, de onbeschaamd heid hebben zich de vrienden van den werkman te noemen. Den fanatieken rekel die Theophiel Dhel mes op de keel kwam zetten, heett nogeens het bewijs geleverd verre beneden dien eenvoudigen werkman te staan, in het gevoel van menschelijke eigenwaarde. Dien dommen dweeper kon het niet verdragen dat een armen ambachtsman in het bewustzijn zijner vrijheid van denken, fier het hoofd naar omhoog mag richten terwijl hij, alhoewel in weelde badende, deemoedig den nek moet buigen onder het knellend juk der bisschoppelijke sla vernij. JV er kliedert. Doet de oogen open en gedenk dat hetgeen heden aan onzen makker Theo phiel D..... overgekomen is,opvolgentlijk zal plaats vinden bij al diegene onder u dien het noodlot in de treurige noodzake lijkheid stelde om ook nu en dan voor gelijksoortige meesiers te moeten werken. Op! voor uwe rechten. De aanstaande kiezingen doen u de zoolang gewenschte gelegenheid aan de hand om ook mannen van uwen stand naar de Kamer van volksvertegenwoordiging te zenden. Zijt het vooral indachtig dat werklie den, die niet voor de vrijmaking van hunnen stand strijden, vrijwillige slaven zijn; en dat werklieden die de bazen hel pen in deonderdrukking hunner broeders, dubbel slaaf zijn en dubbel laf. Democraat. >ao Yperen. Dinsdag had de burgerlijke begrafenis van M. Lepoutre, vooruitstrevend afge- voerdigde voor Brussel, plaats. Dezelfde die hier onlangs nog het woord gevoerd heeft op de meeting voor de Evenredige Vertegenwoordiging. Alhoewel de begrafenis zonder gods dienstige plechtigheid gebeurde, zagen wij er tegenwoordig MM. Begerem en Debruyn. twee katholieke ministers M. Lantsheere, katholieken voorzitter der <9y. '*e ['A, 1Jet r> *3/ cP '9 yó 9.-9, /L V <So 9> •9, o>, 90 '/j:y temi

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1