De stemming per kanto Algemeene opmerking De linkerzijde in de Kamers Eene nieuwe partij. Kaiotefeest. 4 te Brussel. Henegouwen. Ath Charleroi Bergen Zoningen Thuin Doornik Luik. Hoei Luik Verviers Borgworm Limburg Hasselt Maeseyck Tongeren Luxemburg Arlon Bastogne Marche Neufchateau Virton Namen. Dinant Namen Pliilippeville Kath. Soc. Lib. 8 6 3 11 4 Totaal 104 33 15 SENAAT. KleHkalen Liberalen Provincie Antwerpen Antwerpen 5 Mechelen 2 Turnhout 2 Brabant. Brussel 9 Leuven 3 Nijvel 2 West- Vlaanderen Kortrijk 2 Brugge 2 Veurne-Diksmude 1 Oostende 1 Bousselaere 1 Thielt 1 Yperen 1 Oost- Vlaanderen. Aalst 2 Audenaarde 1 Eekloo 1 Gent 4 St-Niklaas 2 1 Dendermonde 2 Henegouwen. Ath 1 ■Charleroi 4 Bergen 3 Zoningen 2 Thuin 1 Doornik 2 Luik. Hoei 1 Luik 5 Verviers 4 1 Borgworm 1 Limburg Hasselt 1 Maeseyck 1 Tongeren I Klerikalen Liberalen Luxemburg Arlon-Virton Bastogne-Marche Neufchateau Namen. Diiïant Namur Philippeville Totaal 52 Het zal misschien goed zijn om te vernemen hoede stemmen in de kies omschrijving Brussel per kanton verdeeld waren hieruit zal men kunnen opmaken, waar deklerikalen hunne meerderheid halen. Kantons Liberalen Katholieken Brussel 26,770 15,174 Elsene 17,818 11,543 Molenbeek 13,854 8,484 Schaerbeek 9,457 8,657 St-Joost 7,476 7,814 Anderlecht 5,119 5,699 Ukkel 3,825 5,336 Hal 3,374 7,8?« Vilvoorden 3,601 J.15C Wolverthem 1,542 M,ö77 Lennick 1,776 11,54» Asscbe 1,628 1 0,560 Dus in de vijf' laatste kantons be komen de klerikalen 45,012 stem men en de liberalen slechts een tien duizendtal. f?gen 8 Overal waar de socialisten tegen de klerikalen te strijden hadden, warende eerste verre boven. 't Was 't zelfde niet 111 de arrondisse menten waar de liberalen tegen de kleri kalen te kampen hadden. Knoopt dat aaneen zal £3 leden teilen, bijgerekend de liberalen die met de socialisten ge kozen werden. Die 23 zijn MM Paul Heuse, Jeanne, Fléchet, Brouwier en Ma- gnette, van Luik Warnant en Mouton, van HoeiGiliard, Ham- bursin en Ronvaux, van Namen Mineur en Palante, van Philippe ville Anspach, Cambier en Wa- rocqué, van Thuin Boucher, Jourez en Henricot, van NijvelOzeray van Arlon, Lorand van Virton Fagnart, Dostrée en Furnémont, van Charle roi. c ve* i'cChte+lt j~~ zal te verv sieur De Burlet c? waarin hij verdrinkt, te Drie voorname heerschappen ben het kortste strooke getrokken en zullen onderhandelen waar men den misbakken Waal het deftigst zou kunnen vooruitstellen Het zijn MM. spulebont te Rous- selare, Nyssens te Leuven en Leo viaort te Veurne. Zoo het kiezerskorps hoegenaamd dien Nijvelschen geklopten sire niet aanvaarden wil, zal M. De Burlet provincialen senateur gekozen wor den ofwel te Antwerpen, ofwel in een der vlaamsche gouwen. Men verzekert ons dat er te Ant werpen door zekere clericale pogin gen worden aangewend om eene nieuwe partij tot stand te brengen, onder den naam van Christene Polks- parlij. De oprapers ervan zouden evenals de volgelingen van abt. Pottier en pastoor Daens den ouden clericalen slenter moede zijn en stoutweg de vlag van het catholiek socialism ont rollen. Fr is zelfs spraak maar wij ver zekeren er de clericalen niet van dat men stappen doet bij vader De Beucker om hem het voorzitterschap aan te nemen. De kaloten hebben Maandag aan al de hoeken der straten doen aanplakken dat er denzelfden avond eene groote fak keltocht ging plaats hebben, door al de muzieken en door al de maatschappijen van slad. En, och arme, bet muziek der natte kazakken was aan 't hoofd gevolgd van eenige onnoozele jongens, in plaats van maatschappijen met vaandels; en daar was die groote vermaarde fakkeltocht Zooals hunne gewoonte, veel ge- scn reeuw, la wijt in overvloed, maar uit voering berniks Vv F 'j V i ïr-1

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 2