AANBESTEDING voor het jaar 1895, LEVERING 1/2 PENSIONNAIRES KIEKENS. TANDEN gsL Ié e léf! ill s!' Ss Ii fA. >:i $3 Juii. Vriend Karei, als gij nieuw- jaarkaarten noodig hebl, zorgt in tijds, en gaat ginds naar de Dixmudeslraal, 70, bij Minnekeer; gij zult daar wel en goed koop gediend zijn. Karei. lk was gewoon in de Boter- straat te gaan, en was ook wel gediend. Jan. Dat geloof ik, maar zie eens het werk en de prijzen; van heden af,kan men schoone gegraveerde kaarten beko men aan 2-50 fr. liet honderd; of i-50fr. voor 50; of 1 fr. voor 25. Karei. Ja!!! Dat is goedkoop. Jan. Zeker, maar hij is zelf steen drukker, daarom kan hij ze ook beter koop leveren. Karei. Pin deze in boekdruk? Jan. Aan 1 fr., 1-50 en 2 fr. het honderd. Gaat eens en gij zult onder vinden. KLITS-KLETS, 2e jaar, Burgerlijke Godshuizen van Y P E R E N. Vrijdag7 December 1894 ten 4 ure namiddag in het Belle Godshuis, OPENBARE der van Vleesch,Kijst,StovekoIen en Gist Gruis en Bakkerskolen. MARKTPRIJZEN. En Ménage accepte Pour informations, s'adresser a bureau du Journal. Rue de Dixmude, 70, Ypres. Belangrijk Bericht. Mg Mg M. MEIER Kortrijk, Moskroenstraat, 2, Kortrijk. issk&Z z o 2 lil g I SS S 2 s TIZANE van den amerikaanschen doktor VELSOR Bloedspuwingen, keelpijn, zweet, buikloop, slijm voed 9 speen, witte vloed, genezen door L'AMÉRICA van doktor Wij zijn geluk ren NUYTEN, Prto Gaspard, (oud-leerlingt gemeente collegie, do menschlieuei VLAAMSCH MUZIEKAAL MAANDBLAD, gevende telkens 4 liedereu met muziek, en begeleiding van piano. Men schrijft in op het bureel van dit blad, mits opzending van fr. |-25 EN VOOR OEN AFKOOP VAN [JPF.lt EN. 24 November 1 December GHANÏN enz. verkoentte kwanUUIt. midden- rerkoehtte kwunti telt midden- P"js p. iOO kilo. Tarwe Rogge ■m/mSaver '^rweten -loontjes Aardap. Beter Eiers,25 8000 400 400 000 400 3000 14.173 15-12 11-50 14-00 00-00 17-00 7-50 250-00 3-28 3.200 300 800 200 200 2.000 16-00 11-50 13-75 16-00 16-50 7-50 13.999 260-00 I 3-22 Onfeilbaar middel om ze onafgebroken te doett legg n gedutende December en Januari. 508 eieren met 15 kieken! Vraagt de bro chure aan 1 fr. bij M. Puliuckx, te Wachtebeke. Bijzondere Chirurgijns- Tandmeestersgediplomeerd door de Belgische Gezoondheids-Commissie, gebreveteerd bij Koninklijk besluit. kunnen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige bewerking van den mond aangaat: Uittrrkkjug van tanden, welke verricht wordt met eene siaapmachien (gaze protoxyde d'azole) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets Ie wensehen over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudslopping der holle tanden, kunstmatig-emailleering; recht zetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandelingen genezing van pijne gevende landen. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden engebijten (stelsel M. Meier). De gemaakte tandeuen volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uilhaling der wortelen en verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardste spijzen; de klank der stem is helder en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij den uitvinder, daardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van Mr en Mm0 MEIF.B, tro'seeren om zoo te zeggen de werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch door den vornt der landen, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van alle mis lukte stukken en hermaken ze als nieuwe, volgens hun stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van Mr en M'"8 Meier, zijn gewaarborgt voor het leven. N. B. M. Meiei is den Maandag, Donderdag en Zaterdag van iedere week Ie raadplegen, van 9 ure 's morgens tot 4 1/2 ure namiddag, ten huize van M°. we Van Kemmel, Grnote Markt, 5, le'Yperen o ~rï Z X t m T 0 w a cü E o 5 G - G Sue S a o Ü5 x 3 U O. O© Oc C - 5SO G C' G .X 7i tto' C - VJ - E' E 5 o» c ",7 y s o tf- J3 o 'm ca Cm Y"4 S' o g Q 2 ■- E o G o o 3 cu V -J 3 ij G U G fc/3 m o O O v: 5 C x, c'ï'3 c 2 n r - - o - G CU o =- O w c G O O CU - - 1) e-^SÜS 77, "Zt ax O - G. C S tC' Q o O S G J F—X t-1 V. C3 -3 s: c ttp S G xp o °^Ö-g eQ t/i {GO t GG3 ut BS w BS g w W Ut o a M r- -1 O H co 9 Za -G 03 P-« O 00 co 33 fc. PP o" CD co a d d o d a co d <1 o" CD O) S O JzC O 1 O *3) G O a - s2 O cr ja c o h C« a, C3 /■V! a co s 53 5 «c os® CO O a. a S5 o -as C3 S O O O O -Ld O O o r aj G G CU O Gu O H o 04 H o GU Ci uieuwe nitvladlns tegen dc teerlug, bronelviet, hoeal ci» astliura. Die Tizaan, enkel samengesteld uit grasplanten en wortels, welke ontleed mag gebruikt en aanbevolen worden met giooten bijval voor al de horstkwalen en bijzonderlijk 'oor de leering door de genersheeren PENZOLDT, BEBTHOL, BKUNEL, RAMEL, KEELER, STRICKER, SCHOEMAKER, SMITH en MURELL. Duizenden zieken zijn hunne volkome genezing verschuldigd aan i'eic tizaan. De flesch fr. 4-50. fr. 2-30 de flesch. Depot te Brussel bij M.L.Rrassart, droogerij in 't groot. Steenweg vanNinove, 10*Te Yperen bijM.Socquet^

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1894 | | pagina 3