M Vrijzinnigen Volksbond. Democraten. Aan de kleine Kiezer s. Werklieden 33e Jaar« Zondag, 2« September 1894. oridagsblad der Stad en het Arrondissement YPERER. _Jl' ift: V ana.a' P^jtoreelen. andèf gedr«kUorden Cf Ve*00ping. •iikefsuitti'lijkte.en jar dt vojne de gükvniJC <2 ik llP loe 'e zendeu a. ''laanderen, zich te ^'agdeieinestr ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-50 fr. '«jaar» voor do stad; 3 fr.voor Belgie. Buitenlandsehe verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Prttdi -leerlinge Gezien den grooten en gewic'ntigen kiesstrijd welke in ons la;;,d binnen ^SClgalLgdvoerd worde;ndengewich- tigsten welke er welhaast in België plaats gehad heeft; daar het voor de eerste maal is sedert 1830 dat de werklieden voor een deel in den strijd zullen mogen mede doen en dat het voor hen vooral eene broodkwestie is dat de invoering der hongeraars- wetteri door de katholieken voorge steld afhangt van den uitslag der kiezingen; heeft het comiteit het goed gevonden zich een groot getal dag-en weekbladen te verschaffen opdat de werklieden zich op de hoogte zouden kunnen houden van de beweging en de verschillende zienswijzen derbla- den zouden kunnen beoordeelen. Diensvolgens wordt het de leden bekend gemaakt dat, te rekenen van Zondag 2 September, alle Zondagen van 11 ure 's morgens, de volgende bladen ter lezing zullen liggen in de bovenzaal van het Zilveren Hoofd, waar de leden van den bond vrijen toegang hebben op vertoon hunner Lidkaart. Toekomst. Weekblad van Ype- ren. Volksrecht. Vooruit. Landbouwer. Laatste Nieuws Nieuwsblad van Yperen. Strijd Volk. -Progrès.Journal d'Ypres. Réforme. Patriote. Peuple. Echo du Peuple, Justice. Etoile Beige. Wij kunnen de leden niet genoeg aansporen zich te gaan onderrichten om op de hoogte te zijn zich knap te kunnen verdedigen wanneer zij door politieke tegenstrevers aangeval ten zijn. Het Comiteit. Onze sussen en hunne handlangers, ge waar wordende dat hun rijk ten einde loopt, willen, om behoorlijk voor het nieuwe kiezerskorps te kunnen verschij nen, zich van hun paljassenkostuum ont doen, en een kleedje aantrekken echt fin de siècle zij noemen zich kristene volkspartij, en 't is al democraat wat de klok slaatzij demokraten, wij moeten onzen buik vasthouden van lachen. Wanneer gij zult opboudcj liberalen te vervolgen en te broodrooven, alleenlijk omdat zij liberaal zijn Wanneer gij zult ophouden het onder wijs te vernietigen en de werklieden in hunnen ouden dag var. allen steun te ontblooten Wanneer gij zult ophouden het geld van Jan en alleman met volle banden aan uwe vrienden uit te deelen, in plaats van het te besleden aan noodzakelijke en nut tige uitgaven, dan zult gij een klein beetje democraat zijn. Maar nu zijt gij nog altijd een troep fa natieke lummels, en als fanalieke lummels, zal hel vrijzinnige en democratische volk van Yperen u bij de eerste gelegenheid van het gemeentehuis donderen. Weet gij waarom gij nutteloos tot nu toe hebt gesmeekt en gebeden om lotsverbetering, zonder dat het gouvernement u ooit voldoe ning heeft gegeven Zeer eenvoudig aan 't hoofd van 't land staan nu enkel mannen, die hunnen eigenen intrest boven dien van het gemeen gespuis, dat woord is gebruikt plaatsen groote eigenaars die wel dulden dat men op u klop te raaar niet op hen zeiven die immer het spreekwoord heiligen: de boer zalt al be talen. Weet gij waarom nog Omdat men u aanziet als dom vee, slechts geschapen om uitgezogen en'geslacht te wor den, zooals vóór de fransclie Omwenteling van 1789 de edelen en kasteelheeren met u hebben gedaan, enhetin't jaaronzesheeren 1894, op 't einde der eeuw Yan vooruitgang en ontwikkeling, nog immer voortdoen. Uwe centen gaan naar de eene of de ande re roekelooze onderneming ol'naar arrondis sementen, waar men wat meer dc tanden laat zien, zij dienen om de zwartjes uit den Congo eenen ijzeren-weg te bezorgen, als er hier op dat gebied nog zooveel te doen is. Deministers,Beernaertzoowel als Woeste, en Woeste zoowel als Beemaert, liggen op den buik voor den tegenwoordigen g od, den Congo. Wie die onder-neming niet vleit, kan niets worden, daar al de benoemingen hier van den Koning afhangen wie dus den Ko ning en zijne colonie niet bewierookt, blijft achteruit. Dus zal het wel immer hetzelfde blijven, zoolang wij hem op den nek hebben. Daarom wordt er voor u min gedaan dan voor de zwaartjes, kleine kiezers. Zal dat blijven duren? Ja, zoolang gij die slavernij niet afschudt Maar men kent u in lioogere sferen; men weet of men meent te weten dat gij te onverschillig zijt, om uwe tanden te laten zienen inderdaad men schijnt wel gelijk te hebben; en daarom gaat die uitbuiting, voort, en dat door uwe eigene schuld. Wilt gij eindelijk een woordje mede to spreken hebben in 's lands zaken Geeft dan uwe stem aan volksmannen, mannen die krachtdadigheid en moed genoeg bezitten om het gouden kalf bij de hoornen te vatten en omver te rukken. En doet gij dat niet, dan wordt gij maan voort uitgebuit en uitgezogen, eu bet zal uwe schuld zijn. Twee vragen moeten wij n stellen l We'et gij wie u het recht yan stemmen gegeven beeft Ja, niet waar l Gij weet dat De Meur, Janson, Féron en meer andere rechtzin nige liberalen hun gansche leven gestre- /-Y OEKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1