L Kil ALE ASSOCIATIE Kandidaten voor de Kamers van Volksvertegenwoordigers; ML BRUNFAUT, Algiste, M. LELEUP, Charles, M.VERMEULEN, Polidoor, van werk en verstand De broeders in Christi. 33e Jaar. Zondag, 30" September 1894. //atfen, 2ich Zondagsblad der Stad en bet Arrondissement Yl'FRO. iü*?5'Stad peren en van 't Arrondissement. WETGEVENDE KIEMDEN VAN 14 OCTOBER DE LIJST min dan niets. Vijandigheid voor olie volksgezinde lier vormin gen. -I- O. De drie geloofspunten van de katholieke uit» hongeraarsbond Het volk uitgehon- gerd De onderwijzers ge wurgd De jonge lieden naar de kazerne y n bkf] ^°''bureelen- ar y;,"1*'y der w°rden Ve''kooi Igen ^enaa,((te7 benden ïV«.a«. 0o^ d te^'T,e ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: fr. 's Janr» Toor «Ie Blad; 3 fr.voor Belgle. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. 5 CENTIEHEN IIET NUMMER. Aankondigingen: 10 'centiemen den regel. Reklamen: 25 'id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Prtjdi -teerlingt 'ie. an Koopman, Gemeente Raadslid van Yperen; Koopman-landbouwkundige en oud-Schepen van Yperen; Koopman-landbouwer, brouwer en Gemeente Raadslid van Yperen. Volgens het Journal d' Ypre.it verdient de katholieke lijst die naam Een werkman, ten landbouwer, een handelaar, een koopman kunnen die in de kamers zetelen Allons done, alleen hunne barons en advokaten zijn daar op hunne plaats. Maar wat hebben hunne mannen ge daan binst de tien jaren dat hunne vrien den aan hel bewind zijn Na een oogenblik overdenken zal ieder stpmmer antwoorden Zij hebben gestreden legen de uitbrei ding van het stemrecht. Alles wat in hun ne macht was hebben zij gedaan 0:11 de negen tiende der stemmers van hun recht te onthouden. En nu vleien zij op alle manieren die gene welke zij kort geleden lot het stem men, te arm, daarom te dom, vonden Zij hebben medegeholpen tol de invoe ring van het tegenwoordig stelsel dat,wel het slechtste is dat ooit in een land inge voerd werd Nieuwe stemmers, nieuwe beloften is hunne spreuk en daarom beloven zij thans de landbouwer op de breedste wijze mo gelijk met rechten te beschermen. Waarom hebben zij het niet gedaan gedurende hun tienjarig meesterschap???? Te laat misschien zullen de stemmers hunne beloften niet meer aanhooren. Zaterdag laatst op de vergadering van het landbouw-comice hebben katholieke landbouwers den lieer voorzitter Baron Surmont ondervraagd over de beschermde inzichten der kandidaten. Het antwoord van Baron Surmont was zoo onduidelijk dat het een algemeen misnoegen onder de landbouwers verwekte. Een van hun zeg de kort af dal hij al hunne beloften als eenvoudig boerenbedrog aanzag en dat hij zich niet zou laten beet nemen. Het bilaan van liet parlementair werk van onze,uittredende vertegenwoordigers isTt De christelijke leering is het evangelie van broederlijke liefde, zoo denken de goedgploovige menschen maar zij dolen. Wij gaan 't bewijzen, Ziehier wat een katholiek blad De Stad JVinove schrijft aan 't adres van pripster Daens van Aalst, die zoo vermetel is, den wereldlijken paus M. Woeste te bestrijden. M. Daens is de knecht van eene ge scheurde, van eene zieke, van eene onge neesbare hersenpan hij is de penne- knecht van den afgod dor tweedracht. tk heb uw kiesbaar gekampt met den fijnen kam, Mijnheer ik heb er naar uwe goesting, te veel hazen gevangen en daar om alleen zoekt gij u te wreken door pro cessen en beledigingen. De Stad jVinove zegt verder Den 20 Mei 1894 heb ik geschreven dal gij geen voorbeeldige priester zijt, omdat tij uw priesterkleed, verslijt en bevuilt op hel orkest van danskotlen, en op de theaters van uitslui,telijke po- litieke mectingcn, waar gij 'arm aan arm mei g«uzen en vrijdenkers den val len wL*i .mm,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1