1 A w j^figeluittiiws. Grand Concert Champêtre.. OVEHSLAG w. «O» EEN HEER SCHOONEN EIGENDOM. 1 I 9r/llans V£ - *ef l^bln 'fr{JÊ ,,e^„ iu MARKTPRIJZEN te Ypereïi IN HET VREDEGERECHT. Zaterdag 14 Juli 1894,. (Kasteefke), tc St-JAN nabij Yperen V^Jet Co to °Pe cbein <Ie'- H <b e&v bebff ,(}ehikf lg h ■•j°t*,1*» -\°o> <t> .^Oirietae Partie. j> ouvertureVon Suppé) soiLk:iPon., ^''Sfibre, (Franz Demol).. «s-p.'Ystons, (Leval). li-ch J^ble-^o^mers L. et Delporte J •a* 8, LE. °«?e ïntaisie (Offenbach)» Y ehoner zeit Walzer.. r arr. (TV Fan Elslande)_- soirGRAND BAL ile mauvais temps cette- Unnée dans la salie- des hé, t. auglo cougnlecscl» traktaat,, dat be, «ti. 7*bh NoU8, a tous présents et a 'efth eel: opschudding in Frankrijken Duitsch- ^föid heeft verwekt, zaL niet bekrachtigd wor- ^.s so/o c den. Reeds wordt gemeld dat Engeland de f ^ribunai de premiè^ Kerm, •p rw- allerschoons- ste kroon overhandigd, en het pubhek, het verlangen uitgedrukt hebbende-hem nogeens te hooren, hij heeft aan dit verlangen vol daan en, een tweede- stuk op de fluit uitge voerd. De indruk welke- de-uitvoering der ver schillende stukken van liet programma ver wekt heeft was-allerbest en wij. zijn gelukkig: te bestatigen, dat de Philharmonic op de hoogte gebleven, is der faam. welke zij in Frankrijk geniet.. Na een. lekker avondmaal, (len wij nemen hier de gelegenheid, waar om den lof te ma ken v.an Mi. Gorge,, bestierder van het Hótel dè-V.E.urope,.die zijne-gasten op de-volmaak- ste wijze onthaald heeft),.zijn.de-P/iif/iari/zo- nisten per speciale trein naar Poperinghe- vertrokken,.gelukkig.over-hunnen- welover- gefepiachten dag te Rijsel, en voldaan over hunne medewerking, aan een. menschlievend; werk. i Vi 11e de POPERINGHE,. Socivtc PJiilIittrmooIque-, ({Ancienne musique des Sapeurs-Pompiers.. donné sous la direction de Mi. VanElslande. L.E LUABI 9 JÜILLET 1894, a 6 heures du soir, dans les Jardins de la Sccieté PROGRAMME:: Première Partie. T. Les Trompettes guerrières, ftfarcHe' Militaireavec Trompettes et Tam bours. Govaert) 2.. l'Etoile du. Nord, Ouverture (Meyerbeer): 3. Gavotte (Ch. Dhont).. 4. Valse Concertante pour 2 petites flutes- solistes:. MM. Huys C. ev Oreel A. (Bousquet). 5.—Grande Fan.taisie sur Faust, a.(Bender): protestaties van Duitschla.nd aanneemt en dat ook. Frankrijk zal voldoening krijgen. Einde goed alles goed o M. Woeste heeft verklaard dat dé in voerrechten moesten, voldoening geven aan twaalf honderd duizend landbouwers, dus aan twaalf honderd duizend kiezers Als M. Woeste liegt, doet hij, het goed- Er zon dus eeu landbouwer op 5. Belgen, zijn. Waar zouden wij dan de nyverheidswerk- lieden moeten zoeken - o Hoe outlerdeoudeLeo wordt,, hoe praat zieker de man is.Depaus heeft, nu weer eene nieuwe encycliek, opgesteld, waarvan de offi- eieele tekst is verschenen.. In plaats van het gebruikelijk, opschrift Aan de eerwaarde- broeders, aartsbisschoppen en bisschoppen te dragen, is zij gerichtAan. al de prinsen, en volkeren.. o- Eetic- goede vrosiw. In: eene