(v: GUSTAAF ROMAIN. TEGE L S. Speelkaarten, Registers, School- en Kantoorgerief. enz., enz.. Z> e9/iy '-B'K teg e7nh°^ingSmandaatiSu't®evaarc^'^ Te bekomen bij Oude kYI.SIJDKX. Blauwe en Witte oude chtgenoote Rij bet 3' ïouwer- Nous, Lfew i\ 9H* na A tous présents et a "vemr ff "iddels To Iribunal dö prGiuièrc m6n hct riiw Occ^nen/zijn de gevolgen van eenen wensen. Schrijven per brief of postkaart aan M. Viaceut, 8, Place Victor Hugo, te Grenoble, welke gratis en franco zal antwoorden met terugkeerende post, en de gevraagde inlichtin gen zenden. —o Wat de Uoiiiiijeu aan hu» laud koste». Volgens de civiele lijsten kosten de koningen ons de volgende sommen Tezamen 139.753.604 frank. De koningen doen het dus niet voor nie mendal! Reken eens uit hoeveel arbeidersgezinnen daar wel van konden leven en tracht dan eens in de handen te klappen, als er een ko ning voorbijgaat, 't Zal niet best gaan. —o Talrijke aftroggelarijen tc Itijsel. Verschillige kooplieden in lijnwaad, stoors en mercerijen van Rijsel komen slachtoffers te zijn van aftroggelarijen. Rond zes maanden geleden, kwam de ge naamde Sophie D..., jonge vrouw van 25 a26 jaren, te Rijsel aan met haren minnaar en vestigde zich in de rue Boucher-de-Perles. Zij waren treffelijk aangedaan, de vrouw Sophie Ddeed zich doorgaan voor de klein-dochter van M. den Burgemeester vfin. Duitschland 20 000 000 frank. Beieren 5 041 750 Saksen 5 30G 779 Wurtemberg 2 089 801 Oostenrijk-Hongarije 23 250 000 België 4 412100 Denemarken 1 000 300 Spanje 9 500 OOÖ Groot-Britannië 14 698 454 Griekenland 1 325 000 Italië 15 050 000 Luxemburg 200 000 Nederland -2 730 000 Portugal 2 473 000 Rusland 30 010 6 0 Servië 1 200 000 Zweden-Noorwegen 1 859 820 •y pfren. Onder de valsche naam eener eer- jp - famillie, ging Sophie bij verschil- 'kekooplieden en fabrikanten van Rijsel, na- rnentUjk in de rues de Tournai, des 'Éuisses, enz' leveraars hadden goede inlichtingen DoPens hunne cliente, en wachtten zonder vees den vervaldag af. Maar hoe waren zij vetwonderd; op 30 Juni j.l kwamen aide »e erkende wissels der vrouw Sophie D onbetaald terug. De twaalftal kchuldeischers hebben aan- Slon s eeile klaciht ingediend in de handen van den procure/ur der Republiek. o^oortbrengst der aftroggelarij zou be- Tpen tot rond de 20.000 franken - o Het Aquarium. Wie de Wereldten toonstelling van Antwerpen bezoekt, sporen wij aan het Aquarium te bezichtigen, dat een van de grootste aantrekkelijkheden is. Voor het Aquarium hebben gouvernement en uitvoerend comiteit elk 30,000 fr. voor geschoten, op voorwaarde uit de opbrengst deze sommen terug te betalen en de winsten te deelen Het gouvernement laat echter die 30,000 fr., alsook de eventueele winsten, ter beschik king van het later in te richten bestendig Aquarium. Om dat doel te bereiken, is men verplicht geweest een inkomgeld te vragen. Onder de belangwekkendste visschen heeft men in de eerste afdeeling, benevens den Lipvisch der noorweegsche kusten, de ge wone Torpille of krampvisch, behorende tot de familie der roggen, welker vormen zij hebben. De eigenaardige bijzonderheid dier visschen is, dat zij in hun lichaam een elektriek toe stel hebben, krachtig g°noeg om hem, die ze vastneemt, eenen schok toe te brengen, die den arm om zoo te zeggen verlamt. Hunne elektrieke kracht is