kseSt?" "rt00p"s' rop den President der c h e Republiek; BELANGRIJK BERICHT. Vooruitstrevende politiek. 33e Jaar Zondag, In Juli 1894, -r Stad en het Arrondissement ÏI'KRI!\. Het Comiteit der Liberale Associatie verzoekt dringend de politieke vrienden die bericht zouden ontvangen Tan hunne uitschrabbing op de kiezerslijsten of wier aantal stemmen verminderd zouden zijn, zonder uitstel een afschrift dier kennisgeving neer te leggen in het lokaal der Associatie, herberg den Zalm alhier. Aangezien er maar enkele dagen overblijven om de nieuwe reklamatiën desaangaande in te dienen, worden de belanghebbenden dringend uitgenoodigd geen tijd te verliezen. De "i>ten vy, 9T%JXai 'Wsn ie postbureelen. den aZ fedrukt- worden f "deren, zich fe ^agdeJeipestr. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: *-50 fr. 'sjaar# vo*r de stad; 3 fr.Toor Belgie Buitenlandsche verzendingen, 1t port daarboven. S CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen; 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Z I TL »en heer Carnot, voorzitter der Fransche Republiek, komt het slachtoffer te worden van een lafhartigen aanslag die gansch de beschaafde wereld met afgrijzen en verontwaardiging vervuld heeft. Het eerbiedwaardig opperhoofd eener ons bevriende natie viel onder het moordend staal van een ellendeling, daartoe afgericht door de partij der anarchisten. België, meer dan elk andere natie, neemt deel aan den rouw die Frankrijk door die afschuwelijke euveldaad getroffen heeft. Den man die stierf, getroffen door den dolk van een vreemden moordenaar, kan door de politieke partijen verschillend beoordeeld worden maar elkeen zal moeten erkennen dat hij zijn land vurig beminde, dat hij getrouw en oprecht de republiek gediend heeft en steeds een toonbeeld van eerlijk man gebleven is. Dezen schandelijken moord die de kroon zet op al de dynamiet-aanslagen in den laatsten tijd gepleegd, schreeuwt om wraak tegen de bloedhonden die de sociale ellende als voorwendsel gebruiken hunner laffe misdaden. De maatschappij,wil zij niet ten onder gaan, is verplicht, door alle middels die haar ten dienste staan, die vijanden der menschheid onschadelijk te maken. Wij groeten met eerbied het lijk van den grooten burger die zijne taak vol bracht heeft met de eenvoudigheid en nauwgezetheid van een oprecht eerlijk man en als een soldaat op zijn post, als offer viel in de uitvoering van zijnen plicht. Democraat. Op 1" Juli vergadert het Vooruitstre vend Congres om het kiesplatform voor de aanstaande wetgevende kiezingen vast te stellen. Het oogenblik is dus gekomen om in eenige breede trekken de politiek der Vooruitstrevende partij samen te valten, opdat onze vrienden zich kunnen wapenen lot den aanstaanden kiesstrijd en zich voorbereiden om het nieuw kiezerskorps in te lichten aangaande de vele hervor mingen, welke het land van de Vooruit strevende partij verwachten mag, zoowel op het zuiver politiek gebied als op het gebied der stoffelijke belangen. Het algemeen stemrecht, zuiver en on- vervalscht, blijft nummer één van ons program. Daar echter, op dit oogenblik, een nieuwe herzieningsveldtocht niet mo gelijk is, zullen wij afwachten wat het algemeen meervoudig stemrecht geven zalen is de uilslag, zooals velen vreezen, nadeelig voor de volksklas, zal de bewe ging voor devolstrekte politieke gelijkheid onmiddelijk herbeginnen. Maar in afwach ting dient de strijd toch voortgezet te worden om voor de gemeenlekiezingen hel algemeen stemrecht op 21-jarigen ouderdom te bekomen. Hel Vooruitstre vend Congres zal in dien zin besluiten, en aan onze gekozenen den plicht opleggen, bij de bespreking der kieswet voor de ge meenten, het algemeen stemrechtteeischen. en hardnekkig te verdedigen. In zake onderwijs vragen wij het ver plichtend en kosteloos lager onderwijs en uitsluitend leek op alle graden als ook waarborgen ten voordeele van de ofïicieele onderwijzers tegen de willekeur der re geerders. Scheiding van Staat en Eerediensten en afschaffing van alle de voorrechten aan de O K KOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1