Reparation Mi4^ Yperscbe Tuindag-feesten isseiuent Zondag, 5« Oogst 1894. YPEREN. eerher stelling in zake het ge ding tusschen den heer Aekille Thiehault en Bru- non Callewaert, beiden te Yperen. VYij deel en het mede in het volgend nummer. rpÜcht al het te -ven tabakgewas te evo!g al de vracht n- pachtsom en in een tabak en komt,dariv 4 O A ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALMAR: T-S# fr. Jmm »#ar 4e etatf; 3 fr.vMr Belgle. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 4 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Nous, LÉOPOLI) DEUX, A tous présents et a venir, ff ritsel Iribunal de première Oau. Jubbelend klonken weleer op de heu- chelijke Augustusdagen de liefelijke too- nen van ons vermaard Tuyndag-liedje vrolijk wapperden de vaandels van gevel en Hallen gulle vreugde heersehte in alle standen onzer aloude geboorteplaats den Tuyndag was het blijkbaar zinne beeld onzer vrijheidminnende bevolking, fier in bewustzijn geen dwang van wien ook te dulden op Thyndag was Yperen trotsch aan dem vreemdeling te toonen getrouw te .zijn aan zijn beroemd verleden, door moe dig stand te houden tegen het alles opslor pend klerikalisme in het onderRoomsche slavernij neerknielende Vlaanderen. Wat zijn die tijden, helaas, veranderd! Als nu den vreemdeling in Yperen ge komen de oogen om zich heen wendt, doet hij onwillekeurig de bemerking dat dien luimigen, lustigen, vrijen geest, die vroeger de Tuyndagfeesteo kenschetste, onder ons fanatiek bestuur bezig is met heel en al te verdwijnen. Dat men hot als op de aangezichten van het volk kan lezen dat hier dwang in het spel is en de Tuyndagen der laatste jaren reeds blijken te over gaven van moede loosheid en onverschilligheid ten opzichte der zeldzame en hoogst onbeduidende ver makelijkheden. Neen, Yperen is niet vrolijk meer ge stemd op zijne Tuyndagfeesteo. De weinig eervolle middels door onze dweepzieke meesters gebezigd om het bestuur der stad in handen te krijgen, heeft de sympathie van de groote meerder heid der bevolking tegenover de vreemde indringers, verbannen en voortaan onmo gelijk gemaakt. De leute en vrolijkheid van vroeger heeft langzamerhand plaats gemaakt voor ernstige onthouding of versmadende on verschilligheid. En het feestprogramma dan Muziek op de markt, een luchtbal, wat vuurwerk en gymnastiekoefeningen, zie daar. Niet zonder rede is het, dat men moet zoeken naar de exemplaren van dat zoo schaars verspreidde programma, Is 't niet alsof Yperen beschaamd ge worden is zgae Tuyndag-feesten aan te kondigen? En als de Yperling de oogen op dat fameus programma slaat, dan kan hij niet nalaten zijn wrevel te luchten met de vraag of den dompersraad van voornemens is langzamerhand alle vroegere kermis vermaken af te schaffen. Den properen Journal cf' Ypres weet ons te vertellen dat de subsidiên die ge woonlijk voor die gelegenheid verleend werden, om bijzondere redens: uitgesteld^ zijn tot hei naaste jaar. Wien denken die gezalfde onnoozefaars hier voor den aap te houden Uitgesteld 't is tot het naaste jaar, waarachtig wel uitgevonden!... Gij, Yperlingen, moogl met die Iroost- pleister naar huis gaan en gedurende de kermisdagen op uwe nagels bijlen, Meent gij dan in ernst, gij opstellers van dat verfoeilijk lasterblad, dat er in heel Yperen iemand zal gevonden worden die aan uwe wat al te brutale leugens ge loof hecht? Meent gij dat de Ypersche bevolking zoo beestachtig dom is van niet te weten dat, indien bet ftalotenbestuur weigerde de gewone subsidiên te verleenen, zulks zijne rede vindt in het feit dat de gemeente iinantiën op schandalige en partijdige manier verkwist werden en de gemeentekas ten gevolge dier onzinnige verkwistingen totaal le dig is En gij zet een burgemeester Surmont aan, het Ypersch publiek zand in de oogen te strooien met de krankzinnige verklaring, dat de wereldtentoonstelling van Antwerpen de vreemdelingen naar zich trekkende, de stad Yperen geen geld voor volksvermakelijkheden behoeft uit te geven Hypocrites va. En, lenez, een bewijs dat gij klerikale dweepers willens en wetens uw bekrom pen verstand uitput in het uitvinden van nieuwe leugens, is de waarlijk prachtige vergelijking die gij durft te maken tus- schen Antwerpen mei zijne tentoonstelling en de steden Brussel, Oostende en Spa die volgens uwe bewering door de feesten te Antwerpen zouden verliezen De duivel mag wederom weten waar gij zulke argumenten puft Elkeen zonder uitzondering die de i I <511 i.I*i I I ékaÉéÜtaAhAéMkMMMM OMST \T^,. r VSr\ ns-\r-x U W» leper, o Icper.lioe toont gij u verheugd Op uwe Tuyndag-feeste ziet men u in volle vreugd. Yraegt men waerom gij al dien opstel doel, Antwoord vr.ymoedig, dat. het geseliieden moet Uyt een dankbaere pligl, voor 't weldaed u gedaen Door Onse Vrouw van Tuyne, die in nood u by [kwam staen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1