W E T Belgische Beenhouwerij A. D'Haeyer-Gryffon DOODKISTEN E r- KH TH. LECLERQ-BERTEN EiHILE V ANi A EKDE r openbare dronkenschap. Afslag: van Vleeseh TEMPELSTRAAT 21 Cartonstraat,38, Yperen. Fr. V AMI A N I) FY IIO YE Lombaardstraat, 19, Y'per A'v>e 4 i Te bekomen ten bureele van dit blad betrekkelijk de Onmogelijke Concurrentie KOOPMAN IN BEESTEN en VETLEGGER, beeft de eer 't publiek kenbaar te maken,dat men bij hem, ten allen tijde, eene groote sorteering WERELDTENTOONSTELLING VAN ANTWERPEN. CHIRURGIJN-TANDMEESTER, tandmeester van het honinglijk gesticht van Meessen Drukk. E.-H. MINNEKEER, Yper ren. oog if vM fs a ■S JV „S^P R-EssS|ifi WÊ4 f s 2.1 ag a Rc g g-a a°-g g 2-°f g-s ro 5. S*w s rg-^i g UgH YFEREN. kan bekomen aan zeer genadige prijzen en op alle grootten. Magazijn A. D'IIacycr-GrylTou, Schrijnwerker en Meubelmaker, o Om goed en goedkoop bediend te worden gelief u te wenden bij den beer Beenhouwer Miroeus<traat, 49, (woonplaats van den heer Entiel Bendel van Yneren), recht over het Café de Verviers Paleis straat. Op alle tijden zal men alle slach van eet waren kunnen bekomen. Het Huis is gelegen nabij de Teu- tonnsteltUUig. GEDIPLOMEERDE Recht over de Sterrestraat. Te raadplegen alle dagen van 9 tol 5 uren, behalve den Zondag. Inzetting van tanden en kunstige gebiten. Uittrekking, Goudslopping en Herstelling van ongeregelde tanden, volgens de beste stelsels. re 01 22 tz - w v*, n> re >'-J N O? W CD -Aij i "U. tX-iiCnaoit, oHOV t±j7Q CTQUN MN D. n>a>oa>Pfpoju f/i N 01 M m c a S "s Sï Cf Cl c plz w o o 2. c B 2- E ic °**o Ei O TO. 3 pi rj O. «- L 3 - a 8 a "o cr ai Q* <r» *5* a. - a - n p g 3 g 2 s* tt i 5 w ON^-tX'CLp^ 3*2.2- 3*N g o 2 - Stn 5 p S w o O.» ro n Da jMBff' Qi CD n J h H ym p f3 j! crq ft a rt> o» 2 g s o'S j Jto 2 (t) N (t 33 g.B pr 2- OTQ rt> O g S s.ÉU P o> cl a. D.cro n> su pr" m 2. h4* cl X- a> ja 0} -ir* ""t fD E3 ÏT,,=: 2.Cu J-i rt> W W gj taf?-... r*- m Og I" g Sg«g. 8 g;^ S. re" 2 3 3 ^33 g g^.ë 8 O) CU 2.®$ M D- "t - CD 3 jf n era Cu a: X." n (7Q 3 2, Cu Li. o CU (5 a ►-•crq cb Cro m. u; ce; 3 - k> 3 tj-oq cu P n> 2 ft> Vk- rt, OQ CA a 2 n" 0* fo 2 ST"^ c) 0 2 CD 0 Si (t y Cuiü 2 w (t 1 p- re (t h 5--° 3 B S 3-p P-2 2 cu u rr L_, p r 3* p 2 s a O ft» g a 3 a®> 3 o 4 5 g g guB-g H O ft 1 nl O N (to® n,""d - w ffa ft> ft Cu Cu o O O cd n GEZONDHEID YOOii IHU ris DE POLEI M Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van dr LEVER, MAAG. EN INGEWANDEN Zij geven krachten gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing aan alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En on betaalbaar voor KindereD van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heefi z;j geene mededinger, en geneest hetooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissementen 8, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 555, OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. 1 1 j 2d.2s. 9d., 4s. (id., lis, 22s. 55s en verkrijgbaar bij alle medecijnen verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven bet Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien bel adres 555, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 6