oude Eh- gelsche preek wordt het volgende gezegd hoe eene goede vrouw, moet zijn Niet eene veldvrouw als Dina, ook. niet eene straatvrouw als Thamar, ook niet eene- venstervrouw als Isabel, maar eene huis vrouw. Zij moet als eene slek zijn en zich al tijd. te huis ophouden maar zij moet niet als eene slek zijn en al wat zij heeft op den i:ug dragen. Zij moet als een echo zijn en spreken, wanneer zij gevraagd wordt, maar zij moet niet als een echo zijn en altijd het laatste woord hebben. Zij moet als eene stadsklok, zijnen alles tijdig doen maar zij moet niet als eene stadsklok zijn en zoo luid, spreken,, dat de geheele stad haar hoort. wenscht gratis le laten kennen aan al de perso nen welke aangetast zijn van een velzi-kte, dauwwormen, knoopen, jeukingen, ontstekin gen, borst- en maagziekten, rheumatisme en breuken, een onfeilbaar middel om zich spoedig te genezen, zooals hij het ook geweest ie, na vele pijn doorstaan en vruchteloos alle middels gebruikt, te hebben. Deze gift, waarvan men het: mensehelijk doel zal aannemen, zijn de gevolgem van eenen wensch. Schrijven per brief of' postkaart; aan Mb vincent, 8; Place Victor Hugo,, te Grenoble:, welke gratis en franco zal antwoorden met terugkeerende post, en de gevraagde inlichtin- gen. zenden. vr-~ni Om alle kwade inzichten te vermijden, maken Mr en Mmo M. Meier, tandmeesters te Kortrijk, aan hunne talrijke klienten en aan het publiek bekend van zich op hoede te stellen tegen ze kere personen welke zich ten huize aanbie den voor hetkuischen der tanden, het zetten en hel; arrangeren der tandstukken die ze doen doorgaan voor M. Meier van Eortrijk. Mr en M",e Meier laten weten dat zij geene bloedverwanten, noch broeders noch'dienst boden hun huis vertegenwoordigen; door princiep begeven zij zich ten huize niet, maar zijn te raadplegen in hun huis, Mous- croenstraat, 2, Kortrijk.. Mr en Mmo Meier is te raadplegen te Ype- ren, zooals gewoonte, alle Zaterdagen, van 9 tot 2 ure, bij Mmo "W® Vankemmel, Groote Markt, 5, te Yperen. IJPEKEN. 7 Juli 30 Juni Tarwe 9000 15-25 6.300 15-37 Rogge 800 12-62 1.500 13-00 Haver 800 16-00 3.000 10-00' Erweten 00-00 00-00 0.000 oo-oo Boontjes 100 16-50 500 17-00 Aardap. 600 8-00 1.500 10-00 Beter 16.251 235-00 20.911 230-00; Eiers,25 1-79 1-75 op ten 2 ure namiddag van eenen zijnde groot klein WOONHUIS en andere GE BOUWEN met h. 3-34-30 c. ERF,, onder bebouwde grond, LUSTHOF,. BOUWGROND; em VETWEIDE,, IN 5 KOOPEN zeer leeg gedeeltelijk ingesteld; Bewoond geweest door den heer Eloii PROOT.. Ten overstaani van den1 beer Vre derechter van hek l;st* kanton.;; door 't ambt van; meester- CAMILLE VAN— DERMEERSCH- Notaris; te-. Lange- marek,, met. tussehenkomsU vam de: Notarissen: LAURENT PRQQTT te Won- men,, em Rl CHARE POLLEfATlEB te Dndzeele, ;1 1 a It Je-hL 0( ei ^s; p. oy, e. 'eii u,' ee0 »-o, Pf GRANEN enz. verkocfitte kwantiteit. midden- j prijs, p. iOUkiio.j vorkochlte kwant! teit raidden - prijs p. 100 kilo. Wooisliois i i

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 3