K*y <»r°« f*&Sz Vooruitstrevende politiek. k tw 'VI ]V|"2>,,. V 999 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Zondag, 8« Juli 1894, %V V Yraag 1. Waarom werd II van het korps pompiers weggeschopt, daags na den terugkeer van het kongres der pompiers te Antwerpen het Arrondissement YPE Yraag 2. Waarvoor werd de scha deloosstelling betaald in zeker hotel, waar het stadsmuziek logeerde tij dens zijn bezoek aan de tentoonstelling te Ant werpen. oo ooo Vraag 3* Zal er een van de XXI redacteurs van dat onfeil baar kerkorgaan den moed hebben, op de twee eerst gestelde vragen te ant- woorden. P.S. Verzoeke spoedig te willen antwoorden, ten einde het in ons eerstvol gend nummer te kunnen opnemen. De M 33® Jfliifj n L ^eeft ó,eei. wJ C >«W 5. Sbe.b, che$ e^e' 4 «4 Nous, LE_ i,fJ8L a A Ujn,, pré8ents et a r£.:-^ unal tie preraièriiCll U Ui 6S - 'f-nd,-(. cv- T ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 5-50 fr «jaar» voor de stad; 3 fr.voor België. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET IVIIIMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regci. Reklamén: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. O O II. Ia ons eerst artikel hebben wij de uit muntende hervormingen aangetoond, welke de Vooruitstrevende partij in de politiek, het onderwijs, degodsdienstqusestie, de landsverdediging en het belastingstelsel, invoeren wil. Onze lezers hebben zich kunnen over tuigen van den oprecht democratischen geest dezer hervormingen, die van de lieve gelijkheid eindelijk eene wezenlijkheid zouden maken. Spreken wij heden over de arbeids- en landbouwhervormingen. In de eerste plaats vragen wij de instel ling'van een arbeidsministerie, uilsluitelijk gelast met alles wat in verband met den arbeid staat en meer bijzonderlijk met de voorbereiding eener algemeene wetgeving op den arbeid en de regeling van de be trekkingen tusschen kapitaal en arbeid. Inrichting van werkbeurzen door dege- meenten met tusschcnkomst van de werk lieden- en bazensyndicalen. Instelling van scheids- en verzoenings raden, en van fabrieksraden, ter voorko ming of beslechtingder geschillen tusschen werklieden en werkgevers. De ervaring heeft geleerd dat de Nijver heid- en Werkraden, gelijk deze door de wet zijn ingericht, niet beantwoorden aan het doel dat men zich voorgespiegeld had. Zij zouden uitspraak doen in de moeielijke gevallen en volgens de uitspraak zouden de betrokken partijen zich gedragen. Edoch, zoo is niet geschied. Zoodra de patronen zagen dat dc leden-werklieden hun mandaat ernstig opnamen, trokken de leden-bazen zich terug of weigerden de uitspraak van den Raad aan te nemen. De nieuwe instelling bleek weid ra zonder prac- tiscli nut. Daar echter hel princiep uit stekend is, vraagt de Vooruitstrevende partij dat de scheidsrechterlijkeuitspraken van de Werk- en Nijverheidsraden kracht van wet krijgen en dal, desnoods, de openbare macht dezelve doe eerbiedigen en toepassen. De wet op de werkrechtersraden moet herzien worden, en de juridiclie dezer ra den moet uitgebreid worden tot alle de categoriën van bedienden en tot de land arbeiders. De rechtspleging, in den tegenwoordi- gen tijd eene ironie voor den onvermogen de, moet kosteloos zijn opdat de arme op gelijken voet met den rijke zich kunne verweren of als aanklager optreden. Het jachlrecht, dit barbaarsch over blijfsel uit de middeleeuwen, moet herzien worden in het voordeel van den landbouw en met inachtneming van de rechten der landbouwers. De wet van Mei 1892 ter beteugeling van de aanslagen op de vrijheid van den arbeid, moet herzien worden in den zin dat zij zoowel den werkgever als den werk man treft, die zich plichtig maakt aan schennis der vrijheid. Een belangrijk punt voor helvooruitstre 1 vend program, waarop wij in 't bijzonder de aandacht onzer vrienden propagandis ten roepen, is de overname en de uitbating door den Staat, de provinciën en de ge meenten van alle de openbare diensten, ten profijte van het algemeen. Wal gebeurt er nu Dat, behalve een gedeelte der spoorweglijnen, de posterijen en telegrafen, O $S> 'V eft]j. •n ^«s. O 00 9 ik

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1