Links en Rechts. Examens. BE lil CUT. II epetitic- Concert VN - -O I 6. Moord op den pastoor van Enlrarn- mes, 2 Januari 1894. 7. Diefstal ten nadeele van den pastoor Fricot. 8. Diefstal ten nadeele van den pastoor Pointeau. 9. Aftroggeling van 1,000 fr. ten na deele eener vrouw. 10. Verduistering van 3,000 fr. ten nadeele van eenen landbouwer. 11. Verduistering van 1,500 fr. ten nadeele eener oude pastoorsmeid. 12. Aftroggeling van 3,000 fr. onder godvruchtig voorwendsel, ten nadeele van een pachter. 13. Ontfutseling van 16,000 fr. ten nadeele eener begijn. 14. Ontvreemding van 800 fr. ten na deele der meid van Fricot. De debatten in deze zaak duurden 4 da gen. Er werden 95 getuigen ten laste gedaagd. houdt voorzichtig den bek in de pluimen. Ware het een arme werkstaker of een boe renknecht die eenige hazen gestroopt heeft, vast en zeker werden deze sukkelaars met name en toename vermeld, nu dat het er op.aankomt een bewijs te leveren van den verzedelijkenden invloed van den gods dienst geen woord. Lezers oordeelt over de eerlijkheid van zulke pers. Onder de getuigen behoort eene vrouw die een publiek huis open houdt te Laval en verder talrijke publieke meisjes. Al deze vrouwen verklaren dat de onderpas toor Bruneau een der gewone bezoekers was. Hij kwam gewoonlijk in burgerkleedij, maar soms ook in soutane. Toen de meis jes daarover hunne verwondering uit drukten antwoordde Bruneau Wat geeft dat, ik ben toch de eerste niet! De onderpastoor Bruneau verpletterd door de getuigenissen, bekende eindelijk zijne bezoeken aan de ontuchlhuizen, be halve in een huis waar hij loochende ooit geweest te zijn. Vervolgens hoorde men een koetsier, die Bruneau met eene vrouw naar een huis der omstreken had gevoerd. Deze vrouw wordt gehoord. Zij ver klaart den pastoor Bruneau niet al te goed te herkennen. De VoorzitterGij hebt nochtans den nacht met hem doorgebracht. De Vrouw. Ja, ik mocht zelfs zijn hoofd niet zien, dat hij het in een geruiten halsdoek had gewikkeld. Ik geloof dat de andere een kleinen knevel had. De Voorzitter. Zijt gij zeker van deze bijzonderheid? De Vrouw. -Ja, een kleinen Knevc - die opgeplakt scheen. De Koetsier. Het was wel M. Gi neau. Hel moet niemand verwonderen/,, deze vrouw zich niets meerherinnerl^/; den waren smoordronken. 'vi3S2? i De Vrouw. 't Is waar, wij had veel gedronken. VI. Bruneau loochent. Verscheidene publiek<y meisjes nog verklaren, bel rek kinLen onderhol te hebben met pastoor Bnuneau Andere personen vcrklare zijn geworden door den zelfden pri De beschuldigde zwijgt. heslole iStt - Wv) Na deze verklaring werd de zitting lieven. Het gerecht heeft den vikaris Brunean, ter dood veroordeeld. Ecnlgc dagen geletleu maakte La Petite République bekend, dat een fransch priester in den preekstoel openlijk den moord op M. Garnot had goedgekeurd. Nadere inlichtingen over dit feit brengen nu het volgende aan 't licht. De priester in kwestie, is M. Lacote, pas toor te St-Leonard. bij Grenoble. Niet alleen had hij openbaarlijk den moord op M. Carnot goedgekeurd, maar er bij ge voegd, dat hij gelukkig zou zijn 10 fran ken te geven aan CaseHovoor de daad door hem begaan. Deze zonderlinge gast is zaterdag aange houden. Wij zijn benieuwd oi'Y Journal d'Ypres dat weer aan zijne lezers gaat verzwijgen, in plaats van hen te toonenhoe verzedelijkend de godsdienst werkt. Ten ware men onbeschaamd beweerde dat de priester in kwestie een socialist was. Twee oud-leerlingen van het afgeschaft Gemeente Collegie komen nogmaals zicli te onderscheiden. M. Joseph BOSSAERT, hoeft met sukces zijne eersle proef van kandidatuur in genees-, heel- en vroedkunde voor het faculteit van Luik afgelegd. M. Georges SOENËN, heeft met suk ces zijne eersle proef van doctoor in rechten, voor het faculteit van Luik afge legd. Wij sturen onze beste gelukwenschen, aan die moedige studenten. Donderdag, 2G dezer, om 8 1/2 ure, door het muziek der Oud-Pompiers in haar lokaal den Zalm, alhier, W> -WA vc\ X0 AN Strijdpenning, 0-10 Omdat Octavie haar sleep niet meer zou verliezen als zij uitgaat met A...P.. 0-10 Omdat zij haar niet meer zou laten kussen in de Boesingliestraat of zij staat in de Strijd 0-10 Omdat M. Colaert niet gaarne over de erfeniszaak Godtschalck hoort spre ken, 0-05 Van een slachtoffer der kaloten, 0-05 Totaal fr. 22-50 P. S Mededeelingen die persoonlijkheden bevallen, kwetsend vooreer en reputatie, worden niet aanvaard. De gillen die na Donderdag avond binnenkomen wor den in bel nummer der daaropvolgende week geplaatst. BURGERSTAND van den 13n tot den 20" Juii 1894. Geboorten Mannelijk geslacht, 3 Vrouwelijk id. 5. Huwelijken: Clement, Juiien, steenkapper, en Bartier, Theresia, naaister. Sterfgevallen Allewaert, Julia, 89 jaren, zonder beroep, ongehuwd, St-Jakobstraat. Devos, Mela- I)c katholijkc pers Dc ondervraging cy aüQV leirifi, zalvers zy- Wij leden van Volksbond, keuren al wat moord is af, de papen predikten de ko ningsmoord ten tijde van de school wet van 1879, 0-10 De werklieden die reeds de lasteraars onzer katholieke bladen kennen,zijn niet verwonderd over den krapu- leuzen artikel van liet Journal d'Ypres over een zet uit de Strijd- penning, 0-10 Ik beken de kleingeestigheid enz. 0-10 Het antwoord van Demokraat op den venijnigen artikel van den krapu- leuzen Journal d'Ypres is knap en vrank, 0-10 Die van enz. 0-10 Werklieden van Yperen, wordt allen lid van onzen vrijzinnigen Volks bond, o-10 Vrienden, gedenkt allen wat meer de

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 2