jlg- EESsi'^'T" Belangrijk Bericht. Kaloterij. - Kwlooterij. 33e Jaar. Zondag, 25« November 1894. -•eihr^'^b^/T^- er'e^ef#B 'e r>J^'4of> B'« 'den. ABONNEMENTSPRIJS VOOROP BETAALBAAR: 9-ït fr. '*j»ar* voor de stad; S fr.voor Belgle. Buitenlandsche verzendingen, 't port daarboven. Aankondigingen: 10 centiemen den regel. Reklamen: 25 id. id. id. Rechterlijke eerherstellingen 1 frank id. id. Akkoord per maand of per jaar. Wij zijn gelukj|p ren NUYTEN, PrtjdI Gaspakd, (oud-leerlingt gemeentecpiiegie,doo v£oiidagsblad der Stad en het Arrondissement YPEREN. HetComiteit der liberale Associatie verzoek! dringend de politieke vrien den die bericht zouden ontvangen van hunne uitschrabbing op de kie zerslijsten of wier aantal steramen verminderd zouden zijn. zonder uit stel het afschrift dier kennisgeving neer te leggen in het lokaal der Associatie, herbergden Zalm,alhier. Aangezien er maar enkele dagen overblijven om de nieuwe reklamatiën desaangaande in te dienen, worden de belanghebbenden dringend uitge nood igd geen en tijd te verliezen. Voor de kaloten zijn de menschen nooit te dom. Daarom ook schaffen ze de goede scholen af, de scholen waar men ernstige, bekwame meesiers vindt die d6 kinderen goed leeren, hen veel wetenschap inpren ten en menige kennis doen opdoen die hun later gedurende hun leven voortref felijk te pas komt. De kalotenscholen zijn immers veel be ter; is liet niet stellig dat men bij 'nen koeiwachter rasser en gemakkelijker zijn fransch zal leeren, beter zal cijferen, en aardrijkskunde, geschiedenis, natuurlijke wetenschappen en boekhouden zal beet krijgen dan bij gediplomeerde onderwijzers die gedurende drie of vier jaar de lessen eener normaalschool hebben bijgewoond Die gediplomeerde onderwijzers zijn groote dommerikken. Waarom gingen ze toch hunnen kostba ren tijd verspillen in die gestichten van den Staat, waarom moesten ze zooveel stu- deeren om dat ellendig stuk perkament, hun diploma, te bekomen, dat hun nu toch tot niets dient Dat heeft men heden niet meer noodig. Vivat de kalotenscholen Daar is men leera; r van zijn 16 jaar, al kent men geen A voor 'n B, en al komt men uit den koelst al. En leeren de jongens niet, des te be ter, Hoe grooter domkoppen hoe geduldi ger slaven Wat moeten de kaloten den lijd betreuren wanneer men Galilcusinden kerker wierp omdat hij durfde beweren dat de aarde om de zon draait. Dat was de gouden eeuw van kalolendom en dwingelandij. De tij den zijn wel veranderd maar immer gaat de domperspartij haren gang. Dompen, domper», altijd dompen,dompe maar dat doet hun deugd.» Het volk in de onwetendheid houden is steeds het wachtwoord. Hoe onwetender het is, hoe beter het zich laat bij den neus leiden. Het volk mag niet slim zijn, anders zou men het geeneappelen voor citroenen meer kunnen verkoopen het zen lont ruiken en den smokkelhandel ontdekken. Hel volk moet niet alleen onwe tend zijn, het moet tevens arm blijven, doodarm. En waarom? Wanneer een hond hongerig is, grolt en kermt hij soms, en is hij boos geluimd. Maar werpt men hem dan een been of eene korst voor,dan knaagt hij daaraan,en terwijl de pijn in zijne ingewanden zich niet meer doet voelen, houdt hij gemak, vleit zich neer in zijn hok, en meent den gene dankbaar te moeten zijn die hem het paaiend voedsel wierp om van zijn ge- grol en gekerm verlost te zijn. Wanneer nu het volk in groote armoede, in diepe ellende gedompeld is, begint liet te klagen en soms te morren; men laat het nu met opzet een weinig wachten om dan met kleinen onkost den edelmoedigen en den volksvriend te spelen. Men werpt den armen lieden dan eene korst brood toe, eene almoes, een weinig geld; men geefi hen wat werk, men geeft feesten, men laat ze drinken en brassen, wat geefi dal. Het duurt toch niet lang, en geld is er genoeg als het maar dient \oor de politiek en om aan het schoteltje te geraken. De arme menscben aan wien men spreekt van goud met stapels laten zich beet nemen, hechten geloof aan al die schoone beloften; de kiezing nadert de arme sukkels stemmen met handen en voelen voor den Jap en ze zijn gek(a)loot net als Frederik. Nu zijn de kaloten op het stadhuis. Ze gaan nu zeker werk geven aan de arme menschen, het lot verzachten van den ar men werkman die door ouderdom ofziekte niet meer in slaat is eerlijk zijn brood te verdienen. Zij gaan de arme kinderen instaat stel len eene goede geleerdheid te bekomen even als de rijken, zij gaan de gelden der gemeente besturen zooals het behoort. Zeker vrienden! Hun eerste werk is aan de kerk van Sl-Dit en de kapel vanSt-Dat eene goede som te schenken voor allerlei werken en zaken die men zeer gemakke lijk voor eenige jaren hadde kunnen uit stellen. Zeker moeten uwe kinders leeren en daarom juist, omdat het onderwijs zeer noodig is, schaft men het stedelijk kolle- gie af. Yperen heeft geen Athenaeum noo dig; het japkollegie is daar. Oostende, dat slechts op een uur afstand ligt van Brugge, heeft het meer noodig dan Ype ren. in het zuiden van West-Vlaanderen behoeft men niet geleerd te zijn. Daarom schaft men alle officieel hooger onderwijs afin Yperen en Kortrijk. De Yperlingen zijn geleerd genoeg, die hebben zulke hooge geleerdheid niet van doen. Ja, burgers, zendt uwe kinders maar bij de koewachters van de japscholen, ofwel ruïneert u om de jongens naar de kostschool te doen in eene vei afgelegene stad, waar een Athenaeum bestaat. Het mag er nu niet af van de stedelijke gelden, waarin ge allen zooveel toedraagt. Ja, ware het voor kerkfabrieken of om japscholen aan te nemen, daar zijn uwe zuur gewonnen centen goed genoeg voor. Betaal maar belastingen, burgers, be taal en mompel niet. God zal 't u loonen. Na dit leven is er eer. beter. Hoe meer ge hier lijdt hoe beter ge het hiernamaals zult hebben. Maar in afwachting paait men u met beloften en mest men zich met uwe oordjes vet. Waarom moeten uwe jongens toch zoo hoog geleerd zijn Als ze maar kunnen eene 1 van eene 2 onderscheiden om later het puntje zwart te maken boven de na men der katholieke adelaars die in de i ft CENTIEMEN HET NUMMER. BIPnccliliAyn.„U-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 1