echter minder dan die van e gymnote. Een andere merkwaardige visch, die om zoo te zeggen in geen enkel Aquarium, voor komt, is de Limule, van de orde derzweerd- staartigen (Xiphosures). Dit schaaldier is be dekt met een hoefijzervormig schild, waar achter een tweede, kleiner schild, dat uit loopt op eenen staart in vorm van dolk. Die visch wordt in de warme zeeën van de lieele wereld aangetroffen. De negers eten zijn vleesch en maken lepels met de schalen. Den steert bezigen zij voor de punten hunner pijlen. De zeeanemonen, van de orde der Zoan- thaires of bloemdieren, zijn ook in het Aqua rium vertegenwoordigd. Die zeedieren heeft men lang voor planten gehouden, waaraan zij inderdaad fel gelijken. Zij zijn een zonder ling specimen van al het wonderbare dat in de diepten der zee gevonden wordt. Een andere visch, diede aandacht verdient, is de Blennuis Viviparus, of de levendba- rende slijmvisch, ook somwijlen rotspaling gennemd, omdat hij zich bij voorkeur op rotsachtige kusten ophoudt. Dit dier is een van de zeldzame visschen, die hunne jongen levend ter wereld brengen. Over eenige dagen meldden de dagbladen, dat een visscher van Oostende eene heele fa milie zeeëngelen gevangen had. De moeder is te Oostende gestorven, maar de jongen bevinden zich hier in het Aquarium. De zee- ëngel is merkwaardig door de ontwikkeling der borstvinnen, die men aan de vleugels der ëngelen heeft vergeleken. Die visch schijnt den overgang te vormen tussehen den haai en de rog. Hij heeft den langen vorm van, den eerste, maar heeft het ingedrukt lichaam en de oo ;en van de rog. Zijn vleesch is eet baar. Van zijn vel worden alle soorten van schrijnen gemaakt. Men vindt den visch in de zeeën der ge- motigde en heete luchtstreken. Onder de verschillende schildpadden, trekt vooral de schildpad met vleugels en eenen vogelbek de aandacht. Deze dieren kunnen zeer snel zwemmen. Men ontmoet ze dikwijls op honderde mijlen van de kust, aan de op pervlakte der zee, waar zij dikwijls slapen. Deze schildpad wordt zeer groot. Men heeft er gevangen die 800 kil. wogen en waarvan de schaal vijf'meters omtrek had. De exemplaren van het Aquarium zijn ge vangen op de kusten van het eiland Madera. Hun vleesch is fijn maar moeilijk verteerbaar. Hunne eieren zijn eene gezochte lekkernij. De Lophius Pisc-torius, of Zeeduivel, die zich insgelijks in het Aquarium bevindt, is een zonderling en afzichtelijk dier, dat in de Noordzee wordt aangetroffen. Het bereikt eene lengte van 1 m. 50 en is zeer vraatzuch tig. Zijn vleesch is oneetbaar. Wanneer men groote exemplaren opvischt snijdt men ze den buik open om er den ingeslokten visch uit te halen. De Trigla, of zeehaan, waarvan er zich verscheidene soorten in het Aquarium bevin den, behoort tot het geslacht der stekelvleu- gelingen. Sommige soorten laten, wanneer men ze vangt, een zonderling geluid hooren, waarom men ze zeehanen genoemd heeft Het Aquarium bevat ook,zooals men weet, eene volledige verzameling van onze rivier- visschen, benevens salamanders, kleine ja- panscke visschen, hagedissen van de Nijl- honrden, enz., enz. alle soorten van alsook Verkrijgbaartenbureele vandit blad: schoone en kloeke f to *c-/t On >0o/lr, t'jr, 0 <o':et>. I'/y, °0k Zioh \3S>, c5 a n ér op de kit.ti

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 3