ONS BIER. 4 "SSSSi Onze tabakboeren. Bi nieuwsbladen leest, weet dat juist het te genovergestelde van uwe schaamtelooze bewering plaats heeft. De vreemdeling die ter wille der Ant- werpscbe tentoonstelling België bezoekt, laat niet na een uitstapje naar de hoofd stad te doen. Het getal yreemdelingeu in Brussel vertoevende is juist ter oorzaak der ten toonstelling van Antwerpen, sedert jaren nimmer zoo gröot geweest. En zouden Oostende en Spa in geval van gunstig wéér, van dien toestand niet evenzoo profileeren Deden niet in tegenstelling van het ge voelen van den Yperschen burgemeester, de steden Brussel, Gent en andere bui tengewone uitgaven om de vreemdelingen die Antwerpen bezoeken, ook binnen hunne muren te lokken Bestedden niet aldaar de gemeentebe sturen en partikulieren honderd-duizende franks voor hei inrichten van een liloe- menstoel (cortège des fleurs) van een Ommegang door de middeleeuwen (Gand a travers les ages). Doch dat zijn zaken die de afgerichte kluchtspelers van den Journal d' pres .tegenover hunne verkwezelde lezers over het hoofd meenen te moge zien overtuigd als ze zijn toch maar voor een troep onnoozele schapen te schrijven. Die onkristelijke leugenfabrikanten ne men het zoo nauw niet met de gehypno tiseerde kliek die onder hunnen invloed slaat, wetende dat dezen steeds den mond .wagenwijd zullen openzetten om zonder protest de knollen van den ge.vujden Journal d'Ypres voor citroenen door te zwelgen. .Neen Yperen viert geen echten tuindag .meer sedert het overgeleverd werd aan de .willekeur van eenige fanatieke kopstuk- iken van het klerikaal regiem. Yperen is lusteloos en wanlrouwd zijn .eigen volk onder een door de kalolen in gevoerd spionnenstelsel. Yperen lijdt aan uittering onder den giftigen adem eener geestdoodende ver- paapsching. Yperen gaat gebukt onder den dwang vaneenige verkwezelde geldzakken, steeds bevende voor bedreiging van broodroove- rijr Nog eenige jaren en die al afbrekende parlijslaven zijn niet van ons stadhuis verjaagd, dan is het oude, vrolijke, onaf hankelijke Yperen veranderd in eene woestenij, in eene doodenstad Het Reusje tegen wil en dank in 't hatelijk kalotenkleed gestoken treurt on- deriusschen in aen vergeten hoek over zijne Ypersche kinders, Bespot en chimp1 door de ervalscbte ftaischap triestige tuyndagi zijn vergeten in van hel nieuw katholiek, zwaaiende en zwenkende ond van zijn steeds gekfk betere dagen H u a\oV Lbiei- vv re«er ,v»w'v^etS u.v Hulde aan ons bier ter gelegenheid der Tuyndagfeeste, Wie kent den Vlaamschen burgersdrank? 't Is bier. Ik wijd dan hier mijn besten zang aan 't bier, dat spattend uit de tonne suist dat schuimend in de kanne bruist. Drink bier, o vriend drink bier, drink Vlaand'rens gerstebier Wat drinken wij als 't feestdag is Ons bier, de beste drank van al, gewis. Ons bier. het jaagt de vreugd de harten in en maakt de geesten blij van zin. Drinkt bier, o maatsdrinkt bier, drinkt Vlaaiid'iens gerstebier Als men vereent in vriendenkring, dan bier of gul onthaalt een' vreemdeling, dan bier. 't Is steeds zoo zoet, dat schuimend nat 't maakt vlug en vroolijk, nimmer zat. O Vlamingdrink uw gerstebier, drink 't vaderlandsche bier De kloeke en ijz'ren Eburoon dronk bier. En daarom was hij groot en schoon van 't bier. 't Was Arteveld', die deken was der rijke Gentsclxe brouwersklas. O Vlaamsche volk drink bier drink Vlaand'rens gulden bier. 'k Laat Hasselaar en brandewijn voor bier zij mogen lief aan and'ren zijn, 'k drink bier. Dag in dag uit maar gerstebier. Jenever, 'k acht hem vast geen zier 'k di ink bier en niets dan bier 'k drink inlandsch krachtig bier. 'kMin Vlaand'rens flinke boerenmeid en 't bier zij heeft zoo ras een glas bereid vol bier.... O maagdenbloem met purperblos draai 't kraantjen nog eens vlugjes los breng bier. breng schuimend bur, in Vlaand'ren drinkt men bier. kadodderlapr^!9^5~f ;iCTce zal doen floreeren. Wij noodigen de herbergiers uit hunne gevels bij die gelegenheid te illumineeren als een bewijs van hunne bijzondere te vredenheid voor het nieuw geschenk van den zoowel gekenden fanalieken geldzak. Gelukkige Yperlingen Gelukkige stad Yperen De tabakvelden ten gevolge van voort durend koud en nat weder door de krul- ziekte aangetast, voorspelden reeds een middelmatigen oogst, toen tot overmaat van ramp buitengewoon hevige hagel- buijen het verlies nog aanmerkelijk uit breidde. De tabakboeren zijn verplicht, vóór einde Juli, opgave te doen van het aantal gekweekte planten, aan den ontvanger der belastingen. Velen onder hun hebben geaarzeld die opgave te doen, aangezien de onzekerheid waarin zij zich bevonden of de opbrengst de opoffering der belastingsom zoude be- loonen, behalve de kwellende formalitei ten hun door de schatkist opgelegd. In die omstandigheid welen dietieden waarlijk niet hoe zij het moeten aanleggen om aan de wet te voldoen en terzelfdertijd zich te behoeden voor groote verliezen. In geval van gunstige weersverande ring is er somtijds nog hoop op een oogst die minstens de waarde der belastingsom zonde bedragen. Sommigen hebben het gewaagd zich aan de eischen der wet te onderwerpen, anderen li ebben volhard in hunne aarze ling. m*-4" l"heen 'i>p Sa moeder, stop nu maar liet De Reus is Keere weerom, Reus Keere weêrol. Reuzegom! Q -cCV6 <0V ,v>'

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 2