métrwale issoc^je Kieskronijk. STADSNIEUW s. 33e Jaar bil Zondag, 16" September 1894. Arrondissement YPEREN. Wetgevende K lezingen KAN D I I) A T E N VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. M. BRUNFAET, Avgvste, M. LELEUP, Cn ARLES, M. VERMEULEN, Pol,. fwro&r- S»ag. «s,52anJeren, zwh t* fpha^'% deIoineZte \vBwa de grootste cGods Kapitaal, raenigte verar o, p V Prttd leerlinge ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-50 l'r. 'sjnars voor de stad; 3 fr.Toor Beigie. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEMEN BET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Yperea, 15" September 1894. f*^venaneid iaflo* van Yperen en het Arrondissement. van 14 October 1894. voor de KAMER van N ij veraar te Yperen; Handelaar te Yperen Brouwer te Yperen. De kaloten niezen van kolerie omdat de liberalen den moed hebben den strijd aan te gaan, voorde Kamers. Hunne lasterbladen zullen zeker nog- eens al hunne gal uitspuwen tegen die eer lijke lieden; zouden zij niet nogeens hunne famillie, hunnen handel en wandel aan randen en benadeelen? Het gebeurt altijd en kwade gewoonten zijn moeilijk om la- ten. De kaloten zullen morgen Zondag ver gaderen in het Volkshuis,ten einde hun ne kandidaten te kiezen voor de Kamers en Senaat. Zij hebben nu een Volkshuis om de werk lieden poeier in de oogen te werpen en zeggen: ziet ge wel dat wij u genegen zijn; wij hebben een huis voor u, er is drank aan verminderden prijs voor u,en gij moet naar geene andere herbergen meer gaan, want in ons Volkshuis zult gij mogen zat en dronke zijn zooveel gij wilt, niemand zal u kunnen hinderen. Men zegtdaterzul- len eemge strooizakken aangekocht wor den voor degene die flauw komen op hun ne beenen en zullen mogen voor gansch den nacht uitrusten. Goede uitvindingen voor zulke volks kroegen. Het is en blijft dus beslist; overal, in heel de provincie West-Vlaanderen zal er voor de Kamer, Senaat en den Provincie raad in de kiezingen ernstig en hevig ge streden worden. Wat de uitslag van dien sh -jd zal we zen, kan niemand voorspellen, daar er nu 20 kiezers opkomen, waar er vroeger maar één was. Niemand kent noch de denkwij ze noch het gevoel noch den wil dier vele nieuwe kiezers, die veel onafhankelijker en veel min omkoopbaar zullen zijn dan de oude cijnskiezers, min talrijk en meer in de klauwen der hebzucht en dergenen welke hen broodrooven of ten minste groote schade berokkenen konden. Nu zal de uitslag der kiezing meerde juiste uiting zijn van den volkswil en van de openbare denkwijze. Aan hen zal de zege zijn, die het best 's volksgunst weten te winnen door eene ernstige, doelmatige en degelijke propa ganda, die het best het volk zullen doen begrijpen, waar het zijn heil, zijne ont voogding en de volledigste vrijheid vinden moet en die het best 's volksbelangen zul len in handen nemen en behartigen, Zij zullen zegepralen, die het best tot het volk zullen gaan en die het best de echte, de wezenlijke, de ongekunstelde volksgezindheid zullen aan den dag leg gen en laten blijken. Liberalen, gij die de volksmannen bij uitstek zijt, denkt daar eens goed op na, schikt uwe gedragslijn daarnaar, steekt dan eens duchtig de handen uit de mou wen en gij zult stomd slaan. over den uitslag ver- Wie hier met een ei opzitten, dat zijn de pagadders van alle groote, alle dikteen alle kleur. Heel de godzalige kliek trekt een lijkbiddersgezicht en loopt met den onderrug tegen den grond, sinds dat de vrijzinnigen besloten hebben in alle arron dissementen, in alle kantons, in alle kies omschrijvingen den strijd aan te gaan op eene ernstige wijze. Die heilige volksfoppers voelen maar al te wel, dat zij diep inde onderste lade lig gen bij het volk, tot zelfs inde afgele- gendste en godvreezendste hoekjes van Vlaanderen. Nooit deden zij iets anders dan belo ven, hun woord verbreken en het lichtge- loovige volk op stoopkens trekken. Zij gevoelen nu dat de vaste grond hun onder de voeten wegschuift en dat zij, vroeger dan men wel denkt, zouden kun? nen in den dieperik tuimelen. Ons volk, hoe kruisbraaf, hoe toegevend en hoe ge duldig ook, heeft er nu genoeg van en be gint overal den neus ople steken. Het heeft overschot van gelijk ook. Als men alles wel nagaat, dan hebben de liberalen meer dan gelijk overal ten strijde te trekken. Dit geeft nieuw leven aan de partijen wij hebben niets te verlie zen in onze gouwen,maar integendeel alles te winnen. Alleen het arrbndissement en "net kan ton Oostende vertegenwoordigen ons inde Kamers en in den gouwraad. ,\1 het, ove rige is in de handen der jappeps, die er zoo zeker van hunne zege waren, dai zij zich om de kiezers en meer nog om de be langen van bet volk bekreunden, als eene pier om eene staarster. Geen wonder dat zij het schoentje nu deerlijk voelen nijpen en voorzien dat het in ö-en_ 'e 2enden. ËKOMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1