Joeghais. Een Banket. Een goed woord. Zondag, 11* Noyember 1894. Zondagsblad der Stad en het Arrondissement YPEREN. Het Nieuwgeboren. Provinciale raad van V\esl-Vlaanderen. Een Sermoen in de kak school over de kiezing;. 33e Jaar. en' klad S^rokt, morém ~^ct^as ^er Terkooping. Fel -\)e^ artikels uiterlijk lege» teekend ioe ie zesdro. ^A#'^l'V'aail<'9re". zicfe te \at<s>32, Magdeleineslr., a%* -Gevats. ABONNEMENTSPRIJS YOOROP BETAALBAAR: 9-M fr.jaar» voor dc »tad; 3 fr.v»»r Belgle. Baitonlandsch» Terzendingen, 't port daarboven. A CENTIEMEN HET NUMMER. Aankondigingen: 10 eentieraen den Fegel. Reklamen: 25 id. id. id. Bfeobterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. erlinnt Tralala boum!En geheel Yperen was biddag- in 't Kroeghuis. De commissie had op 1 November al de heiligen uitge zocht om deel te nemen aan de vermaarde spelen en tombolas van Zondag avond. Zij hadden zoodanig opgeschreven dat er onder de i 017 ingeschrevenen, meer dan den helft liberalen waren, met of zon der hunne toelatingen! Men zou waarlijk op zulk eene manier, eene lijst kunnen maken van 16,000 en meer leden. Die huichelaars weten niet wat stu- doereu om hunne gazetten vol leugens en ophef te maken voor het lichtgeloovig volk, om te toonen hoeveel aanhangers zij hebben. Tegen wil en dank moesten al de leden van de kalole maatschappijën hun doen inschrijven, of gestraft metde uitbanning. Ziedaar de dwingelandij van bet kalote ras, hoe klsin de samenwerking of maat schappij is, legt men de boeien aan den hals en den man moet onderwerpen. Wij zijn niet ver meer van don terug keer der inkwisitie der middeleeuwen. Het Journal d'Ypres van Woensdag kondigi een hanquettnonstre aan vooral de lede» der Katholijke Wacht. Meer dan 800 deelnemers Zeg eens, Journal, zullen al die deel nemers ook moeten hunne lepels, messen, forken en tellooren mede nemen naar het lokaal om te kunnen iets profiteeren, zoo als de lapmannen hebben moetei doen, over weinige dagen te Audenarde Indien ja, moet gij voor niet anders zorgen dan voor banken; uwe tapman- nen zullen hunne teiloor op de knieën houden Het Journal d'Ypres wiRbongrê malgré weten wat de oudjes denken bver het nieuw geboren gazetjè. j'- j i: Wij van onzen kant, zullen het Journaltje zoo wijs laten dat het er bij zweet. Wij heb ben onze inzichten over hetccen de drukpers aangaat, en zullen geen woord te veel zeg gen. want spreken wij goeds dan zal, 't Jour naltje, als naar gewoonte, het ommekeeren, en is het slecht dan zullen zij het nog veel slechter maken, daarom willen wij dat er in onze liberale drukpers gebcure wat er wil, wij nooit geene de minste argumenten aan halen, om het aan de 22 schijnheilige laste raars aangenaam te zijn. Daarenboven het zijn onze zaken. Hebtje't begrepen, lafaards? De zittijd van den provincieraad van West- Ylaauderen werd rnaanda« ge .pend onder het voorzitterschap van M Van den Abeele. M. de gouverneur stuurde de nieuvrgö- kozeneden welkomgroet toe <u 'i Fe-ansch!! Hij verklaarde tot eene volgende zitting te verschuiven dé bespreking der maatschappe lijke hervormingen ter verbetering van het lot der werkende klassen. De vergadering hield zich vervolgens bezig met da samenstelling barer bureelen. Wat zult gij nog zeggen, Nieuwsbladje, van het hoofd onzer vlaamsohe provincie? Gij die altijd schreeuwt en tiert tegen dat vervloeKt fransch; gij die de vlaamsche taal zoo behartigt en aanpredikt aan uwe lezers; en ziedaar, de gouverneur die wel zijne bot ten vaagt aan de viaamsehe taal, zult gij wel do«n éen uwer vuilbladjos op te zenden om hem te toonen dat hij aan het hoofd eener vlaamsche provincie staat, om vlaamsc'n te spraken, Een die zijnen buik vol heeft van Hen rietjes bende, sprak ons deze week in eene herberg: dat de papen den Hemel beloven hiernamaals en de socialisten een paradijs hier op aarde. Over die belovers en wijs makers zegde onze Jan, daaromtrent het volgende Wanneer ik de klerikale partij terzijde stonden beschouwde met bare holle,bolle, opgeblazen majoriteit, en aan de andere zijde de socialistische partij met hare droomerijen en luchtkasteelen, dan, tus- schen beide staande, doet de eene mij den ken aan It ballon dirigeable, de andere aan le chdleau aérieti: ze zullen niet op gaan En dat er bekwame mannen onder de gekozenen, geen uitwerksel zullen kunnen verrichten in ons Parlement, om er den roem van onze Natie, de celebriteit onzer Europeesche statenkamers uit te maken, zonder de Evenredige Vertegenwoordiging Een onderwijzer deed eenige dagen voor de laatste kiezing een sermoen, waar in hij hevig uitviel op de liberalen en so cialisten. Om de kiezers aanschouwelijk te toonen wat de drie politieke partijen zijn, haalt hij eene okkernoot uit den zak. Zie, beminde kinderen, zegde hij, deze noot is het nauwkeurig afbeeldsel van de drie partijen, die in ons land tegenover elkander staan. De sloester of bolster, dat is het socia lism, slecht ras; dal zoekt onze religie, de familie en den eigendom te vernietigen. De tvveede? de schelp, dat is het libe ralism, min schrikkelijk als het socialism, maar toch zoo slecht, dat er niemand mag voor stemmen. Eindelijk, zegt de onderwijzer, met eene lachende tronie, hebben wij het derde gedeelte van de noot, die de vrucht is welke wij zoeken en die wij beminnen; zij is het eenigste van de noot dat goed is, 't is de amandel, die wij zoo gaarne eten. Bliwel, dat is de katholieke partij, de ware steunpilaar yan de maatschappij voor wien wij allen moeten kiezen. Dit zeggende, ontdeed de onderwijzer de noot van hare schelp, om aan zijne leerliDgen de amandel, welke het zinne beeld is der katholieke partij, te toonen. Helaas de noot was ROT van binnen. De onderwijzer werd rood van schaam te, en de leerlingen moesten hartelijk lachen. i' 'M op al d« p«ctbnra«l»a. Vc - <\^L OMST

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1