Petite MAISON moderne EmileVanAerde W E T Tanden BERICHT. maatschappij OUD-POMPIERS der slad Yperen. Burgerwacht van Yperen. Jeune ménage cfeercbe avee petit Jardin MARKTPRIJZEN. Lombaardstraat, 19, Yper openbare dronkenschap. Kortrijk, Moskroenstraat, 2, Kortnjk. eerlinge j» in: van Don- ".en Uuul deze v ditezeld heb- J dgi ■Qr enoemden wiJheb- substituut ^Vergezelde. Ïeïtó^gezindheid, -gèÉt zich met Kvf l bezig. Tv0|al iedereen Qewmritje .«•^schuifel sTG Ventje ■pr éigen. Als men klapt van Natte kazakken moet men wel bestatigen dat, alswanneer eene feest of overwinning op 't spel is, ton voordeele van de kaloten, dat bet altijd '•egent. Een teeken dat God of de zon geene zaken met zulk onrechtvaardig en schijn heilig volk wilt hebben. Het gesprek liep Dinsdag in stad dat er toch zoovele dronkaards, den Maandag avond, rond liepen, die deel genomen hadden aan den vermaarden fakkeltocht, en schaamteloos in de herbergen gingen om pinten te drinken op den eenen of den anderen zijne naam. In zekere herbergen heeft de policie er moeten tusschen komen, en met geweld de dronkelaps den bak in duwen zij waren nog onbeschaamd van de policie uit te schelden en bestempelden hun met dronkaardstermen. Men weet dat de kaloten dit een gees telijk verblijd noemen. Met tusschenkomst van eenen hoogen katholieken ambtenaar was er een zatlap slechts voor eenige minuten inden Amigo, maar hadde het een liberaal geweest, wel het Nieuwsblad en het Journal d'ïpres waren te klein geweest om dit te vertel len en processen en boeten en gevangenis sen waren er het gevolg van. O katholijke broederlijkheid De heeren actiehouders worden ver wittigd dat de intresten hunner obligation betaalbaar zijn bij Mijnheer DEMARETS, wisselagent, Boterstraat, te beginnen van 1 November 1891. MAATSCHAPPIJ Schieting van Donderdag 25 October 1894. Baedt Leon, Deweerdt, Charles, Ligy Albert, Vandevyver Arth, Vantholl Henri, 25 25 25 20 25 25 20 20 25 25 20 25 25 20 25 20 20 20 25 25 20 25 25 20 20 120 115 115 110 110 BURGERSTAND van den 19" tot den 26" October 1894. Geboorten Mannelijk geslacht, 5; Vrouwelijk id. 2. Huwelijken: Geeraert, Felix, dienstknecht en Declercq, Sophia, huishoudster. Claeys, Karei, daglooner en Desaeger, Augusta, huishoud ster. Sterfgevallen Grimmonprez, Maria, 50 jaren, naaister, ongehuwd, de Stuersstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht 3; Vrouwelijk id. 0. Vers les 20 francs par mois, con tributions comprises. S'adresser au bureau de ce journal. IJ PEREN. 27 October 20 October Tarwe 30.600 14-50 53.400 15-50 Rogge 300 11-75 200 11-75 Haver 900 13-50 700 13-85 Erweten 300 16-00 0.000 00-00 Boontjes 000 00-00 700 16-ro Aardap. 3.000 7-50 3.500 7-50 Boter 16.890 245-00 16.408,255-00 Eiers,25 3-17 -i 3-15 CHIRURGIJN-TANDMEESTER, tandmeester van het koninglijh gesticht van Meessen betrekkelijk de Belangrijk bericht. M. M, M. MEIER re'ft',. !d, GRANEN enz. rerkoentte k wanUUit. midden- priis p. 100 kilo. verkochtte kwonti leil midden- prijs p. 100 kilo. GEDIPLOMEERDE Recht over de Stehhestraat. Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren, behalve den Zondag. Inzetting van landen en kunstige gebiten. Uittrekking, Goudstopping en Heistelling van ongeregelde tanden, volgens de beste stelsels. Te bekomen ten bureele van dit blad- Bij zondere Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezoondheids-Commissie, gebreveleerd bij Koninklijk besluit. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaatUittrekking van tanden, welkt verricht wordt met eenr slaapmacbien (gaze proloxyde d'azoie) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wen- sehen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstop ping der holle tanden, kunstmatig-emailieering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijne gevende tanden. Bijzon dere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijlen (stelsel M. Meier). De gemaakte tanden en volledige gebijlen worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het.ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en ver wekken nsch pijn noch hinder. Hel nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden lol het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw Uitge vonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder, daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr, eri daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en 51m0 MEIER, ti-otseeren om zoo te zeggui de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkenrien, noch door den glans, noch door dr kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mislukte stuk ken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van Mr en M™ Meier, zijn gewaarborgt voor bet leven. N. B. M. Meier zal te beginnen van 20 Oogst, den Maandag, Donderdag en Zaterdag van iedere week te raadplegen zijn, van 9 ure 's morgens tot 4 1/2 ure namiddag, ten huize van Me. we Van Kemmel, Groote Markt, 5, te Yperen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 3