OP STAM vier hektaren ROGGE peelkaarten, Registers, School- en rntoorgerief. enz., enz. Belgische Vruchten te velde, OP STfllW TH. LECLERQdftt^ D'UNE VACHE LAITIÈRE Tanden te Becelaere Zuidhoek Maandag 16 Juli 1894, Woensdag 18 Juli 1894, TE BECELARE, Twee Hektaren schoone en kloeke Afslag van TEMPELSTRAr koopdag bij Rechtsmacht VEin»jOtiacri, En la fermette occüp,r'rangois MARQUILIE-QUINTIN, située non loin de l'Estaminet a la clef des champs le long du Gravier conduisant de Ploegsteert au Romarin. LE JEUDI 19 JUILLET 1894, a 2 heures de relevée, Kortrijk, Moskroenstraat, 2, kortrijk. OPENBARE VERKOOPING van: en ALLAAM, op 't hofstedeken gebruikt door de w° van Benedictus LENOIR, bestaande namentlijk in 60 aren Tarwe, 45 aren Rogge, 60 aren Haver, 35 aren Maaigars, ijzeren en houten Ploeg, tweedienste Rol, Eegde, Aalkuip, Rarteel, enz. Deze verkooping zal geschieden door het ambt van den Notaris DEGRYSE, te Bece- l&re, op om 2 ure namiddag. Tijd van betaling mits borgtocht. OPENBARE VERKOOPING door het ambt van den Notaris DEGRYSE te Becelare. op om 2 ure namiddag, op d'hofstede gebruikt door M. Gustave DE- MEDLENAERE, en Verdeeld in koopen t'elks gerief. De vergaderingen verborging ter herberg: DE REUTEL. Met tijd van betaling mits borg, ten aan- veerden van bovengenoemden Notaris. Verkrijgbaar ten bureele van dit blad Onmogelijke Cor KOOPMAN IN BL enVETLEGG||» YPEREN. GEMEENTE RENINGHELST Op de landen in pacht gehouden dooi de W' KNOCKAERT, voor heen Herber gierster te Reninghelst, thans wonende te Poperinghe. OP ZONDAG 8U JULI 1894, om 1 ure namiddag, van 2 Hectaren 86 Aren bestaande in Haver, Tarwe, Aardappels, Rogge, Heute- boonen, een weinig Beiten, cn Erwten. verdeeld in koopen t'elks gerief. Met den gereeden gelde en zonder kosten voor den kooper, door het ambt van den deurwaarder Alfons HOF, Dixmudestraat, n° 8, te Yper. ■Jri? Vi _^X$> SEPT POULES ET UN COQ Environ 1 hectare 30 aresde fèves, avoine, froment et pois verts, plus quelques ustensi- les de ferme. Au comptant augmenté de 10 °/0 pour frais, par le ministère de l'Huissier Alph HOF, rue de Dixmude, n° 8, a Ypres. Belangrijk bericht. M.& M.M.MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische (jezoondheids-Commissie, gebreveleerd bij Koninklijk besluit. Vruchten op den Hentelboek, van: Aardappels WIJK OUDERDOM kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaatUittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapnachten (gaze protoxyde d'azole) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen- sehen «ver het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadei.jkheid der gevoelloosheid: goudslop- ping der holle tanden, kuoslmalig-eminlleenng; rechtzetting der ongeregelde taodeo bij de inderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende tanden. Bijzon dere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of n en van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en ver- we en noen pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzeu; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitge- von en en bestaat in België alleen hij den uilvinder, daardoor is het mogelijk kunsttanden te keveren le beginnen van b fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van M' en M"*1 MEIER, troisecren om zoo te zeggen de werken der oatDur- men zou niet ktinuen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch daur deo vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stuk. ken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van Mr en M» Meier, zijn ge waarborgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van 9 ure '6 morgens tot ure namiddag, ten huize van M. w« Van Kemmel, Groote Markt, 5, te Ypcre»

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 6