h A. D'Haeyer-Gryffon DOODKISTEN Tabellen van den Ijzeren-weg i A W-1 - ÏÏQELOUEMAKEEIJ DER POST XXtuls j. dusart m r3 i I 3 r Cartoostraat, 38, Yperen. UFFR rnscbt gra!i,Ve laten "8 P 6 a. _fv s*m« lsscl>ien ,l\° ""f °4e<>df f ''tbbj," Vnn "f g l 4" LEEMANS O pyOLQES De Brouckereplaats, 13, BRUSSEL FABRIEK TE'VORST PRACHTIGE KEUS van Pendnlen en Garnituren j sri® llgrp'l I heeft de eer't publiek kenbaar te maken,dat men bij hem, ten allen tijde, eene groote sorteering kan bekomen aan zeer genadige prijzen en op alle grootten. Magazijn A. HVHaeyer-Gryflbn, Schrijnwerkeren Meubelmaker, LLti ilLLM kennen aan aide perso nen welke aangetast zijn van een velziekte, dauwwormen, knoopen, jeukingen, ontstekin gen, borst- en maagziekten, rheumatisme en breuken, een onfeilbaar middel om zich spoedig te genezen, zooajs hij het ook geweest is na vele pijn doorstaan en vruchteloos alle middels gebruikt te hebben. Deze gift, waarvan men het mensehelijk doel zal aannemen, zijn de gevolgen yan eenen wensch. Schrijven per brief of postkaart aan M. vincent, 8, Place Victor Hugo, te Grenoble, welke gratis en franco zal antwoorden met terugkeerende post, en de gevraagde inlichtin gen zenden. »c Tandmeester F.ui.smicS Uuis- man, is alle Woensdagen te raadple gen van 9 tot 3 uren, bij .71. Char les Knyttcn, schoenmaker In den Vergulde Pantoefel*Uoterstraat, 11, Yperen. s Om hunne verantwoordelijk- BkJT heid te vrijwaren en alle mis greep te vermijden, Mr en Mnia MEIER, tandmeesters te Kortrijk, Moskroenstraat, 2, hebben de eer aan hunne talrijke kalanten en aan het geacht publiek kenbaar te maken dat zeker persoon zich ten huize begeeft, onder den naam van Meier, om Int kuis- sclieu, plaatsen, en vermaken der tandstuk- ken af te smeet;en. Mr en M'"° Meier laten wefen dat zij geetie bloedverwant! n, noch broeders noch dienst boden hun huis vertegenwoordigendoqr princiep begeven zij zich ten huize niet. maar zijn te raadplegen in hun huis. Mous- croenstraat, 2, Kortrijk. M1' MEIER lieelt de eer het geachte publiek kenbaar te maken dat hijop aanvraag zijner talrijke clienten, 3 da gen per week te raadplegen is: de Maan dagen, Donderdagen en Zaterdagen, van 9 ure roamndtlag lot 4 1/2 ure 's na middags,bij Mm° VanKenvnel, Groote Markt, 5, te Yperen. Verkrijgbaar fen bureeje van dit blad: Drukk.E.-H. MINNEKEER, Yperen. 5S o B c. t* O a W"p O 15 c ft> ran «(iji <4 <s> s g 2 d r s. h T V n Het oudste huis van Brussel (opgericht in 1858) Serelde Uurwerken In Goud, iülver en NlekeS Chronometers, Chronographes, den dag, 4e OU?» minuten, enz., aanwijzende in MASSIE? KOPSS, BRONS en MASSES Pe inpakking is kosteloos en gewaarborgd VO ORDBELIGE PRIJZEN 1.3=5 ^1"! s g g i 3ri,5 j g S'a 3 e. s? S-i ft S o." S 5 S.e~|«N 5"ë g fj o. s S re »i? ta.13 O «p S'S B E B. ff r"3 r| WS-a-S-l B-r ff® s" -^aB^SSS- -os'a'^ffr<r_2»§.K': w i o S <D <n a p Cu -I n co ca P a* <S' a p fi O O a a ►O fï> d o O c O w 00 3 rt> w Cu ns - - O O P 3 - t-p-, <7* fi. 1 01 g. TJ 5T o 2 xï p m #-> r^; e-# SB" a.w, o «s5 a Uï ruK22 3<R F 2 o ft SLsm O.K» 3 a h rr2 5 -Dcs o'o 2 S f er?; pret 2 2 oh m 2. Co o a 3 o'ra v o«j a j y ctq cv m Q" s S - y 2 cn k_- vu p Ct <-> r- -« 3 3 '1 o* e." j=f S M N w* 2 O P a2 PT w co c O 3 nS: q U. 2 - w a -D w HS g 5 3 O.» a P c C a, cr- -L - p cn P' rr i i" 2. c S 5 H 1T-. (t - 2.S s- - olSSlCLÖ n f Lra Ü3 e t- a. CD s So cg .f'-SS» D^o .1 ffS??:^? 2 ff "ow _ö:o.8 D- i a ui o O 'Cn Pu CL~ - -i- W -•§■2 w n Cj

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 4