berale associatie Kandidaten voor de Kamers van Volksvertegenwoordigers: M. BRUNFAUT, Auguste, M. LELEUP, Charles, M. VERMEULEN, Polyroor, BrrrrNieuwsblad. aaWXS-!® 33e Jaar. Zondag, 23" September 1894, fraagsblad der Stad en het Arrondissement YPEREN. Wet, der stad Yperen en van 't Arrondissement. WETGEVENDE KIEZINGEN VAN 14 OCTOBER Algemeené Vergadering der Leden van de Liberale Associatie, den ZONDAG, 23» September naast, ten 7 ure 's avonds, in het Huis der Oud-Pompiers, Semina riestraat, in Stad. Dagorde Kandidaturen voor de aanstaande Kioaingen. e PHureelen. grdruk', worden ujfer/jjit tesen 'oe 'e zenden. v. rleerlinge ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: j.jO fr. '«Jaar* re»r de stad; 3 fr.voor Belgle. Buitenlandsche -verzendingen, 't port daarboven. s CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Koopman, Gemeente Raadslid van Yperen.; Koopman-landbouwkundige en oud-Schepen van Yperen; Koopman-landbouwer, brouwer en Gemeente Raadslid van Yperen. Het Nieuwsblad spuwt wederom vuur en vlam legen de liberale gazetten. Eene kolom en half, van Zondag laatst, behelst eenen rimram oyer artikels ver schenen in het 'Weekblad en de Toekomst Het is zoo venijnig kwaad omdat wij de waarheid zeggen over hetgene gebeurd in de politieke wereld. Wij zullen moeten vragen aan '1 A'ieuwsbladje, wat het be lieft dal wij in onze gazet schrijven, voor het plezier te doen. Wij mogen niet meer spreken van hemel noch van hei, noch van vagevuur, omdat wij het zeggen is het van het grootste kwaad Wij mogen niet meer zeggen dat al de kaloten, die onder den duim werken, en met een vlassen baard, den kiezers met leugens en bedrog aanprediken om voor de kaloten te stemmen, mouwstrijkers zijn; Wij mogen niet meer zeggen dat al de gene die mouwstrijkers zijn, voor hun ne belooning, een stoeltje in den hemel zullen winnen; Wij mogen niet meer zeggen dat dekin- ders en bejaarde kloosterlingen moeten bidden voor den goeden uitslag der kie zingen, en dat de kaloten 't bier in 's her bergiers kelder doen rollen, enz., enz. En dit alles, zegt 't Nieuwsbladje,is te gen den Godsdienst Weet die armzalige voddeman niet meer wat schrijven dan, om zulken dommen praat uiteen te doen Heeft den schrijvelaar een grijntje re ligie in gansch zijn lijf? En weet hij wat er van is? Of heeft hij nooit anders geknabbeld dan paternosters Het ware alsdan nutteloos den penne- strijd aan te gaan, over Godsdienst, om u zulks te laten verstaan; maar, och Heere! indien den pennelekker niet anders dan paternostersbollen in 't hoofd heeft, wat zou men moeite hebben om den waren zin van 't katkoliek geloof in zulken harden kop te steken 1 Volgens den zin van 't Nieuwsbtadje, zou men niet mogen uiteen doen wat de kaloten verrichten om propaganda te ma ken voorde kiezingen. Wij zouden moe ten zwijgen, én zij moeten zegepralen door bedrog en looze listen door de mouw strijkerij, en dat de liberale gazetten nog zouden moeten in zulk een leugenaarsslijl- letje mede doen, om de frienten van 't verkvolk te helpen zegepralen Waar zijn uwezeemersgedachten,schrij velaar Gij weet wel dat al het werkvolk genoeg heeft van uwe valsche zeemersma- nieren, dat de ondervinding geleerd heeft dat uwe zeemzoete woorden niet anders zijn dan valseli En wie het onder vonden heef', zal hel indachtig zijn met de kiezing. Gij weet ook wel, Nieuwsbladje,dat uwe stiel bestaat om twist en tweedracht te zaaien, en uwe groote pijpekoppen be loften doen in den wind. Gij wilt pro paganda maken met de eerlijke lieden te beschimpen met tusscbenkomst van Pie ren en Sissen; gij houdt vergaringen; gij ontwikkelt politieke programma's en gij doet niet anders danbeloften in den wind. Geen fe,\\er blageurs, geen groo.ter TOEKOMST Si. ia

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1