U I T SLAG Kiezers opgepast den 51" der loopende maand Octo ber ingediend worden. BRAYÖ op 11 November 28 December Op 1 Mei 33e Jaar, Zondag^ 21" Ooiober 1894. "fWdagsbiad der Stad en het Arrondissement YPEREN. .^Wetgevende Kieziogen van ?t arrondissement Yperen, den 14 October 1894. Liberalen. KJerikalen. Naar luidt art. 73, titel III, der nieuwe kiezerswet, moeten alle RECLAMATIEN, waartoe de nieuw opge maakte en ter ieders inzage neergelegde kiezerslijsten voor 1895, zouden kunnen aanleiding geven, aan het kollegie van Burgmeester en Schepenen, uiterlijk Bede dan aan alle kiezers, die vermeenen eenigzins recht tot reclamatie te hebben, zich spoedig aan te bieden of wel ten Stad- huize of ten bureele der Liberale Associatie, Se minariestraat, te Yperen, welke dagelijks open is van 9 tot 12 ure vóór- en van 2 tot 5 ure namiddag ('s Zondags in den vóór middag alleen). zal een regiment peer de- volk in Yperen aankomen en op een regiment voetvolk, niet trommel en trompet, zal men in de nieuwe fa brieken beginner* werken arlen Virion .'»vb«teau Chateau ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 4-50 Pr. jaar» voor de stad; 3 Pr.voor Belgic. Baitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen; 23 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Het arrondissement Yperen bevat zeven kiescantons 2 cantons van Yperen en deze van Meesen, Passcnendaele, Poperinghe, Rousbrugge en Wervik, gevormd in 87 kiesbureeien en verdeeld in 28 verzamelingsbureelen. MM. BRUNFAU.T LELEUP VERMEULEN Berten Colaert Iweins d'Eeckhoutte cl.® Of? 4233 4192 4234 8879 8845 8928 2257 389 1112 492 1356 2223 385 1069 486 1329 2221 389 1102 489 1356 3199 1730 3295 2614 4757 3200 1692 3244 2630 4756 3178 1735 3218 2619 4743 V dstrekte meerderheid: 17,544; geldende stemmen: 35,086; nietige briefjes: 1,087. H.-bben bekomen MM. Brunfauf, 9,839 stemmen Leleup, 9,684 st. Vermeu len, 9,791 st.; Berten, 24.474 st.; Colaert, 24,367 st.; Iweins, 24,421 st. Bijgevolg zijn gekozen: MM. Berten, Colaert en Iweins d'Eeckhoutte, klerikalen. Bravo voor Yperen en de nering doeners zijn verlost. Niemand meer naar Frankrijk en de stad zal vergroot worden van 100,000 inwoners Dank aan de nieuw gekozene senateuf volksvertegenwoordigers en provinciale raadsleden. Zij zullen al hunne beloften uit voeren tegen toekomende kamerkie-> zing. 't Is jammer dat zij zoo vergeet achtig zijn CENTIEMEN HET NUMMER. DER O -r; -w

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1