Groote Renbaan SOSMAN Betalen der Werkloonen Mengel nieuws. 'C t^jjjRstand IN KOPERGELD. Reeds vele handelaars en bazen, hebben beslo tengeen koper geld meer te aanveerden te begin nen met 15 Oogst aan staande. Wij verzoeken drin gend, voor het welzijn van den handel, dat alde- gene die nog koper geld bezitten ze aanstonds te g tau afwisselen in de binken of op de postbu- re len. ZOUTEN AYE. MAK KT PRIJZEN -Ts- rplicht al liet te wen tabak-gewas te gevolg al de vrucht 'n. pachtsom en mi. m een tabak en komt,daih, Het is de eenigmi^e^m.?P0®" dig het kopergeld oeJ} verd wijnen, In de banken J0s^ureelen ont vangen ze nog zer verlies, 10 September; en Ver"lle8 tot 10 De cember aanstak' -lT var- v éeT,ilden 3" Au&ustus 1894, oorten r c.o4, 4Vrouwelijk id. 1 d c^5.&e,Huwelijken: s\».uardus, metser en Catteeuw, ,A Oc snraaakster. ö,e ^^•Sterfgevallen: oïÖlV%v Eduardus, 58 jaren, luiteuant- etiVl lliebber der Rijschool, echtge- /^nsia Taelman, Elverdinghe- Isabella, 85 jaren Nous, LÉOPOLI) DEUX, R A tous présents et a. venir, ft Ee Tribunal de première pcjg. OcgkJ^iï'jt'ruilde belangen kennen en verstaan, zoo in andere landen reeds bet geval i n.. heel anders zoude zijn. Daarin zouden zij groot gelijk hebben. STAD YPEREN. - Groote Markt. .gehuwd, Bolstraat. Clee- rik, 72 jaren, zonder beroep, Catherina De Bruyne, Dix- Ohillebaert, Euphrasia, 85 'j ®e»beroep ongehuwd, Rijselstr. tvW .deren beneden de 7 jaren, y p,,et Vèlijk geslacht 0; Vrouwelijk id. 1. J£W Met 20 Paarden en 30 artiesten. op Zondag 5 Augustus en volg endedag en. telkens om 8 1/2 ure 's avonds. GROOTE VERTOON li\GEN. Dcj minister van rechtswezen komt aan de procureurs-generaals een omzendbrief te sturen, waarbij ze aangemaand worden de bazen RECHTERLIJK 'IE DOEN VERVOLGEN die na 15 Oogst, hun werkvolk be- talen bij middel van uitheemsch koper geld. den 3 Augustus 1894. Waarde nicht en neef. Het schijnt dat erte Yperen zulke schitte rende prachtige gemeentefeesten op handen zijn, zoo danig schitterend en prachtig dat alles daarvoor zal moeten wijken en zwich ten! Gezegend Yper! Gij hebt dan toch nu uw wensch? en wat een heerlijk eh verlicht en veelbeloovend geslacht zal daar aangekweekt worden tot eer of schande onzer dappere en wakkere voorvaders! leper, o leper! Hoe zult gij door al wat maar eenigzins kan, ontvlucht worden, om elders deontbrekendeuitspanning te vinden! Zoudt gij waarde neef en nicht misschien ook onder dat getal behooren, Jeneer je dan niet, liever dan daar te blijven zitten naar de sterrenkijken en op je nagels te bijten, wip even over, verblijd ons door uwe komsten onder 't proeven van een fijn glaasje mijner bijzonderste merken zullen wij ons genoegen vinden in de herinneringen van vroeger en de hoop in de naaste toekomst Gij zijt in afwachting van dit voor ons vleijend vooruitzicht hartelijk gegroet van uwen neef, JAN RECHT VOOR DE VUIST. TentoouMtelling-Ani^ crpeii- Nederlandsche Afdeeling. Uitstalling van den Nederlandschen Boekhandel. Op de Tentoonstelling te Chicago, lag, in Blooker» Cacao-uiolcn, een register, waarin die Nederlanders naam en adres konden teekenen, die als leden wenschten bij te treden tot een te stichten. Genootschap tot verspreiding van dc Nederlandse be Taal, dat zijn leden zou tellen, overal waar leden van onzen Stam gevestigd zijn. Het zou. werkzaam zijn om onze taal te handhaven en te verspreiden waar het mogelijk is. Het zou, waar het kon, de zedelijke en stoffelijke belangen van den Nederlandschen Stam behartigen. Opdat het Genootschap groeie- tot een machtig organisme, dat zegenrijk moge wer ken in 't belang van onzen Stam, hebben wij de eer alle, aan hunne taal gehechte Neder landers onder dezen naam begrijpen wij Hollanders, Vlamingen, Kapenaars, Trans- valers, Oraujevrijstaters, Nataleezen en Boe ren en Nederlanders gevestigd in andere dee- len van Zuid-Afrika; verder Nederlanders- uit de Koloniën van Oost en West en uit de ereenigde Staten, die de Tentoonstelling mochten bezoeken, te bidden, leesbaar hun Naarn en Adres te schrijven in het register, dat daartoe neerligt in de Afdeeling van den Nederlandschen Boekhandel. Het voorloopig comiteit. Peter BENOIT, Julius O BRIE, Jan TE WINKEL, MaxROOSES, PaulFREDERICQ Joz. VERCOULLIE, Pol DE MONT, Jul. SABBE, Leonce DUCAT1LLON, Jul. MAC LEOD, Heet. PLANQUAERT,L. SMEDING A. MOORTGAT, H. MEERT. o Volgens een dompersblad hebben deOos- tendenaren een buitengewoon geluk gehad, nu vele ja: en geleden. De Paus. namelijk Leo XIII in eigen per soon, heeft in den jare 1844 te Oostende een bad komeu nemen! Sakkerloot! heeft men er nog niet aan ge dacht het zeewater mirakuleus te verklaren, en de handdoeken te verzamelen, waarmede- hij zijn heilig corpus heeft afgedroogd? Hoe heeft men zooveel relikwiën laten ver loren gaan, waaruit zooveel geld kon gesla gen worden! - o— Congo. Het leger van den Congo- Vrijstaat bedraagt 4,520 manschappen,, waaronder 3,850 zwarten, in den Congo zelf aangeworven. Het zijn meestal vrij gekochte slaven, die in ruiling hunner vrijheid, zeven jaar dienst verschuldigd zijn. De kaders van het congoleesch leger zijn bijna uitsluitend samengesteld uit belgische officiers. In de laatste zes maanden zijn nog 4 kapiteins, 9 luitenanten, 11 onderluitenan ten en 38 onderofficiers van het belgisch le ger, naar den Congo vertrokken. I»c Tandmeester Eninniiël Huis man, is alle Woensdagen tc raadple gen van 9 tot 3 uren, bij tl. Char les Nnj'tten, schoenmaker In den Vergulde Vantoe felEotcrstraat, 12, Yperen. 4 Oogst 28 Juli Tarwe 3.000 16-00 9.600 15-50 Rogge 600 11-50 300 12-62 Haver 400 16-50 100 16-25 Erweten 00-00 00-00 00.00 00-00 Boontjes 1)0-00. 00-00 00-00 00=00 Aardap. 2000 6 00 2.500 Beter 15.242 225-00 15.527;220-00i Eiors 2.5 2-08». 2-05> Kif* \o^ IJPEREN. iiRANEN enz. verfcocntte Ir wanUteit. roidden- P rijs p. 100 kilo. verkochtte k wi« n titelt midden - p. toofilo.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 3