te Voormezeele (St-ELOI) BARELEN\JLf Verzwakte Stemmen "¥aiüïtwÏ! s. S Tanden te Velde en landbouwge reedschap Mter Ëmile BUT AYE, MAANDAG 23 JULI 1894, li* En al de gebrekè1^ g T Lausannestraat 5, te Br Eene nieuwe kracht. Kortrijk, Moskroenstruat, 2, Kortrijk. öm alle kwade inzichten te ÊfLiJir vermijden, maken Mr en Mm* M. Meier, tandmeesters te Kortrijk, aan kunne talrijke klienten en aan het publiek beleend van zich op hoede te stellen tegen ze kere personen welke zich ten huize aanbie den voor het kuischen der tanden, bet zetten en het arrangeren der tandstukken die ze doen doorgaan voor M. Meier van Kortrijk. Mr en M"'0 Meier laten weten dat zij geene bloedverwanten, noch broeders noch dienst boden hun huis vertegenwoordigendoor princiep begeven zij zich ten huize niet, maar zijn te raadplegen in hun huis, Mous- croenstraat, 2, Kortrijk. Mr en Mme Meier is te raadplegen te Ype- ren, zooals gewoonte, alle Zaterdagen, van 9 tot 2 ure, bij Mmo We Vankemmel, Groote Markt, 5, te Yperen. Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardap. Beter Eiers,25 3.900 200 600 00-00 00-00 2000 19.051 6.500 900 600 00.00 300 9000 15-50 12-37 16-50 00-00 17-25 9-50 18.227:234-00 I 1-75 OPENBARE VENDIT IE van Notaris ter verblijfplaats van Type ren, Debaernestraat, n° 2, zal over gaan op om 1 ure namiddag, op de hofstede en landen er van af hangende gebruikt door sr Charles DRUART, te Voormezeele, gehucht St-Eloi, tot de openbare venditie van: A. Vruchten te Velde: 1 hectare 32 aren IvOORN, 1 hektare46 aren HAVER, 66 aren ROGGE, 44 aren PEERDEBOONEN, 16 aren KLAVERHOOI Verdeeld in koopen t'elks gerieve. B. Laudbonwgereedscha|>: Wagen, 2 driewielkarren, eegden, eleep- hout, rolle, ploeg, voiture met harnassurin- gen, ijzeren aalporap, strooimachien, wind molen, aalkarteelen slede. Deze venditie zal geschieden met tijd van betaling mits stellende goede borg. De Notaris BUTAYE voornoemd, is met de ontvangst dezer belast. - Belgische Italiaansche Maatscï.y/,^ zelfde huis Haajj -p worden genezen door het Instituut ca ca s A s.ch ts H CC O Ètü K O O ca h te o Prospectus gratis. Raadplegingen: 3 fr. Men ontvangt van iO ure lot 's middags en van 2 tot 4 ure. Belangrijk bericht.] M. M.M.MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezoondheids-Commissie, gebreveteerd bij Koninklijk besluit. 1.1 PEREN 2! Juli 14 Juli GRANEN enz. vertocntie kwantiteit. midden- prijs p. iOOkiJo. verkoeJjite kwanti lei l midden prijs p. 100 kilo. 16-25 1-2-25 16-50 00-00 00-00 7-00 220-00 2-05 dit oorzaak van Vcrïrck. Vrachten GEVOGELTE VOO//. -v - '"Aw 6? Vraagt uwe Italiaansche, Russische BI EEN -UOODE Prijzen zomjer concunen.,0 j. 4^ ODE VISScSDeN WATld'fifv. CaWalogcn en Pr,js"cVv V lêsJr Alle gevogelte d'e n'el dat een leergang zal geven (slechts t& pq w H (3 O „V -tV 4* M 02 onoy. Officieren, I'redicanten, Onderwijzers, enz. EENE REDELIJKE CUEIUUR DER 8VEM bewnart voor dp vermoeienis dei' stem organen, verbeterd de verwijfde, onaangename, harde, holle, scherpe, drooge, beesche stemmen, doet den hoest verdwijnen en geeft aan de kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wal de heelkundige bewerking van den mond aangaatUittrfkking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmacbien (gaze protoxyde d'a/.ote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen- sehen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstop ping der holle tanden, kunstmatig-emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende tanden. Bijzon dere werkplaats voor bet vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel H. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, vcerenof banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geeoe nithaling der wortelen cn ver wekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitge vonden en bestaat in België' alleen bij den uilvinder, daardoor is hel mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. l)e stukken die uit de Werkplaatsen komen van Mr en Mm0 MEIER, trmseeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vorm der landen, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stuk ken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van Mr en M"10 Meier, zijn gewaarhorgt voor het leven. N. B. M. Meier is eiken Zaterdag van iedere week te raadplegen, van 9 ure 's morgens tot ure namiddag, ten huize van M. we Van Kemmel, Groote Markt, 5, Ie Yperen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 4