é>- De oorlog is een gruwel. Een priester voor't gerecht ^h?/ 33e Jaar PP a! de pestbureelen. éiJad gedrukt, worden Bag der verkooping iSDiler,ijkle^n tend toe te zenden. ganderen, zich te 'eieinestr., ,3 er aaide Zondag, 22» Juli 1894. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. Aankondigingen: O centiemen den regel. Reklamen: id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id, \kkoord per maand of per jaar. A iToodissement YPËREA. Nous, A tous présents et a verin-, ft 9 T:e Tribunal de premie-* 9 -PnulreJ^^ nuttige hervor- de samenleving te bespreken en te verdedigen, weten de klerikale ga- zeltensch rij vers van Yperen hunne kwe zelblaadjes met niet anders te vullen dan met laster, persoonlijkbeden en leugens. Wanneer men tot een godsdienst be hoort die den leugen en laster veroordeelt dan is men dubbel schuldig, dan verwekt dut schandaal, dan benadeelt men groo- lelijks de zaak van den kristelijken Gods dienst. Om bet ijdele van bnnne gewijde katte- koppen te verbergen, hebben de XXI pennekrabbers Journal d'Ypres den godvruchtigen de gewoonte, al het geen de liberalen schrijven of doen, zoo danig den nek om te draaien, dat men bij het lezer, van hunne vuile proza zich tel- kels met walg afvraagt: Comment lanl de (iel peut-il entrer dans l ame du dé rot De liberalen komen in het openbaar bij een. Zij noodigen hunne medeburgers uit om de vraagstukken van den dag te on derzoeken zij beraadslagen en geven iedereen gelegenheid zijn gevoelen over de hangende kwestie mede te deelen, en nemen zoodanige besluiten als met den plicht en geweten van een oprecht kristen mensch overeen komt, Doen de klerikalen het zelfde Toen den baron Surmont, senateur en burgeméester, voorzitter van de katholieke Associatie zich overtuigd aanhanger verklaarde van de evenredige vertegen woordiging, werd hem op staande voet 't zwijgen opgelegd en was hij genoodzaakt zich, op hoog bevel zijner roomsche mees ters, niet verder met de kwestie in te laten. De vrije burgers van Yperen, de alen, hebben er altijd aangehouden hunne gemeene zaken, zonder achterdocht, zoo wel in de herberg als in openbare bijeen komsten te bespreken. Hunne gazelten zijn de weerspiegeling dezer bijzonderheid van het Ypersch ka- rakier rechtzinnigheid, oprechtheid. De klerikalen, integendeel, onderzoeken de politieke kwesties niet. Zij ontvangen hun ordewoord en daarover te redetwis ten is hun ten strengste verboden. Maar de opstellers van hunne gazetten trachten hunne schade in te halen door hunne tegenstrevers op verraderlijke ma nier over een woord, zinsnede of artikel van een program aan te vallen en diegene met hunnen vuilen laster te bezoedelen lesjea wie zij nooit of ut mi us es* den gnoed zuilen bezitten 5si ct'u opeabam> gescoil te treden. Reeds meermalen werden zij door onze bladen opmerkzaam gemaakt op de alge meen wordende democratische ontwikke ling, de Encyclique llerum Novarum van Leo Xlll, de programma van den socialisten abt Pottier, de hervormings plannen van M. Beernaert, enz., enz.; zij vlnciitcg) als hazen voor elke eer lijke discussie. Daarentegen weten zij in hun dommen angst niet anders te doen dan ons gedurig uit te schelden voor socialisten, radika- lenanarchisten, brandstichters en moordenaars. 't Is dom, onnoozel, maar 't is terzelf der lijd lasteren en liegen, lasteren met opgezetten wil, met berekening om ande ren zooveel mogelijk te schaden. Den (xodsdienst wordt slecht gediend door zulke ellendige verdedigers.Zij zijn er integendeel de af- brekers van. Democraat. Opgedragen aan de Ypersche katholie ken die hun vaandel uitstaken bij gelegen heid van den slag der Gulden Sporen. In de verte brullen de kanonnen Op liet slagveld zweeft de dood Maar krachtdadig rukken de kolonnen, Immer voorwaarts door het schroot Hoop en wanhoop woeden in de rangen... Nieuwe lijken storten neer Deaardedreunt van forsche vrijheidszangen, En de Vrijheid is niet meer En daar ligt hij, de eedle, koene strijder, Zwaar getroffen op den grond... En daar blikt hij, de arme, kloeke lijder, Langzaam stervend in het rond Ginder verre vraagt 'n kind naar vader.,. Angstig wacht hem daar z'n vrouw... Maar de dood komt langzaam... langzaam [nader... Vrouw en kind, zinkt weg in rouw Ach !...'nvloek slechts, niets meer heb ikover Neen voor hem die de oorlog ROEMT Vloek voor hem, die 't bloed van d'arme [slover, Bloed gereed tot slachting noemt M. Dezer dagen is voor 't assisenhof van Ma- yenne (Frankrijk! een proces afgeloopen, dat veel opschudding maak! vooral wegens den stand van den persoon die vervolgd wordt. Het is namelijk een priester, M. Bru- neau, onderpastoor van Enlrammes. Ziehier in hunne volgorde de 14 be schuldigingen die den onderpastoor wor den ten laste gelégd 1. Brandstichting in de pastorij van Astillé. 2. Diefstal aldaar. 3. Tweede brandstichting aldaar. 4. Moord op de weduwe Bourdaix. 5. Diefstal ten nadeele der weduwe. r' peren 50 fr. 's jaar» voor cle stad; 3 l'r.voor Belgie. CENTIEMEN HET NUMMER. BEKOMST van

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1