)UAY&c HAKELEN, Verzwakte Stemmen GUSTAAF ROMAIN. TEGELS. Speelkaarten, Registers, School- en Katiloorgerief. enz., enz. GR 00TB 5 Tanden X A En al de gebrek ef£/V \^V,. Lausunnest.raat 5, te Br Eene nieuwe kracht. Kortrijk, Mosk reepstraat, 2, Kortrijk. Te bekomen bij Oude KALSIJDEN. Blauwe en Witte oude schoone en kloeke STAD YPEREN. VAN DEN 5 TOT DEN 15 OOGST 1894 BI EEN KOOK Vk J GEVOGELTE VOOR HJT KIEft^ He, Vraagt uwe >0«che, Russische en Spaansche Ei de Belgische Maatschappij Alle gevog 11 is fe bl^.^AeïS w* 'et^elVe Vx\VeV •■o sV4!1\vV.cO,6. <sr^ worden genezen door het Instituü. dat een leergang zal geven (slechts e_ Officieren, Predicanten, Onderwijzers, enz, EENE REDELIJKE CULTUUR DER STEM bewnart »oor de vermoeienis der stem organen, verbeterd de verwijfde., onaangename, harde, holle, scherpe, drooge, heescha stemmen, doelden hoest verdwijnen en geeft aan de Prospectus gratis. Raadplegingen: 3 fr. Men ontvangt van 10 ure tot 's middags en van 2 tot 4 ure Belangrijk bericht.l M.&M.M, MEIER Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezoondlieids-Commissie, gebreveteerd bij Koninklijk besluit. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- eo Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaatUittrekking van landen, welke yerricht wordt met eene slaapmachien (gaze proloxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen- sehen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; gaudstop- ping der holle tanden, kunstroatig-emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijnegevende tanden. Bijzon, dere werkplaats voor bet vervaardigen van landen en gebijten (stelsel M. Meier), De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard bet,ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en ver wekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Djt stelsel is nieuw uitga, vonden en bestaat in België alleen bij den uilvinder, daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven, Djejstukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en M™" MEIER, trotseereo om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door dr kleur, noch, door den vorm der. landen, of bel natuurlijke zijn-.of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte, stuk. kenen bermaken ze als.nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het hujs van Mr en M"*19 Meier, zijn ge waarborgt voor bet leven, N. M. Meier zal te beginnen van 20 Oogst, den Siaandag, Donderdag en Zaterdag va" iedere week te raadplegen zijn, van 9 ure's morgens tot 4 1/2 ure natnjddag, ten huize v»i» M w» Van Kïtnwtel, Groote Marjkt, 5, teTpereu „0 -Om hunne verantwoordelijk- ïSLiSV heid te vrijwaren en alle mis greep te vermijden, Mr en M"" MEIER, tandmeesters te Kortrijk, Moskroenstraat, 2, hebhen de eer aan hunne talrijke kalanten en aan het geacht publiek kenbaar te maken dat zeker persoon zich ten huize begeeft, onder den naam van Meier, om het kuis- sclien, plaatsen, en vermaken der tandstuk- ken af te smeeken. Mr en M'"e Meier laten weten dat zij geene bloedverwanten, noch broeders noch dienst boden hun huis vertegenwoordigen; door princiep begeven zij zich ten huize niet, maar zijn te raadplegen in hun huis, Mous- croenstraat, 2, Kortrijk. Ml MEIER heejt de eer het geachte publiek kenbaar te maken dat hij tot 20 Oogst aanstaande alle Zaterdagen te raadplegen is, en, op aanvraag zijner talrijke clienten 5 dagen per week te raadplegen zal zijn, te beginnen van 20 Oogst, de Maandagen, Donderdagenen Zaterdagenvan 9 ure voormiddagtot i 112 ure namiddags bij Mm3 W' Van Kemmel, Groote Markt, 5, te Yperen op de knal alle soorten van alsook Verkrijgbaar ten bureele van dit blad; Te»» Gelegenheid Tsslndag- al dc dagen dei' feest. in de CAFÉ DE LA BOURSE, bij Pierre Bouckenooghe, Cartonstraat, 19. Buitengewoon Schoon MUZIEK. INGANGSPRIJS 480 centiemen (recht aan 1 glas bier). .-ts M CC OS n u H O H 2 u H CC O ld O O co H K O u ij «9 rt /~*V A W Af» A V\ rl A A M U A» I *a X.. t iD-U BALS

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 4